ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-lofty-

L AO1 F T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lofty, *lofty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lofty(adj) สูงตระหง่าน, See also: สูง, Syn. high, tall, Ant. low
lofty(adj) สูงส่ง, See also: เป็นผู้ดี, ชั้นสูง, Syn. exalted, noble, Ant. ignoble
lofty(adj) หยิ่งยโส, See also: ถือตัว, อวดดี, โอหัง, Syn. haughty
lofty(adj) หรูหรา (คำพูด, งานเขียน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lofty(ลอฟ'ทิ) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงส่ง,ชั้นสูง,โอหัง,อวดดี., See also: loftily adv. loftiness n., Syn. tall, exalted, arrogant

English-Thai: Nontri Dictionary
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loftyThat's to me like a flower on lofty heights.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงส่ง(adj) lofty, See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย, Example: เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม
ขุนเขา(n) great mountain, See also: lofty mountain, high mountain, big mountain, Syn. เทือกเขา, แนวเขา, ยอดเขา, ขุนคีรี, Example: เบื้องหน้าของเมืองหลวงเต็มไปด้วยขุนเขาที่สูงเทียมฟ้า, Count Unit: ลูก, Thai Definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น, เขาขนาดใหญ่หรือสูง
สูงตระหง่าน(adj) lofty, See also: skyscraping, soaring, spiring, topless, towering, towery, Syn. สูงลิ่ว, Example: เขาสำรวจดูภูมิประเทศจากมุมบนของภูเขาสูงตระหง่าน, Thai Definition: ที่สูงเด่นเป็นสง่า
ชะง้ำ(adj) projecting, See also: lofty, towering, Syn. ชะง่อน, Thai Definition: สูงและยื่นง้ำออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหิม[hoēm] (adj) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold  FR: cynique ; impudent
ขุนเขา[khunkhao] (n) EN: lofty mountain ; peak  FR: pic [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOFTY L AO1 F T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lofty (j) lˈɒftiː (l o1 f t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, ] lofty; upright, #5,440 [Add to Longdo]
气概[qì gài, ㄑㄧˋ ㄍㄞˋ, / ] lofty quality; mettle; spirit, #20,028 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] lofty; Mt Song in Henan, #21,371 [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] lofty; name of a mountain, #22,600 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, / ] lofty, #28,874 [Add to Longdo]
高远[gāo yuǎn, ㄍㄠ ㄩㄢˇ, / ] lofty, #31,211 [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] lofty (as of mountain), #33,436 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] lofty; name of a mountain in Henan, #40,969 [Add to Longdo]
[cuó, ㄘㄨㄛˊ, ] lofty (as of mountain), #48,656 [Add to Longdo]
傲骨[ào gǔ, ㄠˋ ㄍㄨˇ, ] lofty and unyielding character, #55,540 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erhaben; pathetisch; hochfliegend; hochmütig {adj} | erhabender; pathetischer | am erhabendsten; am pathetischstenlofty | loftier | loftiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高遠[こうえん, kouen] (adj-na,n) noble; lofty [Add to Longdo]
高大[こうだい, koudai] (adj-na) lofty; grand; impressive [Add to Longdo]
高談[こうだん, koudan] (n,vs) your lofty discourse [Add to Longdo]
高峰[こうほう, kouhou] (n) high mountain; lofty peak; (P) [Add to Longdo]
高峰八座[こうほうはちざ, kouhouhachiza] (n) eight lofty peaks [Add to Longdo]
高楼[こうろう, kourou] (n) lofty (high) building; skyscraper [Add to Longdo]
高邁[こうまい, koumai] (adj-na,n) noble; lofty; high-minded [Add to Longdo]
嵩高[すうこう, suukou] (adj-na) (arch) lofty (of a mountain); tall [Add to Longdo]
聖人君子[せいじんくんし, seijinkunshi] (n) person of lofty virtue; man of noble character; perfect person; saint [Add to Longdo]
聖人賢者[せいじんけんじゃ, seijinkenja] (n) person of lofty virtue and great wisdom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lofty
   adj 1: of high moral or intellectual value; elevated in nature
       or style; "an exalted ideal"; "argue in terms of high-
       flown ideals"- Oliver Franks; "a noble and lofty
       concept"; "a grand purpose" [syn: {exalted}, {elevated},
       {sublime}, {grand}, {high-flown}, {high-minded}, {lofty},
       {rarefied}, {rarified}, {idealistic}, {noble-minded}]
   2: of imposing height; especially standing out above others; "an
     eminent peak"; "lofty mountains"; "the soaring spires of the
     cathedral"; "towering icebergs" [syn: {eminent}, {lofty},
     {soaring}, {towering}]
   3: having or displaying great dignity or nobility; "a gallant
     pageant"; "lofty ships"; "majestic cities"; "proud alpine
     peaks" [syn: {gallant}, {lofty}, {majestic}, {proud}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top