ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-journals-

JH ER1 N AH0 L Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: journals, *journals*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา journals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *journals*)
CMU English Pronouncing Dictionary
JOURNALS JH ER1 N AH0 L Z
JOURNAL JH ER1 N AH0 L
JOURNAL'S JH ER1 N AH0 L Z
JOURNALIST JH ER1 N AH0 L IH0 S T
JOURNALIST JH ER1 N AH0 L AH0 S T
JOURNALISM JH ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M
JOURNALESE JH ER2 N AH0 L IY1 Z
JOURNALISTS JH ER1 N AH0 L IH0 S T S
JOURNALISTS JH ER1 N AH0 L AH0 S T S
JOURNALISTS' JH ER1 N AH0 L IH0 S T S
JOURNALISTIC JH ER2 N AH0 L IH1 S T IH0 K
JOURNALIST'S JH ER1 N AH0 L IH0 S T S
JOURNALISM'S JH ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M Z
PHOTOJOURNALIST F OW2 T OW0 JH ER1 N AH0 L AH0 S T
JOURNALISTICALLY JH ER2 N AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0
JOURNALISTICALLY JH ER2 N AH0 L IH1 S T IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
journals (n) ʤˈɜːʳnlz (jh @@1 n l z)
journal (n) ʤˈɜːʳnl (jh @@1 n l)
journalese (n) ʤˌɜːʳnəlˈiːz (jh @@2 n @ l ii1 z)
journalism (n) ʤˈɜːʳnəlɪzəm (jh @@1 n @ l i z @ m)
journalist (n) ʤˈɜːʳnəlɪst (jh @@1 n @ l i s t)
journalists (n) ʤˈɜːʳnəlɪsts (jh @@1 n @ l i s t s)
journalistic (j) ʤˌɜːʳnəlˈɪstɪk (jh @@2 n @ l i1 s t i k)
journalistically (a) ʤˌɜːʳnəlˈɪstɪkliː (jh @@2 n @ l i1 s t i k l ii)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
journal(n) นิตยสาร, See also: วารสาร, Syn. magazine, periodical
journal(n) บันทึกประจำวัน, See also: ไดอารี, Syn. diary, chronicle, log
journal(n) หนังสือพิมพ์ประจำวัน, Syn. newspaper, gazette
journalese(n) รูปแบบการเขียนของนักหนังสือพิมพ์
journalism(n) วารสารศาสตร์, See also: การสื่อสารมวลชน, วิชาว่าด้วยการทำหนังสือพิมพ์และวารสาร
journalist(n) นักข่าว, See also: นักหนังสือพิมพ์, คนเขียนข่าว, ผู้สื่อข่าว, Syn. correspondent, reporter, columnist
gonzo journalism(n) รายงานข่าวในหนังสือพิมพ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
journal(เจอร์'เนิล) n. วารสาร,นิตยสาร
journalism(เจอร์'นัลลิสซึม) n. วารสารศาสตร์,การหนังสือพิมพ์,การเขียนข่าว,หนังสือพิมพ์, Syn. news medium
journalist(เจอร์'นะลิสทฺ) n. นักหนังสือพิมพ์,ผู้เขียนบันทึก,ผู้เขียนอนุทิน, Syn. newswoman
yellow journalismn. ระบบบรรณาธิการคาวโลกีย์

English-Thai: Nontri Dictionary
journal(n) บันทึก,หนังสือพิมพ์,วารสาร,รายงานการประชุม,สมุดรายวัน,นิตยสาร
journalism(n) การหนังสือพิมพ์,วารสารศาสตร์,การเขียนข่าว
journalist(n) นักหนังสือพิมพ์,นักข่าว,ผู้บันทึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
journalแฟ้มบันทึกงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
journal๑. บันทึกการประชุมสภา๒. หนังสือพิมพ์รายวัน, วารสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
journal๑. วารสาร๒. บันทึกประจำวัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
journalข้อสัมผัส, เจอร์นัล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
journal papersบทความวิชาการวารสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
journalismการหนังสือพิมพ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
main journalข้อสัมผัสหลัก, เจอร์นัลหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
connecting-rod journal; crankpinสลักข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankpin; connecting-rod journalสลักข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abstract journalวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic journalวารสารอิเล็กทรอนิกส์, Example: วารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ วารสารทางวิชาการที่ผลิตและเผยแพร่สู่ผู้ใช้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวารสารที่ห้องสมุดบอกรับโดยเสียค่าบริการเพื่อให้ผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารนิเทศได้รวดเร็วในเวลาเดียวกันหลายคน โดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ สามารถจัดหาได้เมื่อต้องการ ( Acquisition on Demand) และมีบริการจัดส่งบทความ (Document Delivery) เมื่อมีผู้ต้องการสั่งซื้อทาง E - mail หรือ Fax หรืออื่นๆได้ตามต้องการ วารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นพัฒนาการของวารสารที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

