ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-martyrdom-

M AA1 R T ER0 D AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: martyrdom, *martyrdom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
martyrdom(n) ความทุกข์ทรมาน, Syn. torment, pain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

English-Thai: Nontri Dictionary
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน

CMU English Pronouncing Dictionary
MARTYRDOM M AA1 R T ER0 D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
martyrdom (n) mˈaːtədəm (m aa1 t @ d @ m)
martyrdoms (n) mˈaːtədəmz (m aa1 t @ d @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Märtyrium {n} | ein Märtyrium durchleidenmartyrdom | to suffer a martyrdom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
殉教[じゅんきょう, junkyou] (n,vs) martyrdom [Add to Longdo]
殉難[じゅんなん, junnan] (n,vs) martyrdom; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 martyrdom
   n 1: death that is imposed because of the person's adherence of
      a religious faith or cause
   2: any experience that causes intense suffering [syn: {calvary},
     {martyrdom}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top