ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-excavate-

EH1 K S K AH0 V EY2 T   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: excavate, *excavate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excavate[VI] ขุดค้น (อย่างระมัดระวังและเป็นกระบวนการ) เพื่อหาวัตถุโบราณ, Syn. unearth
excavate[VT] ขุดค้น (อย่างระมัดระวังและเป็นกระบวนการ) เพื่อหาวัตถุโบราณ, Syn. unearth
excavate[VI] ขุดดิน, See also: ขุด, Syn. burrow, delve, hollow
excavate[VT] ขุดดิน, See also: ขุด, Syn. burrow, delve, hollow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excavate(เอคซฺ'คะเวท) vt. เจาะ,ขุด,ขุดรู,ขุดอุโมงค์,

English-Thai: Nontri Dictionary
excavate(vt) ขุดค้น,เจาะ,ขุดรู,ขุดโพรง,ขุดอุโมงค์

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCAVATE    EH1 K S K AH0 V EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excavate    (v) ˈɛkskəvɛɪt (e1 k s k @ v ei t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采掘[cǎi jué, ㄘㄞˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] excavate, #36,393 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excavate
   v 1: recover through digging; "Schliemann excavated Troy";
      "excavate gold" [syn: {excavate}, {unearth}]
   2: find by digging in the ground; "I dug up an old box in the
     garden" [syn: {excavate}, {dig up}, {turn up}]
   3: form by hollowing; "Carnegie had a lake excavated for
     Princeton University's rowing team"; "excavate a cavity"
   4: remove the inner part or the core of; "the mining company
     wants to excavate the hillside" [syn: {excavate}, {dig},
     {hollow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top