ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-nervous system-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nervous system, *nervous system*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nervous system(n) ระบบประสาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nervous systemระบบประสาท [TU Subject Heading]
nervous systemระบบประสาท, ระบบที่ควบคุมการทำงานและประสานงานของร่างกาย ประกอบด้วยระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทรอบนอกและระบบประสาทอัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nervous system diseasesโรคระบบประสาท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nervous systemThis computer network is, as it were, the nervous system of the company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบประสาท(n) nervous system, Example: นักจิตวิทยาทั่วไปมักจะศึกษาระบบประสาทของมนุษย์แต่ละคน โดยไม่ใคร่จะคำนึงถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม, Thai Definition: ส่วนของร่างกายที่มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากัน โดยกำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบประสาท[rabop prasāt] (n, exp) EN: nervous system  FR: système nerveux [m]
ระบบประสาทอัตโนมัติ[rabop prasāt attanōmat] (n, exp) EN: autonomic nervous system

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经系统[shén jīng xì tǒng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] nervous system, #15,161 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
散在神経系[さんざいしんけいけい, sanzaishinkeikei] (n) (See 集中神経系) diffuse nervous system [Add to Longdo]
集中神経系[しゅうちゅうしんけいけい, shuuchuushinkeikei] (n) (See 散在神経系) concentrated nervous system [Add to Longdo]
神経系[しんけいけい, shinkeikei] (n) nervous system [Add to Longdo]
中枢神経系[ちゅうすうしんけいけい, chuusuushinkeikei] (n) central nervous system; CNS [Add to Longdo]
中枢神経系統[ちゅうすうしんけいけいとう, chuusuushinkeikeitou] (n) central nervous system [Add to Longdo]
中枢性[ちゅうすうせい, chuusuusei] (n) central (nervous system) [Add to Longdo]
副交感神経系[ふくこうかんしんけいけい, fukukoukanshinkeikei] (n) parasympathetic nerve system; parasympathetic nervous system [Add to Longdo]
末梢神経系[まっしょうしんけいけい, masshoushinkeikei] (n) peripheral nervous system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  nervous system
      n 1: the sensory and control apparatus consisting of a network
           of nerve cells [syn: {nervous system}, {systema nervosum}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top