ข้อดีของวารสารอิเล็กทรอนิกส์

  1. ผู้ใช้สามารถติดตามอ่านวารสารได้อย่างรวดเร็ว ทันทีที่วารสารมีการจัดพิมพ์ เนื่องจากสำนักพิมพ์จัดพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้เผยแพร่สู่ผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว
  2. ผู้อ่านสามารถเข้าถึงวารสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จำกัดเวลา โอกาส และ สถานที่
  3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเย็บเล่มวารสาร การเสียแรงงานบุคลากรในการเตรียมวารสารก่อนส่งเย็บเล่มและหลังการเย็บเล่ม
  4. ช่วยแก้ปัญหาการได้รับวารสารไม่ครบ วารสารถูกฉีกขาด
  5. ช่วยแก้ปัญหาสถานที่เก็บ ไม่มีปัญหาการเพิ่มน้ำหนักพื้นที่ของห้องสมุด

ข้อจำกัดของวารสารอิเล็กทรอนิกส์

  1. ค่าใช้จ่ายในการบอกรับ แต่ละสำนักพิมพ์จะกำหนดค่าบอกรับแตกต่างกัน เช่น บางสำนักพิมพ์เมื่อบอกรับวารสารฉบับพิมพ์จะให้สิทธิ์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ บางสำนักพิมพ์แยกราคากันระหว่างฉบับพิมพ์กับวารสารอิเล็กทรอนิกส์
  2. ลิขสิทธิ์ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ชัดเจนเช่นกฎหมายลิขสิทธิ์ของสิ่งพิมพ์
  3. วารสารย้อนหลัง การจัดเก็บวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับย้อนหลังยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ห้องสมุดที่บอกรับหารูปแบบ วิธีการจัดเก็บเอง หรือบริษัทเป็นผู้จัดทำ
  4. การเข้าถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส็ ปัญหาสำคัญประการหนึ่งก็คือ ความล่าช้าของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ์และผู้ใช้ขาดความเข้าใจในวิธีการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนปัญหาของข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน King (1991 : 5-6) กล่าวว่า ประมาณปี 2006 จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากในการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนการนำส่งข้อมูลเข้าห้องสมุด ในขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์ยังคงมีใช้อยู่ แต่จะมีบทบาทที่แตกต่างไป โดยความคิดนี้ตรงกับความเห็นของ McKnight (1993 : 9) และ Piternick (1989 b : 96) ที่กล่าวว่า วารสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์จะมีการใช้ต่อไป ในขณะที่การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเสมือนเส้นขนานมากกว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่ นักวิชาการและนักวิจัยจะใช้เวลาเล็กน้อยในห้องสมุด เพราะสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากคอมพิวเตอร์ หรือจาก Workstation จากที่ห่างไกลได้
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Journalวารสารวิชาการ, Example:

Journal

วารสารวิชาการจัดเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกที่แน่นอนและต่อเนื่อง โดยมีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะบทความและเรื่องราวทางวิชาการซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ขนาดส่วนใหญ่ประมาณ A4 มีความยาวของเนื้อหามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทหนึ่ง อีกทั้งมีการออกแบบและเทคนิคการจัดพิมพ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านด้วยภาพและสี

วารสารจัดเป็นแหล่งค้นคว้าและติดตามเรื่องราวและผลการศึกษาวิจัยใหม่ๆ ทางด้านวิชาการและความรู้ที่ทันสมัย ตลอดจนทัศนะและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวดเร็วกว่าหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ดังนั้น สารสนเทศจากวารสารจึงมีความทันสมัยกว่าสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆ

ส่วนประกอบหลักในวารสาร

ปก ส่วนใหญ่มักเป็นปกอ่อน และมีภาพที่สื่อถึงเนื้อหาในฉบับนั้นๆ โดย พิมพ์สี เพื่อความสวยงามและดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ข้อมูลที่นำเสนอในหน้าปก คือ ชื่อวารสาร ชื่อผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ข้อความระบุตัวเลขและ/หรือตัวอักษร คือ ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี พ.ศ. ของวารสารฉบับนั้นๆ ข้อความที่ระบุกำหนดออก ราคา เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร หรือ ISSN และ ชื่อบทความเด่นในวารสารฉบับนั้นๆ

