ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-gates-

G EY1 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gates, *gates*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pearly gatesn. ประตูสวรรค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gates, Bill, 1955-เกตต์ บิล, ค.ศ. 1955- [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-The guy at the gates has a package.- คนที่แต่งตัวประหลาดที่ประตูที่มีแพคเกจ The Godfather (1972)
I found an abandoned car down near the gates of this house.ผมเห็นรถจอดทิ้งไว้ ใกล้บ้านหลังนี้ Clue (1985)
Those are the gates to the Goblin City.นั่นไงประตู ทางเข้าเมืองปิศาจ Labyrinth (1986)
And today, we have reached the gates of the forbidden city of Lhasa.วันนี้เรามาถึงประตูเมืองต้องห้าม เมืองลาซา Seven Years in Tibet (1997)
Its Black Gates are guarded by more than just Orcs.ประตูดำมียามเฝ้าอยู่ ไม่ใช่แค่พวกออค The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We have barred the gates but cannot hold them for long."พวกเราลงสลักประตู... .. ..... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
That army won't reach the gates of Zion.กองทัพเครื่องจักรจะไม่มีทางมาถึงประตูของไซออน The Matrix Reloaded (2003)
He alone has made a pilgrimage to the gates of the UnderVerse... and returned a different being.มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถ นำเหล่าสาวกเข้าสู่อันเดอร์เวิร์ส เพื่อชุบชีวิตให้กลายเป็นสิ่งใหม่ The Chronicles of Riddick (2004)
The entire Gates family fortune.จุดมุ่งหมายของตระกูลเกทส์. National Treasure (2004)
- Gates is on the flight deck.- เกทส์อยู่บนดาดฟ้าบิน. National Treasure (2004)
- Did Gates speak to anybody?- เกทส์ คุยกับใครหรือเปล่า? National Treasure (2004)
Can you see Gates in the water?เห็นเกทส์ในน้ำหรือเปล่า? National Treasure (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gatesBill Gates announces intent to return advertising revenue to the users.
gatesI saw a bright red Ferrari parked at the campus gates and my jaw just dropped.
gatesLately you see more young couples making out at the train station ticket gates acting as though nobody in the world existed.
gatesThe gates of the school open at eight.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิล เกตส์[Bil Kēts = Bin Kēts] (n, prop) EN: Bill Gates  FR: Bill Gates

CMU English Pronouncing Dictionary
GATES G EY1 T S
GATES' G EY1 T S
GATES'S G EY1 T S IH0 Z
GATES'S G EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gates (v) gˈɛɪts (g ei1 t s)
Gateshead (n) gˈɛɪtshɛd (g ei1 t s h e d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盖茨[Gài cí, ㄍㄞˋ ㄘˊ, / ] Gates (name); Bill Gates (1955-), chairman of Microsoft; Robert Gates (1943-), US Secretary of Defense since 2006, #18,010 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どころ[dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
ビルゲイツ[birugeitsu] (n) {comp} William H. Gates [Add to Longdo]
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there [Add to Longdo]
可動堰[かどうぜき, kadouzeki] (n) canal gates; river gates [Add to Longdo]
五陰[ごおん, goon] (n) (arch) {Buddh} (See 五蘊) the five skandhas (the five aggregates [Add to Longdo]
五蘊[ごうん, goun] (n) {Buddh} the five skandhas (the five aggregates [Add to Longdo]
十二門[じゅうにもん, juunimon] (n) (See 平安京,大内裏) the twelve gates of Heian's greater palace [Add to Longdo]
升形;枡形;斗形[ますがた, masugata] (n) (1) square (shape); (2) (斗形 only) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (in a castle) rectangular space between the inner and outer gates (where troops can gather) [Add to Longdo]
泉門[せんもん, senmon] (n) (1) soft spot (in the skull of an infant); fontanelle; fontanel; (2) (See 黄泉) gates of Hades; entrance to the underworld [Add to Longdo]
注連飾り;標飾り;注連飾;七五三飾[しめかざり, shimekazari] (n) (See 注連縄) decorating shrines and gates with shimenawa ropes for the New Year [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Gates
   n 1: United States computer entrepreneur whose software company
      made him the youngest multi-billionaire in the history of
      the United States (born in 1955) [syn: {Gates}, {Bill
      Gates}, {William Henry Gates}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top