ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-polish-

P AA1 L IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: polish, *polish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polish(vt) ขัด, See also: ขัดให้ขึ้นเงา, ถูให้ขึ้นเงา, Syn. brighten, burnish, rub, varnish
Polish(adj) เกี่ยวกับโปแลนด์
polish(vt) ขัดเกลา, See also: เกลา, ทำให้สละสลวย, ทำให้เรียบร้อย, Syn. refine
Polish(n) ชาวโปแลนด์
polish(vt) ปรับปรุงให้ดีขึ้น, Syn. complete, improve
Polish(n) ภาษาโปแลนด์ (เป็นภาษาสลาฟภาษาหนี่ง)
polish(vi) (พื้น, ผิว) เป็นเงา, See also: พื้น, ผิว ขึ้นมัน
polish(n) การขัด, See also: การถูให้ขึ้นเงา
polish(n) การขัดเกลา
polish(n) ความเงางาม, See also: ความมัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
polish(พอล'ลิช) vi.,vt.,n. (ทำให้) (สภาพ) เป็นเงาวาว,ขัด,กำจัดทิ้งอย่างรวดเร็ว,ความประณีตละเอียด,ความงดงาม,ความเรียบร้อย,ความเกลี้ยงเกลา, See also: polished adj.
polished ricen. ข้าวสาร, Syn. white rice
nail polishยาทาเล็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
polish(n) ความเป็นมันเงา,ความเกลี้ยงเกลา,ความเรียบร้อย
polish(vi) เป็นเงามัน,ขึ้นเงา,เป็นเงาวาว
polish(vt) ขัดเงา,ขัด,ทำให้ขึ้นเงา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Polish notationสัญกรณ์โพลิช [มีความหมายเหมือนกับ prefix notation] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
polished surface dentureฟันปลอมผิวขัดมัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polishing Pondบ่อขัดแต่ง, Example: บ่อบำบัดโดยวิธีธรรมชาติ มักใช้ต่อจากบ่อปรับเสถียร หรือสระเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Polishing Processกระบวนการขัดแต่ง, Example: กระบวนการที่ปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้นอีก เช่น การใช้บ่อขัดแต่ง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am not going to put shoe polish on my face, thank you.ฉันไม่เอายาขัดรองเท้า ไม่ว่ายี่ห้อไหน ๆ ทาหน้าเป็นอันขาด ขอบใจ. Mannequin (1987)
Farm Boy, polish my horse's saddle.นี่เจ้า! ขัดอานม้าให้ข้าหน่อยสิ The Princess Bride (1987)
"What does a Polish girl get that's long and hard when she gets married?""อะไรที่ยาวและใหญ่ ที่สาวโปแลนด์ได้เมื่อแต่งงาน" Punchline (1988)
Speaking of marriage, I'm married to a Polish man.พูดถึงแต่งงาน ฉันแต่งกับคนโปแลนด์ Punchline (1988)
I don't know if you know Polish men but he gave me something long and hard when we got married.คุณรู้จักผู้ชายโปแลนด์มั้ย เขามีอะไรที่ยาวและใหญ่ให้ฉัน เมื่อเราแต่งงานกันแล้ว Punchline (1988)
The thing about being married to a Polish man you'd think it would be like being married to anyone else.เมื่อคุณแต่งงานกับคนโปแลนด์... ...คุณคิดว่าคงเหมือนคนอื่น... Punchline (1988)
And she has a Polish husband, so I don't know which is worse. Let's be nice to her....กับสามีโปแลนด์ ไม่รู้ว่าอันไหนแย่กว่ากัน Punchline (1988)
It's true, my husband is Polish which I personally don't think is very funny.จริงค่ะที่สามีฉันเป็นคนโปแลนด์... ...ซึ่งฉันไม่คิดว่าตลกเลย Punchline (1988)
Yeah, I know Niki. Short-arse Polish cockney sales rep. Goes at it like a rabbit.ใช่ฉันรู้ Niki สั้นตูดตัวแทนฝ่ายขายสกุลโปแลนด์ ไปที่มันเหมือนกระต่าย The Russia House (1990)
But it's outside the ghetto, so you can barter for extra goods-- for eggs, I don't know what you need-- with the Polish workers.แต่ตั้งอยู่นอกเขตควบคุม ออกไปแลกของที่จำเป็นได้ Schindler's List (1993)
Enjoying the lines ? Need some shoe polish ?เอายาขัดรองเท้ามั้ย Schindler's List (1993)
Finish and join the lines, little Polish clicking soldier.แล้วไปเข้าแถวนะ เจ้าหุ่นทหารฌโปล Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
polishA confidence man polishes his "hood winking" or "eye-washing" techniques before bilking a new victim.