หน้าปกใน ข้อมูลที่นำเสนอในหน้าปก คือ ชื่้อวารสาร ผู้รับผิดชอบในการจัดทำในส่วนต่างๆ เช่น บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ เจ้าของ เป็นต้น ข้อความระบุตัวเลขและ/หรือตัวอักษร คือ ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี พ.ศ. ของวารสารฉบับนั้นๆ กำหนดออก ราคาค่าบอกรับ ISSN วัตถุประสงค์ในการจัดทำ สำนักงาน หรือสถานที่ติดต่อ

หน้าบรรณาธิการ เป็นการพูดคุยระหว่างบรรณาธิการกับผู้อ่านเกี่ยวกับวารสารฉบับนั้นๆ

สารบัญ แสดงรายชื่อบทความ ผู้เขียน พร้อมหมายเลขหน้าที่เริ่มต้นบทความนั้นๆ เรียงลำดับตามเลขหน้า

เนื้อหา คือ ส่วนที่เป็นบทความ และคอลัมน์ โดยจัดเรียงลำดับตามที่สารบัญระบุไว้ อาจเป็นเรื่องสั้น หรือเรื่องยาว ทั้งที่จบในฉบับ หรืออ่านต่อเนื่องกันหลายฉบับ

รายละเอียดการพิมพ์ท้ายเล่ม คือ แหล่งข้อมูลสถานที่พิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

อื่นๆ วารสารวิชาการบางชื่อในส่วนท้ายเล่ม อาจมี ระเบียบการเขียนบทความที่จะลงพิมพ์ในวารสาร คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ รูปแบบการพิมพ์บทความ การส่งต้นฉบับ แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกวารสาร เป็นต้น

วารสารแต่ละชื่อมีกำหนดการออกทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยแบ่งได้ดังนี้

รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง

รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง

รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง

รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง

รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ

รายสี่เดือน (Quarterly) คือ 4 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 3 ฉบับ

รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เข้าถึงที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/images/l_menu_S&T%20journal_02.png

รายชื่อวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เข้าถึงที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H

