ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-excuse-

IH0 K S K Y UW1 S   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: excuse, *excuse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excuse[N] ข้อแก้ตัว, See also: ข้ออ้าง, คำกล่าวอ้าง, Syn. justification
excuse[VT] ให้อภัย, See also: ยกโทษให้, Syn. forgive, pardon, release
excuse[VT] อนุญาตให้จากไป, Syn. allow, dismiss
excuse[VT] อ้างเหตุผล, See also: แก้ตัว, Syn. justify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse

English-Thai: Nontri Dictionary
excuse(n) คำขอโทษ,การให้อภัย,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง
excuse(vt) ให้อภัย,ยกโทษ,ไม่ถือว่าผิด,แก้ตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excuse me.โทษนะ Legally Blonde (2001)
Excuse me!โทษค่ะ Secret (2007)
Excuse me!ขอโทษ! Heyy Babyy (2007)
Excuse me.ขอตัวนะครับ Memoriam (2008)
Excuse me.หวัดดี The Eye (2008)
Excuse me.เขา... Conflicted (2009)
Excuse meขอโทษนะ Don't Walk on the Grass (2009)
Excuse me.ขอโทษค่ะ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Excuse me?คะ? Episode #1.1 (2010)
Excuse me?อะไรนะ Meet the New Boss (2011)
Excuse me.Excuse me. Tower Heist (2011)
EXCUSE ME.ขอโทษนะ Skyfall (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excuseCan I be excused?
excuseDon't excuse what you have done.
excuseDon't just keep making excuses!
excuseEven if I grant that what you say is true, it is no excuse.
excuseExcuse me.
excuseExcuse me; allow me to point out three errors in the above article.
excuseExcuse me a minute.
excuseExcuse me, but aren't you Dr. White?
excuseExcuse me, but can you help me?
excuseExcuse me, but could you do me a favor?
excuseExcuse me, but could you show me the way to the station?
excuseExcuse me, but could you tell me how to get to Central Park?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอโทษ[N] excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ข้ออ้าง[N] excuse, See also: justification, pretext, Syn. ข้อแก้ตัว, คำกล่าวอ้าง, Example: คนกรุงเทพฯ ใช้ข้ออ้างว่ารถติดเสมอเมื่อไปไม่ทันเวลานัดหมาย, Thai definition: สิ่งที่นำมาอ้างสนับสนุนความคิดเห็นหรือการกระทำของตน
คำแก้ตัว[N] excuse, See also: pretext, plea, defense, alibi, pretense, Syn. คำอธิบาย, Example: เรามักได้ยินคำแก้ตัวอย่างค่อนข้างหนาหูว่าเพราะการศึกษาในเมืองไทยยังไม่แพร่หลาย
การแก้ตัว[N] excuse, Example: คุณมีอะไรที่จะเป็นการแก้ตัวสำหรับความผิดพลาดครั้งนี้
ข้อกล่าวอ้าง[N] excuse, See also: defence, Example: คุณสมบัติที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการสร้างจุดขายอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคจะต้องตรวจสอบข้อกล่าวอ้างนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแก้ตัว[n.] (kān kaētūa) EN: excuse   FR: excuses [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCUSE    IH0 K S K Y UW1 S
EXCUSE    IH0 K S K Y UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excuse    (n) ˈɪkskjˈuːs (i1 k s k y uu1 s)
excuse    (v) ˈɪkskjˈuːz (i1 k s k y uu1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausrede {f}; Ausflucht {f}; Entschuldigung {f}; Vorwand {m} | Ausreden {pl}; Ausflüchte {f}; Entschuldigungen {pl} | Ausflüchte machen | faule Ausredeexcuse | excuses | to make excuses | lame excuse; blind excuse [Add to Longdo]
Entschuldigung, ...Excuse me, ... [Add to Longdo]
Entschuldigen Sie bitte!Excuse me, please! [Add to Longdo]
Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche.Excuse my interrupting. [Add to Longdo]
Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche!Excuse me for interrupting! [Add to Longdo]
Gestatten Sie, ist dieser Platz frei?Excuse me. Is this seat free? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excuse
   n 1: a defense of some offensive behavior or some failure to
      keep a promise etc.; "he kept finding excuses to stay";
      "every day he had a new alibi for not getting a job"; "his
      transparent self-justification was unacceptable" [syn:
      {excuse}, {alibi}, {exculpation}, {self-justification}]
   2: a note explaining an absence; "he had to get his mother to
     write an excuse for him"
   3: a poor example; "it was an apology for a meal"; "a poor
     excuse for an automobile" [syn: {apology}, {excuse}]
   v 1: accept an excuse for; "Please excuse my dirty hands" [syn:
      {excuse}, {pardon}]
   2: grant exemption or release to; "Please excuse me from this
     class" [syn: {excuse}, {relieve}, {let off}, {exempt}]
   3: serve as a reason or cause or justification of; "Your need to
     sleep late does not excuse your late arrival at work"; "Her
     recent divorce may explain her reluctance to date again"
     [syn: {excuse}, {explain}]
   4: defend, explain, clear away, or make excuses for by
     reasoning; "rationalize the child's seemingly crazy
     behavior"; "he rationalized his lack of success" [syn:
     {apologize}, {apologise}, {excuse}, {justify}, {rationalize},
     {rationalise}]
   5: ask for permission to be released from an engagement [syn:
     {excuse}, {beg off}]
   6: excuse, overlook, or make allowances for; be lenient with;
     "excuse someone's behavior"; "She condoned her husband's
     occasional infidelities" [syn: {excuse}, {condone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top