polishDon't forget to polish your shoes before you go out!
polishHer car has a nice polish.
polishHis assistant polished his shoes.
polishI got him to polish my shoes.
polishI'm looking for a lipstick to go with this nail polish.
polishI polished for all I was worth. The trouble is that my stock of low-grade gems was surprisingly low.
polishI polished up the floor and furniture.
polishJane could not believe it when her date polished off an entire chocolate cake.
polishMay I use the shoe polish?
polishMy brother polished the silver.
polishMy father polished his car till it shone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นเงา(v) become shiny, See also: polish, Syn. เป็นเงา, Example: รังครั่งใช้ทำเชลแล็กสำหรับทาไม้ให้ขึ้นเงางดงาม
ขัดเงา(v) polish, See also: burnish, furbish, shine, brighten, wax, Syn. ขัดมัน, Thai Definition: ขัดถูให้เงา, ขัดถูให้วาว
ขัดถู(v) polish, See also: burnish, wipe, scrub, rub, Syn. ขัด, ถู, Example: พวกเราช่วยกันขัดถูหม้อไหกันเป็นการใหญ่ เพราะที่บ้านจะมีงานบุญครั้งใหญ่, Thai Definition: เช็ดโดยวิธีใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไถไปไถมาให้สะอาดจนขึ้นเงา
มันปลาบ(adj) shiny, See also: polished, bright, burnished, varnished, glossy, lustrous, Syn. มันแผลบ, มันเงา, เป็นเงาวับ, เงาวับ, Ant. ด้าน, Example: พ่อเดินเข้าไปในพื้นห้องที่มันปลาบนั้น
มันปลาบ(adj) shiny, See also: polished, bright, burnished, varnished, glossy, lustrous, Syn. มันแผลบ, มันเงา, เป็นเงาวับ, เงาวับ, Ant. ด้าน, Example: พ่อเดินเข้าไปในพื้นห้องที่มันปลาบนั้น
ชักเงา(v) polish, See also: shine, varnish, burnish, lacquer, Thai Definition: ที่ทำให้เกิดเงา
เจียระไน(v) cut (gemstones, diamonds), See also: polish, Syn. แต่ง, เกลา, แปลง, ดัดแปลง, ตบแต่ง, Example: เพชรทุกเม็ดในร้านนี้เจียระไนอย่างประณีต, Thai Definition: ทำเพชรพลอยหรือแก้วให้เป็นเหลี่ยมหรือรูปตามต้องการแล้วขัดเงา
หินขัด(n) polished stone, Example: บ้านสมัยใหม่มักปูพื้นด้วยหินขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักเงา[chakngao] (v) EN: polish
หินขัด[hin khat] (n, exp) EN: polished stone  FR: pierre polie [f]
เจียระไน[jīaranai] (v) EN: cut (gemstones, diamonds) ; polish ; cut and polish  FR: tailler ; façonner
ข้าวกล้อง[khāo klǿng] (n, exp) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice
ข้าวซ้อมมือ[khāosom meū] (n, exp) EN: coarse rice ; half-polished rice
ขัด[khat] (v) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape  FR: récurer ; polir ; astiquer
ขัดมัน[khat man] (v, exp) EN: polish ; wax  FR: cirer ; vernir
ขัดเงา[khat-ngao] (v) EN: polish ; burnish ; furbish ; shine ; brighten ; wax  FR: polir ; faire briller ; cirer
ขัดรองเท้า[khat røngthāo] (v, exp) EN: polish the shoes ; shine the shoes  FR: cirer les chaussures
ขัดถู[khatthū] (v) EN: polish ; burnish ; wipe ; scrub ; rub  FR: récurer ; polir ; astiquer

CMU English Pronouncing Dictionary
POLISH P AA1 L IH0 SH
POLISH P OW1 L IH0 SH