แหล่งข้อมูล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา 13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ. นนทบุรี : สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Women journalistsนักสื่อมวลชนสตรี [TU Subject Heading]
Broadcast journalismข่าววิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Electronic journalsวารสารอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Interviewing in journalismการสัมภาษณ์ในงานวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalismวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalism teachersครูวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalism, Aeronauticalวารสารศาสตร์การบิน [TU Subject Heading]
Journalism, Commercialข่าวธุรกิจ [TU Subject Heading]
Journalismภาพข่าว [TU Subject Heading]
Journalism, Ruralข่าวท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Journalistic ethicsจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Journalistsนักสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Motion picture journalismวารสารศาสตร์การภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Online journalismข่าวออนไลน์ [TU Subject Heading]
Photojournalismการถ่ายภาพวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Photojournalistsนักถ่ายภาพวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Radio journalismข่าววิทยุ [TU Subject Heading]
Radio journalsitsนักสื่อมวลชนทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Specialized journalismข่าวเฉพาะด้าน [TU Subject Heading]
Sports journalismข่าวกีฬา [TU Subject Heading]
Television journalistsนักสื่อมวลชนทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Women and journalismสตรีกับวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Women in journalismสตรีในวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Cash disbursement journalสมุดรายวันเงินสดจ่าย [การบัญชี]
Cash journalสมุดเงินสด [การบัญชี]
Cash receipts journalสมุดรายวันเงินสดรับ [การบัญชี]
General journalสมุดบัญชีรายวันทั่วไป [การบัญชี]
Journalสมุดบัญชีรายวัน [การบัญชี]
Journal voucherใบสำคัญรายวันทั่วไป [การบัญชี]
Sales journalสมุดรายวันขาย [การบัญชี]
Abstract Journalsวารสารบทคัดย่อ [การแพทย์]
Journal clubสโมสรวารสาร, Example: สโมสรวารสาร (Journal Club) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มาประชุมพบปะกันแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับบทความในวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ในหัวข้อเกี่ยวกับวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สโมสรวารสารมักพบได้ทั่วไปในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บางครั้งสโมสรวารสารถูกนำมาใช้กับการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือนักศึกษาวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยทำให้นักศึกษาคุ้นเคยกับวรรณกรรมขั้นสูงในสาขาที่กำลังศึกษา นอกจากนี้ สโมสรวารสารยังช่วยพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการทำความเข้าใจ และการอภิปรายในหัวข้อเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจในปัจจุบันในสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
journal(n) ส่วนของแกนและเพลาที่วางอยู่บนฝาประดับเพลา
journal bearing(n) ฝาประกบเพลา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
journalHe is a big man in journalism.
journalHe is not so much a journalist as a scholar.
journalHe writes a daily journal, and that inspired me to try doing the same thing, but in English.
journalHis career as a journalist was full of distinguished achievements.
journalHis parents did not sympathize with his hope to become a journalist.
journalI'd like to get into journalism in the future.
journalI have made up my mind to become a journalist.
journalI hope to be a journalist.
journalI think of him as a promising journalist.
journalI think of the woman as a journalist.
journalI thought of the woman as a journalist.
journalMr Tani is not so much a scholar as a journalist.
journalMy boyfriend is a journalist.
journalOne is a teacher, another is a doctor, and the other is a journalist.
journalThe journalist is what you call a cosmopolitan.
journalThe journalist took liberties with the facts he had gathered.
journalThe journalist was calm even in an emergency.
journalThe journalist was too upset to distinguish vice from virtue.
journalThe political scandal was brought to light by two journalists.
journalThere were many journalists who praised Ogawa with, "bravo, good show!"
