ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-expire-

IH0 K S P AY1 R   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: expire, *expire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expire[VI] ตาย, Syn. depart, die, perish
expire[VI] หมดอายุ, See also: หมดเขต, ขาดอายุ, Syn. end, lapse, terminate
expire[VI] หายใจออก, Syn. breathe out, exhale

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expire(เอคซไพ'เออะ) {expired,expiring,expires} v. หายใจออก,ยุติ,หมดอายุ,ตาย., See also: expirer n., Syn. perish

English-Thai: Nontri Dictionary
expire(vi) สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,หมดลม,สิ้นใจ,สิ้นลม
expire(vt) หายใจออก,ปล่อยอากาศ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expireHis term of office as governor expires next January.
expireMy driver's license will expire next week.
expireMy season ticket expires on March 31.
expireThis offer expires on August 15, 1999.
expireWhat will become of our close relations if the bilateral security treaty expires?
expireYour driver's license has expired.
expireYour subscription expires with the June issue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดอายุ[V] expire, See also: run out, finish, end, terminate, Syn. หมดเวลา, หมดเขต, ถึงกำหนด, Example: สัญญาเช่าบ้านจะหมดอายุในเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว, Thai definition: สิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้
ขาดอายุ[V] expire, See also: terminate, Syn. หมดอายุ, เกินกำหนด, เกินอายุ, Example: สัญญาฉบับนี้ขาดอายุไปนานแล้ว, Thai definition: หมดเวลาที่กำหนดไว้
หมดเขต[V] expire, See also: come to deadline, Example: การจดทะเบียนรถยนต์ จะหมดเขตในเดือนมีนาคม, Thai definition: หมดระยะเวลาที่กำหนดไว้
ครบกำหนด[V] expire, See also: be over, Syn. ถึงกำหนด, ครบวาระ
พ้นกำหนด[V] expire, See also: be overdue, be expired, Syn. เลยกำหนด, Thai definition: หลังจากระยะเวลาที่กำหนด

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPIRE    IH0 K S P AY1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expire    (v) ˈɪkspˈaɪər (i1 k s p ai1 @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝气[jué qì, ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧˋ, / ] expire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expire
   v 1: lose validity; "My passports expired last month" [syn: {run
      out}, {expire}]
   2: pass from physical life and lose all bodily attributes and
     functions necessary to sustain life; "She died from cancer";
     "The children perished in the fire"; "The patient went
     peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age of
     102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit}, {pass
     away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in one's
     chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost}, {drop
     dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant: {be
     born}]
   3: expel air; "Exhale when you lift the weight" [syn: {exhale},
     {expire}, {breathe out}] [ant: {breathe in}, {inhale},
     {inspire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top