POLISHED P AA1 L IH0 SH T
POLISHING P AA1 L IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Polish (n) pˈoulɪʃ (p ou1 l i sh)
polish (v) pˈɒlɪʃ (p o1 l i sh)
polished (v) pˈɒlɪʃt (p o1 l i sh t)
polisher (n) pˈɒlɪʃər (p o1 l i sh @ r)
polishes (v) pˈɒlɪʃɪz (p o1 l i sh i z)
polishers (n) pˈɒlɪʃəz (p o1 l i sh @ z)
polishing (v) pˈɒlɪʃɪŋ (p o1 l i sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糯米[nuò mǐ, ㄋㄨㄛˋ ㄇㄧˇ, ] polished glutinous rice, #12,697 [Add to Longdo]
打磨[dǎ mó, ㄉㄚˇ ㄇㄛˊ, ] polish; grind, #21,731 [Add to Longdo]
[bài, ㄅㄞˋ, ] polished rice, #659,185 [Add to Longdo]
[lǜ, ㄌㄩˋ, ] polishing tool; file; surname Lü, #1,013,359 [Add to Longdo]
波兰语[bō lán yǔ, ㄅㄛ ㄌㄢˊ ㄩˇ, / ] Polish (language) [Add to Longdo]
波语[Bō yǔ, ㄅㄛ ㄩˇ, / ] Polish language [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochglanzfarbe {f}polish coating [Add to Longdo]
Schleifprobe {f}polish preparation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ズウォティ;ズロチ;ズウォチ[zuuotei ; zurochi ; zuuochi] (n) złoty (Polish currency) [Add to Longdo]
ネイルポリッシュ;ネールポリッシュ[neiruporisshu ; ne-ruporisshu] (n) nail polish [Add to Longdo]
ブラッシュアップ[burasshuappu] (n,vs) brush up (i.e. polish up, revise) [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド記法[ポーランドきほう, po-rando kihou] (n) {comp} Polish notation [Add to Longdo]
ポーランド語[ポーランドご, po-rando go] (n) Polish (language) [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation [Add to Longdo]
ポリサージュ[porisa-ju] (n) (1) polishing (fre [Add to Longdo]
ポリッシュリムーバー[porisshurimu-ba-] (n) polish remover [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
逆ポーランド式[ぎゃくポーランドしき, gyaku po-rando shiki] reverse Polish notation, RPN [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Polish
   adj 1: of or relating to Poland or its people or culture;
       "Polish sausage"
   n 1: the property of being smooth and shiny [syn: {polish},
      {gloss}, {glossiness}, {burnish}]
   2: a highly developed state of perfection; having a flawless or
     impeccable quality; "they performed with great polish"; "I
     admired the exquisite refinement of his prose"; "almost an
     inspiration which gives to all work that finish which is
     almost art"--Joseph Conrad [syn: {polish}, {refinement},
     {culture}, {cultivation}, {finish}]
   3: a preparation used in polishing
   4: the Slavic language of Poland
   v 1: make (a surface) shine; "shine the silver, please"; "polish
      my shoes" [syn: {polish}, {smooth}, {smoothen}, {shine}]
   2: improve or perfect by pruning or polishing; "refine one's
     style of writing" [syn: {polish}, {refine}, {fine-tune},
     {down}]
   3: bring to a highly developed, finished, or refined state;
     "polish your social manners" [syn: {polish}, {round}, {round
     off}, {polish up}, {brush up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top