journalThe student submitted a paper to an English-language journal, and the result was "conditional acceptance".
journalThis technical journal is above me.
journalWhat is political science? From the "political" people will probably first associate it with the political incidents that enliven journalism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วารสาร(n) journal, See also: periodical, Example: ไม่นานมานี้มีบทความในวารสารทางการแพทย์ได้วิจารณ์ในเรื่องนี้แล้ว, Thai Definition: หนังสือที่ออกเป็นคราวๆ
คนเขียนข่าว(n) correspondent, See also: journalist, reporter, pressman/presswoman, Syn. นักข่าว
ผู้รายงานข่าว(n) reporter, See also: journalist, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ศันสนีย์ได้รับรางวัลผู้รายงานข่าวทางโทรทัศน์ดีเด่น, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เล่าเหตุการณ์ประจำวันทางสื่อต่างๆ
ผู้สื่อข่าว(n) reporter, See also: journalist, pressman, correspondent, newsman, Syn. นักข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: ขณะนี้ ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่รายงานข่าว (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน)
นิตยสาร(n) magazine, See also: journal, periodical, Syn. แมกกาซีน, Example: ร้านทำผมร้านนี้รับนิตยสารประเภทที่เกี่ยวกับผู้หญิงเป็นประจำ, Count Unit: เล่ม, ฉบับ, Thai Definition: หนังสือพิมพ์ที่ออกเป็นรายคาบ เช่น นิตยสารรายสัปดาห์ นิตยสารรายเดือน, Notes: (สันสกฤต)
คณะวารสารศาสตร์(n) Faculty of Journalism, Count Unit: คณะ
นักหนังสือพิมพ์(n) journalist, See also: newspaper man, pressman, pressmen, Syn. คนทำข่าว, คนเขียนข่าว, Example: พ่อเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เขียนข่าวให้กับหนังสือพิมพ์
วารสารศาสตร์(n) journalism, See also: newspaper, Syn. วิชาวารสารศาสตร์, Thai Definition: วิชาที่ว่าด้วยการทำหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และ การพิมพ์ประเภทอื่นๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านหนังสือพิมพ์[ān nangseūphim] (v, exp) EN: read a newspaper  FR: lire un journal
บันทึก[bantheuk] (n) EN: blog ; web log  FR: blog [m] = bloc [m] = blogue [m] (Québ.) ; journal personnel [m]
บันทึกเหตุการณ์[bantheuk hētkān] (n) EN: log  FR: journal de bord [m]
บล็อก[blǿk] (n) EN: blog  FR: blog [m] ; journal personnel [m]
ค่าจ้างรายวัน[khājāng rāiwan] (n, exp) EN: daily wage  FR: salaire journalier [m]
ข่าว[khāo] (n) EN: news ; report ; information  FR: actualité [f] ; nouvelle [fpl] ; information [f] ; info [f] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m]
ข่าววิทยุ[khāo witthayu] (n, exp) FR: journal parlé [m]
คนทำข่าว[khonthamkhāo] (n) EN: journalist  FR: journaliste [m]
กระดาษหนังสือพิมพ์[kradāt nangseūphim] (n, exp) EN: nenewsprint ; newspaper sheet  FR: papier journal [m]
นักข่าว[nakkhāo] (n) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist  FR: reporter [m] ; reporteur [m] ; journaliste [m,f]
นักหนังสือพิมพ์[naknangseūphim] (n) EN: journalist  FR: journaliste [m, f]
หนังสือพิมพ์[nangseūphim] (n) EN: newspaper ; paper ; press  FR: journal [m] ; quotidien [m] ; presse [f] ; gazette [f] (Belg.)
นิตยสาร[nittayasān] (n) EN: magazine ; journal ; periodical  FR: magazine [m] ; revue [f] ; périodique [m] ; publication [f]
นิตยสารรายเดือน[nittayasān rāideūoen] (n, exp) EN: monthly journal  FR: mensuel [m] ; publication mensuelle [f]
นิตยสารรายคาบ[nittayasān rāikhāp] (n, exp) EN: periodic journal
ภาษาหนังสือพิมพ์[phāsā nangseūphim] (n, exp) EN: newspaper language  FR: langage journalistique [m]
ผู้สื่อข่าว[phūseūkhāo] (n) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman  FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]
ประจำวัน[prajamwan] (adj,, adv) EN: daily ; everyday  FR: quotidien ; journalier
รายวัน[rāiwan] (adj) EN: daily  FR: quotidien ; journalier
สมุดบันทึก[samut bantheuk] (n, exp) EN: diary ; record book ; notebook  FR: journal [m] ; agenda [m] ; carnet [m]
สมุดพก[samutphok] (n, exp) EN: school report ; report card ; school children's report book ; notebook  FR: journal de classe [m] ; agenda [m]
สมุดรายวัน[samut rāiwan] (n, exp) EN: journal
วารสาร[wārasān] (n) EN: magazine ; journal ; periodical  FR: magazine [m] ; périodique [m] ; journal [m]
วารสารศาสตร์[wārasānsāt] (n) EN: journalism  FR: journalisme [m]
วิชาวารสารศาสตร์[wichā wārasānsāt] (n, exp) EN: journalism  FR: journalisme [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] reporter; journalist, #82 [Add to Longdo]
