ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-juggle-

JH AH1 G AH0 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: juggle, *juggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juggle[VT] จัดสรรเวลาทำงานและชีวิตส่วนตัวให้เหมาะสม, See also: ปรับให้เหมาะสม
juggle[VT] ตบตา, See also: ใช้อุบายหลอกลวง, Syn. manipulate, alter manoeuvre
juggle[VT] โยนและรับลูกบอลหรือสิ่งของอย่างต่อเนื่อง, See also: เล่นกล, เล่นปาหี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juggle(จัก'เกิล) vt.,vi.,n. (การ) เล่นกล,เล่นตบตา,แสดงลวดลาย,หลอกลวง, Syn. deception,manipulate

English-Thai: Nontri Dictionary
juggle(vi) เล่นกล,ตบตา,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You try to juggle both of them, sooner or later, you gonna drop one of them.ถ้าพยายามมีเมียสอง ไม่ช้าก็เร็วนายจะเสียคนหนึ่งไป Fences (2016)
I would say it's been tough on me trying to juggle both studies and gaming at the same time.ผมบอกได้เลยว่า สำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องยาก ที่ต้องพยายาม ทั้งด้านการเรียนและการเล่นเกมไปควบคู่กัน Free to Play (2014)
Despite her difficult circumstances she helps her mother and juggles her school work.แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก เธอยังช่วยแม่และแบ่งเวลาเรียนได้ดี Episode #1.5 (2013)
This is just a foolish man who tried to juggle a chain saw, a tennis ball, and a Fuji apple after drinking too much.นี่มันแค่คนโง่ที่พยายามแสดงโชว์ โยน-รับเลื่อยยนต์ ลูกเทนนิสและแอปเปิ้ล หลังจากที่เขา The Patriot in Purgatory (2012)
Where did you learn to juggle like that?เจ้าไปเรียนการเล่นกลแบบนั้นมาจากไหน Arthur's Bane: Part One (2012)
I bet you can't juggle four.เธอโยนพร้อมกันสี่ลูกไม่ได้แน่! Ernest & Celestine (2012)
Looks like he juggles clubs on the beach.ดูเหมือนเขาเป็นพวกนักกายกรรม แถวชายหาดเลย Kryptonite (2011)
City College is trying to destroy Greendale, and they're an unstoppable juggle knob.วิทยาลัยซิตี้กำลังพยายามทำลายกรีนเดล และพวกเขาคือจักเกอร์น็อบที่จะไม่ยอมหยุด For a Few Paintballs More (2011)
I had no idea you could juggle like that. - Yeah, well...ใช่ ไม่นึกเลยว่า คุณจะเล่นกายกรรมได้ขนาดนั้น Made of Honor (2008)
You know how much I look forward to Juggle Night. Lock them up.แกก็รู้ว่าข้าตั้งตารองานฉลองนั่นอยู่ เอาพวกมันไปขัง Inkheart (2008)
Otherwise, I'll be forced to cancel our Juggle Night.ไม่งั้นข้าคงจำเป็นต้องยกเลิกงานเฉลิมฉลอง Inkheart (2008)
"Super Mom, Trying to Juggle It All.""สุดยอดคุณแม่ พยายามตบตากัน" The Nanny Diaries (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUGGLE    JH AH1 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juggle    (v) ʤˈʌgl (jh uh1 g l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juggle
   n 1: the act of rearranging things to give a misleading
      impression [syn: {juggle}, {juggling}]
   2: throwing and catching several objects simultaneously [syn:
     {juggle}, {juggling}]
   v 1: influence by slyness [syn: {juggle}, {beguile}, {hoodwink}]
   2: manipulate by or as if by moving around components; "juggle
     an account so as to hide a deficit"
   3: deal with simultaneously; "She had to juggle her job and her
     children"
   4: throw, catch, and keep in the air several things
     simultaneously
   5: hold with difficulty and balance insecurely; "the player
     juggled the ball"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top