ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-limit-

L IH1 M AH0 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: limit, *limit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limit(n) ขอบเขต, See also: เขต, Syn. confine, frontier, bounds, boundary
limit(n) ขีดจำกัด, See also: วงจำกัด, ขีดกำหนด, Syn. terminal point
limit(n) ขีดสูงสุด, See also: ขีดสุด, Syn. limitation
limit(vt) จำกัด, See also: กำหนด, จำกัดวง, Syn. restrict
limited(adj) ที่ถูกจำกัด, Syn. restricted, circumscribed, Ant. umlimited, limitless
limited(adj) ที่มีขอบเขต, See also: ที่มีขีดขั้น, Syn. constricted, small-scale, narrow
limited(adj) บริษัทจำกัด (มีคำย่อว่า Ltd. )
limit to(phrv) จำกัด, See also: ควบคุม, Syn. restrict to
limiting(adj) จำกัด, See also: มีขอบเขต
limitation(n) กฎเกณฑ์, See also: ข้อกำหนด, ความจำกัด, Syn. restriction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limit(ลิม'มิท) {limited,limiting,limits} n. ขอบเขต,เขต,เขตจำกัด,ขีดจำกัด,วงจำกัด,จำนวนจำกัด. vt. จำกัด,กำหนด,ขีดขั้น., See also: limitable adj. ดูlimit limitableness n. ดูlimit limiter n. ดูlimit limitation n. ดูlimit
limited companyn. บริษัทจำกัด
limited editionn. การพิมพ์จำกัดจำนวน
limited liability companyn. บริษัทจำกัด
limited monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
limiting(ลิม'มิททิง) adj. จำกัด,มีขอบเขต,มีขีดขั้น
limitless(ลิม'มิทลิส) adj. ไม่มีขอบเขต, See also: limitlessness n. ความไม่มีขอบเขต
off-limits(ออฟ'ลิม'มิทซฺ) adj. ห้ามเข้า
statute of limitationsn. อายุความ,กฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมาย
unlimited(อันลิม'มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่จำกัด,ไม่บังคับ,กว้างใหญ่ไพศาล,ไม่มีข้อยกเว้น., See also: unlimitedly adv., Syn. limitless

English-Thai: Nontri Dictionary
limit(n) ขอบเขต,ขีดจำกัด,ข้อบกพร่อง
limit(vt) จำกัด,กั้นวง,ขีดวง,กำหนดขอบเขต
limitation(n) การจำกัด,ขีดจำกัด
limited(adj) ถูกจำกัด,น้อย,มีขอบเขต,แคบ
limitless(adj) ไม่จำกัด,ไม่อั้น,มากมาย,ไม่มีขอบเขต
delimit(vt) กำหนดเขต,ปักปันเขต,กั้นเขต,จำกัดวง
illimitable(adj) ไม่มีขอบเขต,ไม่มีที่สิ้นสุด
sublimity(n) ความประเสริฐ,ความดีเลิศ,ความสูงส่ง,ความสูงสุด
unlimited(adj) ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,ไม่บังคับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limitขีดจำกัด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limit๑. ขีดจำกัด๒. ลิมิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limit inferiorลิมิตอินฟีเรียร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limit of indemnityขีดจำกัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limit of liabilityขีดจำกัดความรับผิด มีความหมายเหมือนกับ limit of indemnity [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limit pointจุดลิมิต [มีความหมายเหมือนกับ accumulation point และ cluster point] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limit superiorลิมิตซูพีเรียร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limit, taxอัตราภาษีสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitationการจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitationการจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limitขีดจำกัด [การแพทย์]
limit of a sequenceลิมิตของลำดับ, จำนวนซึ่งพจน์ที่ n ของลำดับเข้าใกล้ เมื่อ n มีค่ามากขึ้น โดยไม่มีที่สิ้นสุด  เช่น   หรือ 0  เป็นลิมิตของลำดับ     [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Limit Value, Thresholdขนาดมาตรฐานของสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย [การแพทย์]
Limit, Allowableขอบเขตที่กำหนด [การแพทย์]
Limit, Upperขอบเขตช่วงบน, เขตสูงสุดของชั้นบน [การแพทย์]
Limitationข้อจำกัด [การแพทย์]
Limitation of actionsกำหนดอายุความ [TU Subject Heading]
Limitation of actions (Criminal law)กำหนดอายุความ (กฏหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Limitation, Functionalจุดจำกัดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์, Example: การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
limited liability partner(n) หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limitAlthough we may want to be international, we all have our limits.
limitA most credible hypothesis is the one that limits the number of elements in the domain T.
