ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-overflowing-

OW1 V ER0 F L OW2 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: overflowing, *overflowing*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overflowing(n) การไหลล้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With this overflowing passion in my chest, I'll go anywhereI am getting excited just thinking about it. One Piece: Wan pîsu (1999)
Toward a boundless, everlasting world With this overflowing passion in my chest, I'll go anywhereFind all the Treasure and laugh out in pride. One Piece: Wan pîsu (1999)
A vain, overflowing desire, bye byeไร้สาระ! ต้องการไม่รู้จักพอ! ไปล่ะ บ้าย... Dasepo Naughty Girls (2006)
A vain, overflowing desire~ไร้สาระ.. ความปรารถนาที่พลุ่งพล่าน.. ซะมากกว่า~ Dasepo Naughty Girls (2006)
Saloon was just overflowing with cattle drivers, and road agents, prospectors, gunslingers, gamblers, and women.บาร์เหล้าที่นั่น ผู้คนขวักไขว่ ทั้งพวกค้าวัว... พวกการทางฯ 3:10 to Yuma (2007)
Her heart overflowing with happiness!หัวใจของเธอเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ! The Secret of Moonacre (2008)
Hey, Mr. Scavo said the grease trap is overflowing again.คุณสกาโวบอกว่าเครื่องดักไขมันล้นออกมาอีกแล้วค่ะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
And overflowing bank accounts.มีตารางนัดแน่นเอี๊ยด.. Carrnal Knowledge (2009)
Their leadership camps are overflowing with self-righteous extremists, all willing and ready to die for their cause.ค่ายผู้นำของพวกเขาก็ขยายตัว ไปด้วยพวกหัวรุนแรง ยินดีและพร้อมที่จะสละชีวิต เพื่อเป้าหมาย Release Me (2009)
# Where there's love overflowing ## # ความรักท่วมท้น # Home (2010)
Means I'm not exactly overflowing with patience, team spirit, thrill of the job.สปิริตของทีม ความเสี่ยงของงาน Fresh Paint (2010)
I'm not overflowing with money, but I have enough money to spend.ผมไม่ได้มีเงินมากมาย แต่ผมก็มีเงินมากพอที่จะใช้ Episode #1.8 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overflowingGroaning strangely she is hurling her overflowing passion onto the canvas!
overflowingRoads were overflowing with humanity.
overflowingThe convenience store was overflowing with girls, I didn't have the urge to push my way through them and went home as I was.
overflowingThe stadium was overflowing with people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทราม(adv) profusely, See also: overflowingly, extensively, vastly, Example: เลือดไหลทรามลงมาที่ขาของเขา, Thai Definition: ไหลอาบเป็นแห่งๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบ[kop] (v) EN: fill full ; full of ; overfill ; fill almost to overflowing   FR: remplir à ras bord
กบ[kop] (x) EN: full ; filled ; overflowing ; overbrimed  FR: plein ; débordant

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERFLOWING OW1 V ER0 F L OW2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overflowing (v) ˌouvəflˈouɪŋ (ou2 v @ f l ou1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mí, ㄇㄧˊ, / ] overflowing, #12,746 [Add to Longdo]
溢满[yì mǎn, ㄧˋ ㄇㄢˇ, / 滿] overflowing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
たぶたぶ[tabutabu] (adv-to) (1) (on-mim) brimming; full to the point of overflowing; (2) (See ゆったり・2,ぶかぶか,だぶだぶ・1) loose; baggy [Add to Longdo]
だぶだぶ[dabudabu] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) (See ぶかぶか,ゆったり・2,たぶたぶ・2) loose; baggy; (2) overflowing; brimming; (P) [Add to Longdo]
溢れんばかり[あふれんばかり, afurenbakari] (adj-no) overflowing; effusive; exuberant; bountiful [Add to Longdo]
溢れ出す;溢れだす;あふれ出す[あふれだす, afuredasu] (v5s) to begin to overflow; to start overflowing; to pour out [Add to Longdo]
押すな押すな[おすなおすな, osunaosuna] (adj-no) crowded (e.g. with people); overflowing [Add to Longdo]
横溢[おういつ, ouitsu] (n,vs) overflowing; inundation [Add to Longdo]
横流[おうりゅう, ouryuu] (n,vs) (arch) overflowing; flooding [Add to Longdo]
春の水[はるのみず, harunomizu] (exp,n) lakes and torrents of spring (overflowing with water) [Add to Longdo]
所狭い[ところせまい, tokorosemai] (adj-i) crowded; overflowing; cramped [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overflowing
   adj 1: covered with water; "the main deck was afloat (or
       awash)"; "the monsoon left the whole place awash"; "a
       flooded bathroom"; "inundated farmlands"; "an overflowing
       tub" [syn: {afloat(p)}, {awash(p)}, {flooded},
       {inundated}, {overflowing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top