ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-expense-

IH0 K S P EH1 N S   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: expense, *expense*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expense[N] การใช้ (จนหมด), See also: การเสียไป
expense[N] ค่าใช้จ่าย, Syn. cost, charge, price

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expense(อิคซฺเพนซฺ') n. ค่าใช้จ่าย,การใช้จ่าย,การสละ,ค่าเสียหาย,ความสิ้นเปลือง. -Phr. (at the expense of สูญเสีย) -Phr. (at his (her,our,etc.) expense ทำความเสื่อมเสียแก่), Syn. cost

English-Thai: Nontri Dictionary
expense(n) ค่าใช้จ่าย,ค่าโสหุ้ย,ความสิ้นเปลือง,การใช้จ่าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expenseค่าใช้จ่าย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expense$100 will cover all your expenses for the trip.
expenseA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
expenseA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
expenseAdvertising makes up about 7% of this company's expenses.
expenseAllow a person $100 for expenses.
expenseAll the expenses will fall on the sponsor.
expenseAs regards the expense involved, it is of no concern to me.
expenseDon't obtain wealth at the expense of your conscience.
expenseEach person's share of the expenses for the party is 4000 yen.
expenseHe became a brilliant scholar but only at the expense of his health.
expenseHe calculated the expenses.
expenseHe completed his work at the expense of his health.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPENSE    IH0 K S P EH1 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expense    (n) ˈɪkspˈɛns (i1 k s p e1 n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufwandsentschädigung {f}expense allowance [Add to Longdo]
Kostenfaktor {m}expense factor [Add to Longdo]
Spesenkonto {n} | Spesenkonten {pl}expense account | expense accounts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expense
   n 1: amounts paid for goods and services that may be currently
      tax deductible (as opposed to capital expenditures) [syn:
      {expense}, {disbursal}, {disbursement}]
   2: a detriment or sacrifice; "at the expense of"
   3: money spent to perform work and usually reimbursed by an
     employer; "he kept a careful record of his expenses at the
     meeting"
   v 1: reduce the estimated value of something; "For tax purposes
      you can write off the laser printer" [syn: {expense},
      {write off}, {write down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top