ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-interject-

IH2 N T ER0 JH EH1 K T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: interject, *interject*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interject(vt) อุทาน, See also: พูดแทรก, พูดสอดขึ้นมา, Syn. interpose
interject(vi) อุทาน, See also: พูดแทรก, พูดสอดขึ้นมา, Syn. interpose
interjection(n) การพูดสอดขึ้นมา
interjection(n) คำอุทาน, See also: เสียงอุทาน, Syn. exclamation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interject(อินเทอเจคท'ฺ) vt. พูดสอดขึ้น,สอดเข้า., See also: interjector n., Syn. interrupt

English-Thai: Nontri Dictionary
interjection(n) การอุทาน,คำอุทาน,การพูดสอด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- can i just interject something here?ผมขอพูดแทรกอะไร ตรงนี้หน่อยได้มั้้ย? Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
If I can interject here, obviously Leonard is concerned that his mother won't approve of you as his mate.ขอแทรกหน่อยได้ไหม เลนนาดแค่เป็นห่วงว่า แม่ของเขาอาจจะคิดว่า เธอไม่เหมาะเป็นแฟนเขาก็ได้. The Maternal Congruence (2009)
If I can interject again.ขอแทรกอีกหนได้ไหม The Maternal Congruence (2009)
Howard, if I may interject here with a piece of friendly advice.ด้วยคำแนะนำอันปรารถนาดี The Prestidigitation Approximation (2011)
Can I just interject and sayฉันขออุทานและพูดอะไรหน่อยนะ Virtual Systems Analysis (2012)
Maybe it's time for me to interject to the conversation that they have offered, double your standard fee.อาจจะถึงเวลาของผมแล้ว ที่ต้องขอขัดจังหวะการสนทนา พวกเขาเสนอค่าจ้างสองเท่าของนาย Escape Plan (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interject'Ah' is an interjection.
interjectIn English there are eight main parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and finally interjection.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทาน(v) exclaim, See also: interject, ejaculate, Example: เด็กสาวอุทานอย่างตกใจ จนกระทะหลุดจากมือลงไปกลิ้งอยู่กับพื้น, Thai Definition: ี่เปล่งเสียงออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ เป็นต้น
คำอุทาน(n) interjection, Example: คำอุทานของเขาทำให้ฉันหวนคิดถึงตัวเองขึ้นทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องหมายอัศเจรีย์[khreūangmāi atsajērī] (n, exp) EN: « ! » ; exclamation mark ; interjection point  FR: « ! »; point d'exclamation [m]
อุทาน[uthān] (n) EN: exclamation ; interjection  FR: interjection [f] ; exclamation [f]
อุทาน[uthān] (v) EN: exclaim ; interject  FR: s'exclamer

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERJECT IH2 N T ER0 JH EH1 K T
INTERJECTS IH2 N T ER0 JH EH1 K T S
INTERJECTED IH2 N T ER0 JH EH1 K T IH0 D
INTERJECTION IH2 N T ER0 JH EH1 K SH AH0 N
INTERJECTIONS IH2 N T ER0 JH EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interject (v) ˌɪntəʤˈɛkt (i2 n t @ jh e1 k t)
interjects (v) ˌɪntəʤˈɛkts (i2 n t @ jh e1 k t s)
interjected (v) ˌɪntəʤˈɛktɪd (i2 n t @ jh e1 k t i d)
interjecting (v) ˌɪntəʤˈɛktɪŋ (i2 n t @ jh e1 k t i ng)
interjection (n) ˌɪntəʤˈɛkʃən (i2 n t @ jh e1 k sh @ n)
interjections (n) ˌɪntəʤˈɛkʃənz (i2 n t @ jh e1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[en, ㄣ˙, ] interjection indicating approval, appreciation or agreement, #2,655 [Add to Longdo]
哎呀[āi yā, ㄞ ㄧㄚ, ] interjection of wonder, shock or admiration, #5,359 [Add to Longdo]
[yī, ㄧ, ] interjection, #98,302 [Add to Longdo]
叹词[tàn cí, ㄊㄢˋ ㄘˊ, / ] interjection; exclamation, #100,303 [Add to Longdo]
感叹词[gǎn tàn cí, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄘˊ, / ] interjection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
こら[kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
もう[mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
感嘆詞;感歎詞(oK)[かんたんし, kantanshi] (n) {ling} interjection [Add to Longdo]
感動詞[かんどうし, kandoushi] (n) {ling} interjection [Add to Longdo]
間投[かんとう, kantou] (n) (abbr) (See 間投詞) interjection [Add to Longdo]
間投詞[かんとうし, kantoushi] (n) {ling} interjection [Add to Longdo]
間投助詞[かんとうじょし, kantoujoshi] (n) interjectory particle (e.g. "yo") [Add to Longdo]
己(P);己れ[おのれ, onore] (pn,adj-no) (1) (arch) oneself (itself, etc.); (2) (hum) I (or me); (3) (derog) you; (adv) (4) by oneself (itself, etc.); (int) (5) interjection expressing anger or chagrin; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interject
   v 1: to insert between other elements; "She interjected clever
      remarks" [syn: {interject}, {come in}, {interpose}, {put
      in}, {throw in}, {inject}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top