limitA qilin with a king too has no limit on its lifespan, but this illness alone admits of no remedy.
limitA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
limitAt first their abilities are more limited than those of animals.
limitBrian intends to strictly limit the money he uses.
limitCredit is an amount or limit to the extent of which a person may receive goods or money for payment in the future.
limitDon't exceed the speed limit.
limitDon't go beyond the speed limit.
limitEducation must not be limited to our youth but must be a continuing process through our entire lives.
limitEverything has its limit.
limitGestural language had, however, serious limitations, since it could not be used in the dark or at distance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่าไหร่เท่ากัน(adv) limitless, See also: unlimitedly, Syn. สู้ไม่อั้น, Example: บริษัททุ่มเงินเท่าไหร่เท่ากันเพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่, Thai Definition: จะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอม, Notes: (ปาก)
หจก.(n) limited partnership, Syn. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วงจำกัด(n) scope, See also: limit, Syn. ขอบเขต, Example: รัฐบาลสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขได้ในวงจำกัด , Thai Definition: ขอบเขตที่กำหนดหรือขีดคั่นไว้
อย่างจำกัด(adv) limitedly, See also: restrictly, Syn. อย่างจำกัดจำเขี่ย, Example: ผู้ผลิตต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิสัย(n) limit of one's ability, See also: limit, Syn. ความสามารถ, Example: ปัญหาเม็ดเงินที่เข้ามาเหล่านี้อยู่นอกเหนือวิสัยที่ทางการจะควบคุม, Thai Definition: การมีคุณสมบัติเหมาะแก่การจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
ขีดคั่น(v) limit, See also: restrict, confine, Syn. จำกัด, Example: ไม่มีอะไรมาขีดคั่นความอดทนของผมได้, Thai Definition: จำกัดหรือกำหนดเอาไว้ไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป
ขีดขั้น(n) limitation, See also: restriction, confine, boundary, Syn. เกณฑ์กำหนด, ขีด, พิกัด, Example: ถ้าคุณทำอะไรเกินขีดขั้นงานของคุณ ผมคงต้องตักเตือนเอาไว้บ้าง, Thai Definition: หลักหรือระยะที่กำหนดไว้
ขีดคั่น(n) limitation, See also: restriction, confine, Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, Example: ที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถควบคุมขีดคั่นในการทำงานได้จริง, Thai Definition: ข้อจำกัดหรือข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป
ขีดอันตราย(n) limit of danger, Syn. จุดอันตราย, พิกัดอันตราย, ขั้นอันตราย, Example: ชาวไทยต้องอยู่ในภาวะอากาศที่เป็นพิษเกินขีดอันตราย ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพอนามัยอย่างยิ่ง, Thai Definition: จุดที่อาจทำให้เกิดความพังพินาศหรือเสียหาย
ขีดจำกัด(n) limitation, See also: restriction, Syn. ข้อจำกัด, Example: ขีดจำกัดของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่ความเร็ว, Thai Definition: ข้อที่เป็นการกำหนดความสามารถของสิ่งนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
อาณาเขต[ānākhēt] (n) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory  FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อายุขัย[āyukhai] (n) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life  FR: espérance de vie [f]
อายุความ[āyukhwām] (n) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation  FR: prescription [f]
บริษัทเอกชนจำกัด[børisat ēkkachon jamkat] (n, exp) EN: Private Corporation ; Company Limited
บริษัทจำกัด[børisat jamkat] (n, exp) EN: limited company ; company limited  FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)
บริษัทมหาชนจำกัด[børisat mahāchon jamkat] (n, exp) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)
เฉพาะ[chaphǿ] (v) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted  FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะที่[chaphǿthī] (adj) EN: particular ; specific ; distinct ; limited
เดดไลน์[dētlai] (n) EN: deadline  FR: date limite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMIT L IH1 M AH0 T
LIMITS L IH1 M AH0 T S
LIMITS L IH1 M IH0 T S
LIMITED L IH1 M AH0 T AH0 D
LIMITED L IH1 M IH0 T IH0 D
LIMITING L IH1 M AH0 T IH0 NG
LIMITED'S L IH1 M IH0 T IH0 D Z
LIMITLESS L IH1 M AH0 T L AH0 S
LIMITED'S L IH1 M AH0 T AH0 D Z
LIMITATION L IH2 M IH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limit (v) lˈɪmɪt (l i1 m i t)
limits (v) lˈɪmɪts (l i1 m i t s)
limited (v) lˈɪmɪtɪd (l i1 m i t i d)
limiting (v) lˈɪmɪtɪŋ (l i1 m i t i ng)
limitless (j) lˈɪmɪtləs (l i1 m i t l @ s)
limitation (n) lˌɪmɪtˈɛɪʃən (l i2 m i t ei1 sh @ n)
limitations (n) lˌɪmɪtˈɛɪʃənz (l i2 m i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有限公司[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] limited company; corporation, #1,428 [Add to Longdo]