通报[tōng bào, ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] bulletin; journal; circulate information; bulletin, #4,570 [Add to Longdo]
学报[xué bào, ㄒㄩㄝˊ ㄅㄠˋ, / ] a scholarly journal; Journal, Bulletin etc, #12,817 [Add to Longdo]
日志[rì zhì, ㄖˋ ㄓˋ, / ] journal; log (computing), #13,614 [Add to Longdo]
斯诺[Sī nuò, ㄙ ㄋㄨㄛˋ, / ] Snow (name); Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China, #22,933 [Add to Longdo]
创刊[chuàng kān, ㄔㄨㄤˋ ㄎㄢ, / ] to start publishing; to found a journal, #23,032 [Add to Longdo]
新闻记者[xīn wén jì zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist, #24,999 [Add to Longdo]
华尔街日报[Huá ěr jiē Rì bào, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Wall Street Journal, #26,005 [Add to Longdo]
梁启超[Liáng Qǐ chāo, ㄌㄧㄤˊ ㄑㄧˇ ㄔㄠ, / ] Liang Qichao (1873-1929), influential journalist and a leader of the failed reform movement of 1898, #29,223 [Add to Longdo]
报界[bào jiè, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] the press; journalistic circles; the journalists, #45,594 [Add to Longdo]
刘云山[Liú Yún shān, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄕㄢ, / ] Liu Yunshan (1947-), PRC career politician, background in journalism in inner Mongolia, from 2002 head of party Central Propaganda Section 中央宣传部, #48,127 [Add to Longdo]
邓拓[Dèng tuò, ㄉㄥˋ ㄊㄨㄛˋ, / ] Deng Tuo (1912-1966), sociologist and journalist, died under persecution at the start of the Cultural Revolution; wrote under the pen name Ma Nancun 馬南邨|马南邨, #48,956 [Add to Longdo]
章太炎[Zhāng Tài yán, ㄓㄤ ㄊㄞˋ ㄧㄢˊ, ] Zhang Taiyan (1869-1936), scholar, journalist, revolutionary and leading intellectual around the time of the Xinhai revolution, #53,442 [Add to Longdo]
丁基[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, ] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution, #60,118 [Add to Longdo]
周立波[Zhōu Lì bō, ㄓㄡ ㄌㄧˋ ㄅㄛ, ] Zhou Libo (1908-1979), left-wing journalist, translator and novelist, #61,580 [Add to Longdo]
博古[Bó gǔ, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ, ] Bo Gu (1907-1946), Soviet trained Chinese communist, journalist and propagandist, 1930s left adventurist, subsequently rehabilitated, killed in air crash, #63,075 [Add to Longdo]
萧乾[Xiāo Qián, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, / ] Xiao Qian (1910-1999), Mongolian-born, Cambridge-educated journalist active during second world war in Europe, subsequently famous author and translator, #72,524 [Add to Longdo]
奥康纳[Ào kāng nà, ㄠˋ ㄎㄤ ㄋㄚˋ, / ] O'Connor (name); Thomas Power O'Connor (1848-1929), Irish journalist and nationalist political leader, #81,808 [Add to Longdo]
章士钊[Zhāng Shì zhāo, ㄓㄤ ㄕˋ ㄓㄠ, / ] Zhang Shizhao (1881-1973), revolutionary journalist in Shanghai, then established writer, #81,847 [Add to Longdo]
邹韬奋[Zōu Tāo fèn, ㄗㄡ ㄊㄠ ㄈㄣˋ, / ] Zou Taofen (1895-1944), journalist, political theorist and publisher, #82,700 [Add to Longdo]
廖沫沙[Liào Mò shā, ㄌㄧㄠˋ ㄇㄛˋ ㄕㄚ, ] Liao Mosha (1907-1990), journalist and communist propagandist, severely criticized and imprisoned for 10 years during the Cultural Revolution, #117,346 [Add to Longdo]
章炳麟[Zhāng Bǐng lín, ㄓㄤ ㄅㄧㄥˇ ㄌㄧㄣˊ, ] Zhang Taiyan 章太炎 (1869-1936), scholar, journalist, revolutionary and leading intellectual around the time of the Xinhai revolution, #141,824 [Add to Longdo]
李伯元[Lǐ Bó yuán, ㄌㄧˇ ㄅㄛˊ ㄩㄢˊ, ] Li Boyuan or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 (1867-1906), late Qing journalist, novelist and social observer, author of Observations on the current state of officialdom 官場現形記|官场现形记, #153,178 [Add to Longdo]
李宝嘉[Lǐ Bǎo jiā, ㄌㄧˇ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ, / ] Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia (1867-1906), late Qing journalist, novelist and social observer, author of Observations on the current state of officialdom 官場現形記|官场现形记, #307,381 [Add to Longdo]
韩村乐[Hán cūn lè, ㄏㄢˊ ㄘㄨㄣ ㄌㄜˋ, / ] Charles Hutzler. US journalist, Associated Press Beijing bureau chief, #479,529 [Add to Longdo]
韩邦庆[Hán Bāng qìng, ㄏㄢˊ ㄅㄤ ㄑㄧㄥˋ, / ] Han Bangqing (1856-1894), writer and publisher of experimental literary journal in classical Chinese and Jiangsu vernacular, author of novel 海上花列傳|海上花列传, #771,101 [Add to Longdo]
世界日报[Shì jiè rì bào, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] World Journal, US newspaper [Add to Longdo]
