ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-evening-

IY1 V N IH0 NG   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: evening, *evening*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evening[N] ตอนเย็น, See also: ตอนเย็นๆ, เย็นย่ำ, Syn. dusk, nightfall, twilight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evening(อีฟว'นิง) n. ตอนเย็น,เวลาเย็น,สายัณห์,ตอนค่ำ,ตอนกลางคืน,ระยะที่เสื่อมลงของชีวิต,ช่วงสุดท้าย,งานราตรีสโมสร adj. เกี่ยวกับตอนเย็น, Syn. dusk

English-Thai: Nontri Dictionary
evening(n) เวลาเย็น,ตอนเย็น,ยามเย็น,ยามสายัณห์,ตอนค่ำ,เวลาพลบค่ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eveningAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
eveningA friend of mine is coming this evening.
eveningAll the family meet at evening meals.
eveningAn evening glow often promises good weather.
eveningAnyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.
eveningAre there special evening rates?
eveningAre you always at home in the evening?
eveningAre you free this evening?
eveningAre you free tomorrow evening?
eveningAt eleven-thirty this evening.
eveningAt five in the evening.
eveningBe at home this evening.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวลาเย็น[N] evening, See also: twilight, dusk, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: ศูนย์พัฒนาพยายามปลูกฝังให้เด็กสวดมนต์และนั่งทำสมาธิเวลาเย็นทุกวัน, Thai definition: ช่วงใกล้ค่ำ
เย็น[N] evening, See also: dusk, twilight, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: เพื่อนทั้งกลุ่มจะนัดไปฟังเพลงและทานข้าวตอนเย็นกันที่ร้านนี้เป็นประจำ, Thai definition: เวลาใกล้ค่ำ
อ่ำ[N] dusk, See also: evening, Syn. เวลาค่ำ
อันธิกา[N] evening, See also: eve, dusk, eventide, Syn. อันธการ, Thai definition: กลางคืน, เวลาค่ำ, Notes: (สันสกฤต)
อันธการ[N] evening, See also: eve, dusk, eventide, Thai definition: เวลาค่ำ, Notes: (บาลี)
สายัณห์[N] evening, Syn. เวลาเย็น, ตอนเย็น, เย็น
ตอนเย็น[N] evening, Ant. ตอนเช้า, Example: ตอนเย็นของทุกวันเขาต้องกลับบ้านมารดน้ำต้นไม้, Thai definition: เวลาใกล้ค่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอนเย็น[n.] (tønyen) EN: evening   FR: soir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENING    IY1 V N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evening    (v) ˈiːvnɪŋ (ii1 v n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] evening, #13,583 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abend {m} | Abende {pl} | am Abendevening | evenings | in the evening [Add to Longdo]
Abendandacht {f}Evening prayer [Add to Longdo]
Abendgarderobe {f}; Abendkleid {n}evening dress [Add to Longdo]
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service [Add to Longdo]
Abendkleid {n} | Abendkleider {pl}evening dress | evening dresses [Add to Longdo]
Abendkleidung {f}evening wear [Add to Longdo]
Abendkurs {m} | Abendkurse {pl}evening class | evening classes [Add to Longdo]
Abendmesse {f}; Abendgottesdienst {m} [relig.]evening mass [Add to Longdo]
Abendprogramm {n} (TV, Radio)evening programmes [Add to Longdo]
Abendschule {f}evening classes; night school [Add to Longdo]
Abendstern {m}evening star [Add to Longdo]
Abendstunde {f}evening hour [Add to Longdo]
Abendvorstellung {f}evening performance [Add to Longdo]
Abendwind {m}evening breeze [Add to Longdo]
Abendzeitung {f}evening paper; evening newspaper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evening
   n 1: the latter part of the day (the period of decreasing
      daylight from late afternoon until nightfall); "he enjoyed
      the evening light across the lake" [syn: {evening}, {eve},
      {even}, {eventide}]
   2: a later concluding time period; "it was the evening of the
     Roman Empire"
   3: the early part of night (from dinner until bedtime) spent in
     a special way; "an evening at the opera"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 e'en
 
 1. even, evening.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top