ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-gunfire-

G AH1 N F AY2 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gunfire, *gunfire*
Possible hiragana form: -ぐんふぃれ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gunfire(n) การยิงปืน, See also: การใช้ปืน, Syn. firing, shooting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gunfiren. การยิงปืน,การใช้ปืน,ห่ากระสุน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Another suspect, Donald Breedan, who died of gunshot wounds... during the extensive gunfire between police and suspects.เสียชีวิตจากพิษกระสุน ที่ตำรวจกับผู้ร้ายสาดใส่กัน Heat (1995)
We heard the gunfire all the way at the hospital.ผมได้ยินเสียงระเบิดที่โรงพยาบาลน่ะครับ The Last King of Scotland (2006)
Officials have confirmed gunfire on the sundeck.เจ้าหน้าที่ยืนยัน เสียงปืนบนดาดฟ้า Crank (2006)
- An M24 tank. You'll be safe from gunfire and most explosives.รถถังเอ็ม 24 ปลอดภัยจากกระสุนและระเบิด Shoot 'Em Up (2007)
We have reports of gunfire in the 1500 block of Columbus Lane.เราได้รับรายงานการยิงปืน/Nที่บล็อค 1500 โคลัมบัส เลน And How Does That Make You Kill? (2008)
All that gunfire and they only hit your car three times?กระสุนทั้งหมดโดนรถพวกแกแค่ 3 ครั้ง Hell or High Water (2008)
Did you see that film Gunfire Aero-Kay Karao?เคยดูหนังเรื่อง กันไฟร์ เอโร-เคย์ คารัว ไหม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We heard gunfire so we came here.ได้ยินเสียงปืน เราก็เลยรีบมาเนี้ย Public Enemies (2009)
[ MEN SCREAMING AND GUNFIRE ][ MEN SCREAMING AND GUNFIRE ] Ninja Assassin (2009)
[ GUNFIRE AND AGENTS SCREAMING NEARBY ][ GUNFIRE AND AGENTS SCREAMING NEARBY ] Ninja Assassin (2009)
Not at the moment, but I'd like to get a warrant so I can have Mr Brown's clothes tested for gunfire residue.ยังไม่มีค่ะ แต่ชั้นอยากจะขอหมายค้น เพื่อเอาเสื้อผ้าของคุณบราวน์ มาทดสอบผงดินปืนค่ะ Harry Brown (2009)
[rapid gunfire and explosions][เสียงยิงปืนรัวๆ และ เสียงระเบิด] Air: Part 1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gunfireThe commander exposed his men to gunfire.
gunfireThe gunfire was getting worse, so we ran down to our cellar.
gunfireThey were exposed to the enemy's gunfire.

CMU English Pronouncing Dictionary
GUNFIRE G AH1 N F AY2 ER0
GUNFIRE G AH1 N F AY2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gunfire (n) gˈʌnfaɪər (g uh1 n f ai @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばんばん[banban] (adv) (1) (on-mim) bang bang (sound of a hammer or gunfire); (2) doing something at a mad pace (spend money, work) [Add to Longdo]
撃ち合う;討ち合う[うちあう, uchiau] (v5u,vt) to exchange gunfire; to exchange shots [Add to Longdo]
撃ち払う;撃払う[うちはらう, uchiharau] (v5u) to drive someone off with gunfire [Add to Longdo]
銃火[じゅうか, juuka] (n) gunfire [Add to Longdo]
鉄火[てっか, tekka] (adj-na,n) red-hot iron; gunfire; gambling; violent-tempered [Add to Longdo]
筒音[つつおと, tsutsuoto] (n) the sound of gunfire [Add to Longdo]
砲火[ほうか, houka] (n) gunfire; fire; (P) [Add to Longdo]
猛射[もうしゃ, mousha] (n,vs) withering gunfire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gunfire
   n 1: the act of shooting a gun; "the gunfire endangered innocent
      bystanders"; "they retreated in the face of withering enemy
      fire" [syn: {gunfire}, {gunshot}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top