有限[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, ] limited; finite, #2,372 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] limit; bound, #2,522 [Add to Longdo]
极限[jí xiàn, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limit; extreme boundary, #6,923 [Add to Longdo]
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, ] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment), #7,286 [Add to Longdo]
局限[jú xiàn, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limit, #8,237 [Add to Longdo]
权限[quán xiàn, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limits to authority; scope of one's jurisdiction, #9,783 [Add to Longdo]
限度[xiàn dù, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, ] limitation; limit, #12,471 [Add to Longdo]
限价[xiàn jià, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] limit on price, #13,776 [Add to Longdo]
局限性[jú xiàn xìng, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] limitations, #14,255 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begrenzungsschalter {m}limit switch [Add to Longdo]
Belastungsgrenze {f}limit of what someone can take [Add to Longdo]
Endabstellstange {f}; Endschalterstange {f} [techn.]limit switch bar [Add to Longdo]
Endschalter {m}limit switch [Add to Longdo]
Grenze {f}; Begrenzung {f} | in Grenzenlimit | within limits; up to a point [Add to Longdo]
Grenzlehre {f}limit gauge [Add to Longdo]
Grenzsignal {n}limit signal [Add to Longdo]
Grenzsignalglied {n}limit monitor [Add to Longdo]
Grenzwert {m} [math.] | einseitiger Grenzwertlimit | one-sided limit [Add to Longdo]
Grenzwert {m} | Grenzwerte {pl} | gesetzlicher Grenzwertlimit | limits | legal limit [Add to Longdo]
Grenzwertsatz {m} | zentraler Grenzwertsatzlimit theorem | central limit theorem [Add to Longdo]
Grenzwertschalter {m} [techn.]limit monitor [Add to Longdo]
Häufungspunkt {m} [math.]limit point; cluster point [Add to Longdo]
Leistungsgrenze {f}limit of performance [Add to Longdo]
Limes {n} [math.] | Limes superior | Limes inferiorlimit | upper limit | lower limit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎりぎりまで;ギリギリまで[girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
せせこましい[sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
に限らず[にかぎらず, nikagirazu] (conj) not limited to; not just ... [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
[mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) [Add to Longdo]
オフリミット[ofurimitto] (n) off-limits [Add to Longdo]
オンリミット[onrimitto] (n) on-limits [Add to Longdo]
スピードリミット[supi-dorimitto] (n) speed limit [Add to Longdo]
スピード違反[スピードいはん, supi-do ihan] (n) exceeding the speed limit; speeding [Add to Longdo]
ソルト[soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイムリミット[たいむりみっと, taimurimitto] time limit [Add to Longdo]
パラメタ限界値[パラメタげんかいち, parameta genkaichi] parameter range limits [Add to Longdo]
リミタ[りみた, rimita] limiter (e.g. in analog computing) [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set [Add to Longdo]
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] technical limitations, limits of technology [Add to Longdo]
区きり子[くきりし, kukirishi] delimiter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limit
   n 1: the greatest possible degree of something; "what he did was
      beyond the bounds of acceptable behavior"; "to the limit of
      his ability" [syn: {limit}, {bound}, {boundary}]
   2: final or latest limiting point [syn: {terminus ad quem},
     {terminal point}, {limit}]
   3: as far as something can go
   4: the boundary of a specific area [syn: {limit}, {demarcation},
     {demarcation line}]
   5: the mathematical value toward which a function goes as the
     independent variable approaches infinity [syn: {limit},
     {limit point}, {point of accumulation}]
   6: the greatest amount of something that is possible or allowed;
     "there are limits on the amount you can bet"; "it is growing
     rapidly with no limitation in sight" [syn: {limit},
     {limitation}]
   v 1: place limits on (extent or access); "restrict the use of
      this parking lot"; "limit the time you can spend with your
      friends" [syn: {restrict}, {restrain}, {trammel}, {limit},
      {bound}, {confine}, {throttle}]
   2: restrict or confine, "I limit you to two visits to the pub a
     day" [syn: {limit}, {circumscribe}, {confine}]
   3: decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify
     the parameters" [syn: {specify}, {set}, {determine},
     {define}, {fix}, {limit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top