中国证券报[Zhōng guó zhèng quàn bào, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] China Securities Journal [Add to Longdo]
信报[xìn bào, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄠˋ, / ] abbr. for 信報財經新聞|信报财经新闻, Hong Kong Economic Journal [Add to Longdo]
信报财经新闻[xìn bào cái jīng xīn wén, ㄒㄧㄣˋ ㄅㄠˋ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] Hong Kong Economic Journal [Add to Longdo]
原子科学家通报[yuán zǐ kē xué jiā tōng bào, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] Journal of Atomic Scientists [Add to Longdo]
史沫特莱[Shǐ mò tè lái, ㄕˇ ㄇㄛˋ ㄊㄜˋ ㄌㄞˊ, / ] Agnes Smedley (1892-1950), US journalist and activist, reported on China, esp. the communist side [Add to Longdo]
埃德加・斯诺[Āi dé jiā· Si1 nuo4, ㄞ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄚ· Sī nuò, ㄙ ㄋㄨㄛˋ, / ] Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China [Add to Longdo]
摄影记者[shè yǐng jì zhě, ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] photo journalist [Add to Longdo]
新闻学[xīn wén xué, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] journalism [Add to Longdo]
新闻工作者[xīn wén gōng zuò zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist [Add to Longdo]
浩然[Hào Rán, ㄏㄠˋ ㄖㄢˊ, ] Hào Rán (1932-2008), journalist and proletarian novelist [Add to Longdo]
海上奇书[hǎi shàng qí shū, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, / ] literary journal published in 1892-93 by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆 featuring serialized novels in classical Chinese and Jiangsu vernacular [Add to Longdo]
艾格尼丝・史沫特莱[Ài gé ní· Si1 shi3 mo4 te4 lai2, ㄞˋ ㄍㄜˊ ㄋㄧˊ· Sī shǐ mò tè lái, ㄙ ㄕˇ ㄇㄛˋ ㄊㄜˋ ㄌㄞˊ, / ] Agnes Smedley (1892-1950), US journalist who reported on China, esp. the communist side [Add to Longdo]
许厪父[Xǔ Qín fù, ㄒㄩˇ ㄑㄧㄣˊ ㄈㄨˋ, / ] same as 許廑父|许廑父, Xu Qinfu (1891-1953), journalist and writer [Add to Longdo]
许廑父[Xǔ Qín fù, ㄒㄩˇ ㄑㄧㄣˊ ㄈㄨˋ, / ] Xu Qinfu (1891-1953), journalist and writer [Add to Longdo]
邵飄萍[Shào Piāo píng, ㄕㄠˋ ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄥˊ, ] Shao Piaoping (1884-1926), pioneer of journalism and founder of newspaper Beijing Press 京報|京报, executed in 1926 by warlord Zhang Zuolin 張作霖|张作霖 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzessionsjournal {n}accession book [Add to Longdo]
Amtsblatt {n} | im Amtsblatt bekannt gebend (bekanntgebend [alt])official gazette; official journal | gazetting [Add to Longdo]
Anlagenjournal {n}assets daily ledger [Add to Longdo]
Anzeigenblatt {n}advertising journal [Add to Longdo]
Datenaufzeichnung {f} [comp.]data recording; data journalling; data logging [Add to Longdo]
Fachzeitschrift {f}professional journal; periodical [Add to Longdo]
Fachzeitschrift {f} | Fachzeitschriften {pl}trade journal | trade journals [Add to Longdo]
Fernsehjournalist {m}; Fernsehjournalistin {f}telecaster [Add to Longdo]
Journal {n}daily ledger [Add to Longdo]
Journal {n} | Journale {pl}journal | journals [Add to Longdo]
Journalismus {m}journalism [Add to Longdo]
Journalist {m}; Journalistin {f} | Journalisten {pl}journalist | journalists [Add to Longdo]
Kurbelwellenlagerzapfen {n} [techn.]crankshaft journal [Add to Longdo]
Kurbelzapfen {m} [techn.]crankpin; crank journal [Add to Longdo]
Lagerzapfen {m} [techn.]bearing pin; journal [Add to Longdo]
Mitarbeiterzeitung {f}; Firmenzeitung {f}company magazine; house journal [Add to Longdo]
Protokoll {n}journal [Add to Longdo]
Rufdatenaufzeichnung {f}call record journaling [Add to Longdo]
Streifenleser {m}journal reader [Add to Longdo]
Tageblatt {n}; Zeitschrift {f}; Tagebuch {n}journal [Add to Longdo]
Tagebuch {n} | Tagebücher {pl} | ein Tagebuch führen | in ein Tagebuch eintragendiary | diaries | to keep a diary | to journalize [Add to Longdo]
Wellenlager {n}; Lagerzapfen {m}journal [Add to Longdo]
Zeitungsstil {m}journalese [Add to Longdo]
Zeitungsverkäufer {m}; Journalist {m} | Zeitungsverkäufer {pl}; Journalisten {pl}newsman; newspaperman | newsmen; newspapermen [Add to Longdo]
Zeitungswissenschaft {f} | Zeitungswissenschaften {pl}science of journalism | sciences of journalism [Add to Longdo]
journalistisch {adj}journalistic [Add to Longdo]
journalistisch {adv}journalistically [Add to Longdo]
Ztschr. : Zeitschriftjour. : journal [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
