ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-lout-

L AW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lout, *lout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lout(n) คนที่มีมารยาททราม, See also: คนบัดซบ, Syn. oaf, boor, clown
lout(vt) ดูถูก, See also: เหยียดหยาม, ดุว่า, ด่า, Syn. flout, scorn
lout(vi) โค้งคำนับ, See also: แสดงความเคารพ, Syn. bend, stoop, bow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lout(เลาทฺ) {louted,louting,loutsว n. คนที่โง่ งุ่มง่ามและมีมารยาทเลว vt. ดุว่า,ด่า,ยั่วเย้า,ถือเป็นตัวตลก vi. แสดงคารวะ,น้อมศีรษะให้,คำนับ, Syn. oaf
loutish(เลา'ทิช) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ, See also: loutishness n. ดูlout
bailout(เบล'เอาทฺ) n.การกระโดดร่มจากเครื่องบิน
breechcloutn. ผ้าคาดเอว
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow, wal
falloutn. การตกลงมา,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน, Syn. fall-out
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock

English-Thai: Nontri Dictionary
lout(n) คนทึ่ม,คนเซ่อ,คนโง่,คนบ้านนอก
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The legitimate sport of any village lout with a stone and an impudent tongue?เป็นตัวตลกให้พวกมารยาททราม ที่ดีแต่ปาก Becoming Jane (2007)
Sometimes I look at Vincent, the big lout with nothing special about him that came out of my belly, and I have to admit I don't know him.บางครั้งฉันมองไปที่แวงซองต์ เจ้าทึ่มตัวใหญ่ที่ไม่มีอะไรพิเศษในตัว ซึ่งคลอดออกมาจากท้องของฉัน Elle (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อ[chø] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
แดก[daēk] (v) EN: eat ; devour; drink  FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
จะกละ[jakla] (adj) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable  FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
ขม้ำ[khamam] (v) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up  FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
เขมือบ[khameūap] (v) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf  FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
ขโมย[khamōi] (v) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize  FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ขยอก[khayøk] (v) EN: gulp ; swallow ; bolt  FR: avaler ; gober ; engloutir
คนตะกละ[khon takla] (n, exp) EN: glutton  FR: glouton [m] ; goinfre [m]
กลืน[kleūn] (v) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour  FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter
นาก[nāk] (n) EN: otter  FR: loutre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOUT L AW1 T
LOUTH L AW1 TH
LOUTS L AW1 T S
LOUTHAN L AW1 TH AH0 N
LOUTZENHISER L AW1 T Z IH0 N HH AY0 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lout (n) lˈaut (l au1 t)
Louth (n) lˈauð (l au1 dh)
louts (n) lˈauts (l au1 t s)
loutish (j) lˈautɪʃ (l au1 t i sh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォールアウト;フォルアウト[fo-ruauto ; foruauto] (n) fallout (atomic, radioactive, etc.); fall-out; fall out [Add to Longdo]
ベイルアウト[beiruauto] (n) bailout [Add to Longdo]
影響力[えいきょうりょく, eikyouryoku] (n) influence; clout [Add to Longdo]
顔がきく;顔が利く[かおがきく, kaogakiku] (exp,v5k) to have a lot of influence; to have clout; to be well known [Add to Longdo]
死の灰[しのはい, shinohai] (n) lethal radioactive fallout; atomic dust [Add to Longdo]
資金力[しきんりょく, shikinryoku] (n) financial muscle; economic clout [Add to Longdo]
全面撤退[ぜんめんてったい, zenmentettai] (n,vs) total (full-scale) withdrawal; complete pullout (pullback) [Add to Longdo]
放射性降下物[ほうしゃせいこうかぶつ, houshaseikoukabutsu] (n) radioactive fallout [Add to Longdo]
薔薇羽太[ばらはた;バラハタ, barahata ; barahata] (n) (uk) yellow-edged lyretail (species of fish, Variola louti); lyretail grouper [Add to Longdo]
褌;犢鼻褌(ateji)[ふんどし;ふどし(褌), fundoshi ; fudoshi ( fundoshi )] (n) (1) (uk) loincloth; breechcloth; breechclout; traditional Japanese male underwear; (2) sumo wrestler's ornamental apron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lout
   n 1: an awkward stupid person [syn: {lout}, {clod},
      {stumblebum}, {goon}, {oaf}, {lubber}, {lummox}, {lump},
      {gawk}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top