ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-enough-

IH0 N AH1 F   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enough, *enough*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enough[N] จำนวนที่พอเพียง, See also: ความพอเพียง, Syn. abundance, adequacy, sufficiency
enough[ADJ] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, Syn. adequate, ample, sufficient
enough[ADV] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, พอยอมรับได้, Syn. adequately, amply, sufficiently
enough[INT] พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ), See also: หยุด!

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enough(อีนัฟ') adj.,adv. พอ,พอเพียง -n. ปริมาณหรือจำนวนที่พอเพียง,ความพอเพียง. -interj. พอแล้ว! หยุด! ดีแล้ว!, Syn. adequate

English-Thai: Nontri Dictionary
enough(adj) พอเพียง,พอ,พอต้องการ,เพียงพอ
enough(adv) อย่างพอเพียง,อย่างพอ,อย่างเพียงพอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Enough!EnoughThe Godfather (1972)
Enough.พอที All by Myself (2008)
Enough.พอ Balm (2009)
Enough.พอแล้ว The Doctor (2012)
And I'm sure no nest would possibly be big enough for me.และฉันมั่นใจว่าไม่มีรัง อาจจะใหญ่พอสำหรับฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Work uр a lather Аnd when you got enoughทำงานได้ฟองและเมื่อคุณมีมาก พอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Can't earn enough to pay her rent.งานที่เธอทำก็ไม่พอจ่ายค่าเช่าด้วยซ้ำ The Great Dictator (1940)
Enough!พอ The Great Dictator (1940)
Enough!พอ The Great Dictator (1940)
We're in enough trouble!เรามีปัญหาไม่มากพอหรือยังไง The Great Dictator (1940)
After all, enough's enough.หลังจากที่ทุกคนพอเป็นพอ Pinocchio (1940)
Give a bad boy enough rope and he'll soon make a jackass of himself.ให้เด็กไม่ดีพอเชือก และเขาเร็ว ๆ นี้จะทำให้คนโง่ ของตัวเอง Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enoughAbility alone is not enough.
enoughA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
enoughA green banana is not ripe enough to eat.
enough"Ah, a raw egg for me!" "Is one enough?" "Yep, if I need more I'll top it up."
enoughAll the money put together still won't be enough.
enoughA mere glance is not enough for us to tell one from the other.
enoughAmericans are frank enough to say what they think.
enoughAnd there is not even enough water.
enoughApart from being unlucky enough to get ALS, I have been fortunate in almost every other respect.
enoughA piece of bread was not enough to satisfy his hunger.
enoughAre there enough chairs to go around?
enoughAre there enough chairs to seat 12 people?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเพียงพอ[ADV] sufficiently, See also: enough, Syn. อย่างพอเพียง, Example: ถ้าได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรง
เพียงพอ[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, amply, Syn. พอเพียง, Example: ฉันมีเงินเก็บเพียงพอที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: มีเท่าที่ต้องการ, มีพอดีที่ต้องการ
พอ[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. พอเพียง, เพียงพอ, Example: เม็ดเงินคงคลังยังมีไม่พอที่จะใช้หนี้ระยะสั้น
พอทำพอกิน[ADV] enough, See also: just enough for each day, Example: ชาวไร่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย พอทำพอกิน พอเลี้ยงตัวได้, Thai definition: พอกินไปวันหนึ่งๆ
พอเพียง[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. เพียงพอ, พอ, Ant. ขาดแคลน, ขาด, Example: วันนี้ ก.ท.ม. กำลังไส้แห้ง ไม่มีงบประมาณพอเพียงที่จะไปดำเนินการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จ
พอแล้ว[ADV] enough, Syn. เหมาะแล้ว, ควรแล้ว, Example: ชีวิตของเธอลำบากมาพอแล้ว น่าจะสบายเสียที
เอาอยู่[ADV] enough, Thai definition: พอสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พอ[X] (phø) EN: enough   FR: assez ; suffisamment
พอเพียง[adv.] (phøphīeng) EN: enough   FR: assez (de) ; suffisamment de

CMU English Pronouncing Dictionary
ENOUGH    IH0 N AH1 F
ENOUGH    IY0 N AH1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enough    (n) ˈɪnˈʌf (i1 n uh1 f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gòu, ㄍㄡˋ, ] enough, #54,201 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mehr als genugenough and to spare [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enough
   adv 1: as much as necessary; "Have I eaten enough?"; (`plenty'
       is nonstandard) "I've had plenty, thanks" [syn: {enough},
       {plenty}]
   adj 1: sufficient for the purpose; "an adequate income"; "the
       food was adequate"; "a decent wage"; "enough food"; "food
       enough" [syn: {adequate}, {decent}, {enough}]
   n 1: an adequate quantity; a quantity that is large enough to
      achieve a purpose; "enough is as good as a feast"; "there
      is more than a sufficiency of lawyers in this country"
      [syn: {enough}, {sufficiency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top