journal(n) |m, pl. journaux| หนังสือพิมพ์
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージャーナル[i-ja-naru] (n) {comp} e-journal [Add to Longdo]
イエロージャーナリズム[iero-ja-narizumu] (n) yellow journalism [Add to Longdo]
キーホールジャーナリズム[ki-ho-ruja-narizumu] (n) keyhole journalism [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
ジャーナリスティック[ja-narisuteikku] (adj-na,n) journalistic [Add to Longdo]
ジャーナリスト[ja-narisuto] (n) journalist; (P) [Add to Longdo]
ジャーナリズム[ja-narizumu] (n) journalism; (P) [Add to Longdo]
ジャーナル[ja-naru] (n) {comp} journal; log; (P) [Add to Longdo]
ニュージャーナリズム[nyu-ja-narizumu] (n) new journalism [Add to Longdo]
ビデオジャーナリスト[bideoja-narisuto] (n) video journalist [Add to Longdo]
フォトジャーナリスト[fotoja-narisuto] (n) photojournalist [Add to Longdo]
フォトジャーナリズム[fotoja-narizumu] (n) photojournalism [Add to Longdo]
フリージャーナリスト[furi-ja-narisuto] (n) freelance journalist [Add to Longdo]
ブラックジャーナリズム[burakkuja-narizumu] (n) black journalism [Add to Longdo]
ログ[rogu] (n) log; journal; (P) [Add to Longdo]
医学雑誌[いがくざっし, igakuzasshi] (n) medical journal [Add to Longdo]
医学書[いがくしょ, igakusho] (n) medical book; medical journal [Add to Longdo]
学会誌[がっかいし, gakkaishi] (n) academic journal; (P) [Add to Longdo]
学術雑誌[がくじゅつざっし, gakujutsuzasshi] (n) learned (scientific) journal [Add to Longdo]
学術誌[がくじゅつし, gakujutsushi] (n) academic journal; learned journal [Add to Longdo]
紀行[きこう, kikou] (n) traveller's journal; traveler's journal; (P) [Add to Longdo]
紀行文[きこうぶん, kikoubun] (n) traveller's journal; traveler's journal [Add to Longdo]
記者証[きしゃしょう, kishashou] (n) journalist identification; press pass [Add to Longdo]
貴誌;貴紙[きし, kishi] (n) (hon) your magazine; your journal; your paper; your honored paper; your honoured paper; your columns [Add to Longdo]
業界紙[ぎょうかいし, gyoukaishi] (n) trade journal [Add to Longdo]
言論界[げんろんかい, genronkai] (n) the press; journalism; fourth estate [Add to Longdo]
雑誌[ざっし, zasshi] (n) journal; magazine; periodical; (P) [Add to Longdo]
雑誌記者[ざっしきしゃ, zasshikisha] (n) magazine journalist [Add to Longdo]
仕分ける;仕訳ける[しわける, shiwakeru] (v1,vt) to assort; to classify; to journalize (in accounting); to journalise [Add to Longdo]
仕訳;仕分け[しわけ, shiwake] (n,vs) assortment journalizing (in bookkeeping); classification [Add to Longdo]
仕訳帳[しわけちょう, shiwakechou] (n) book-keeping journal [Add to Longdo]
仕訳表[しわけひょう, shiwakehyou] (n) journal (accounts) [Add to Longdo]
四季報[しきほう, shikihou] (n) quarterly (journal) [Add to Longdo]
事後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] (n) {comp} after-look journalizing [Add to Longdo]
自由なる論きゃく[じゆうなるろんきゃく, jiyuunaruronkyaku] (n) freelance journalist [Add to Longdo]
写真記者[しゃしんきしゃ, shashinkisha] (n) photojournalist [Add to Longdo]
就職情報誌[しゅうしょくじょうほうし, shuushokujouhoushi] (n) job-placement journal (magazine) [Add to Longdo]
出納帳[すいとうちょう, suitouchou] (n) receipt journal [Add to Longdo]
小新聞[こしんぶん, koshinbun] (n) (1) (See 大新聞) type of newspaper from the Meiji era; (2) minor journal; local newspaper [Add to Longdo]
政治評論家[せいじひょうろんか, seijihyouronka] (n) political commentator (journalist, columnist) [Add to Longdo]
専門雑誌[せんもんざっし, senmonzasshi] (n) technical journal (periodical, magazine) [Add to Longdo]
探訪[たんぼう, tanbou] (n,vs) searching; hunting for news story; journalist; (P) [Add to Longdo]
当座帳[とうざちょう, touzachou] (n) current journal (accounting) [Add to Longdo]
道中記[どうちゅうき, douchuuki] (n) travel journal [Add to Longdo]
日記[にっき, nikki] (n) diary; journal; (P) [Add to Longdo]
日誌[にっし, nisshi] (n) journal; log; (P) [Add to Longdo]
日録[にちろく, nichiroku] (n) journal; daily record [Add to Longdo]
部誌[ぶし, bushi] (n) club journal; club notebook [Add to Longdo]
簿記[ぼき, boki] (n,vs) journalization (accounts); journalisation; bookkeeping; (P) [Add to Longdo]
報道[ほうどう, houdou] (n) (1) information; report; journalism; news; (vs) (2) to report; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャーナル[じゃーなる, ja-naru] journal, log [Add to Longdo]
ログ[ろぐ, rogu] journal, log [Add to Longdo]
雑誌記事[ざっしきじ, zasshikiji] journal article, magazine article [Add to Longdo]
事後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing [Add to Longdo]
イージャーナル[いーじゃーなる, i-ja-naru] e-journal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
記者[きしゃ, kisha] Journalist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top