ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-heroic-

HH IH0 R OW1 IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heroic, *heroic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heroic(adj) กล้าหาญ, Syn. brave, courageous, valorous, Ant. cowardly, fearful, spineless
heroic(adv) อย่างกล้าหาญ, See also: เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก
heroics(n) ความกล้าหาญ
heroical(adj) กล้าหาญ, Syn. brave, courageous, valorousbrave, courageous, valorous, Ant. cowardly, fearful, spineless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heroic(ฮีโร'อิค) adj. กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก,หรูหรา,โอ่อ่า,สง่างาม,

English-Thai: Nontri Dictionary
heroic(adj) กล้าหาญ,เก่ง,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก
heroical(adj) กล้าหาญ,เก่ง,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heroic coupletสัมผัสคู่วีรกรรม, สัมผัสคู่ฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic dramaนาฏกรรมวีรบุรุษ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic lineบาทวีรกรรม, บาทฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic quatrainบทสี่บาทวีรกรรม, บทสี่บาทฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic stanzaบทวีรกรรม, บทฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic verseบทร้อยกรองวีรกรรม, บทร้อยกรองฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heroicIt was heroic of them to oppose the enemy.
heroicWhat I looked up to in Shota was not his 'strength'. It was his heroic courage to put his life on the line to carry out his convictions.
heroicWho can read the heroic deeds of brave men without a feeling of respect and admiration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรชน(n) hero, See also: heroic person, Example: พวกเขาน่ะกล้าหาญสมเป็นวีรชน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับยกย่องว่ามีความกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วีรชน[wīrachon] (n) EN: hero ; heroic person ; heroes ; courageous people

CMU English Pronouncing Dictionary
HEROIC HH IH0 R OW1 IH0 K
HEROICS HH IH0 R OW1 IH0 K S
HEROICALLY HH IH2 R OW1 IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heroic (j) hˈɪrˈouɪk (h i1 r ou1 i k)
heroics (n) hˈɪrˈouɪks (h i1 r ou1 i k s)
heroically (a) hˈɪrˈouɪkliː (h i1 r ou1 i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, ] heroic; male, #5,868 [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] heroic; intrepid; valiant; dauntless; fierce; ferocious; violent, #14,901 [Add to Longdo]
英雄式[yīng xióng shì, ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄕˋ, ] heroic, #96,394 [Add to Longdo]
儿女英雄传[ér nǚ yīng xióng zhuàn, ㄦˊ ㄋㄩˇ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Heroic women, novel by Manchu born Qing dynasty writer 文康 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heldentat {f} | Heldentaten {pl}heroic deed | heroic deeds [Add to Longdo]
heldenhaft {adj} | heldenhafter | am heldenhaftestenheroic | more heroic | most heroic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒロイック[hiroikku] (adj-na,n) heroic [Add to Longdo]
英雄[えいゆう, eiyuu] (n) (1) hero; heroine; great person; (2) Eroica Symphony (Beethoven, 1804); (3) (abbr) Heroic Polonaise (Chopin); (P) [Add to Longdo]
英雄豪傑[えいゆうごうけつ, eiyuugouketsu] (n) hero; warrior of matchless valor; heroic character [Add to Longdo]
英雄的[えいゆうてき, eiyuuteki] (adj-na) heroic [Add to Longdo]
英雄伝説[えいゆうでんせつ, eiyuudensetsu] (n) (1) heroic legendary tale; (2) Legend of Heroes (video game series) [Add to Longdo]
英雄譚[えいゆうたん, eiyuutan] (n) epic; heroic tale [Add to Longdo]
義挙[ぎきょ, gikyo] (n) noble undertaking; heroic deed [Add to Longdo]
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] (n) great man; heroic figure; remarkable character [Add to Longdo]
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P) [Add to Longdo]
甲斐甲斐しい[かいがいしい, kaigaishii] (adj-i) gallant; heroic; brave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heroic
   adj 1: very imposing or impressive; surpassing the ordinary
       (especially in size or scale); "an epic voyage"; "of
       heroic proportions"; "heroic sculpture" [syn: {epic},
       {heroic}, {larger-than-life}]
   2: relating to or characteristic of heroes of antiquity; "heroic
     legends"; "the heroic age"
   3: having or displaying qualities appropriate for heroes; "the
     heroic attack on the beaches of Normandy"; "heroic explorers"
     [syn: {heroic}, {heroical}]
   4: of behavior that is impressive and ambitious in scale or
     scope; "an expansive lifestyle"; "in the grand manner";
     "collecting on a grand scale"; "heroic undertakings" [syn:
     {expansive}, {grand}, {heroic}]
   5: showing extreme courage; especially of actions courageously
     undertaken in desperation as a last resort; "made a last
     desperate attempt to reach the climber"; "the desperate
     gallantry of our naval task forces marked the turning point
     in the Pacific war"- G.C.Marshall; "they took heroic measures
     to save his life" [syn: {desperate}, {heroic}]
   n 1: a verse form suited to the treatment of heroic or elevated
      themes; dactylic hexameter or iambic pentameter [syn:
      {heroic verse}, {heroic meter}, {heroic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top