ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-enkindle-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enkindle, *enkindle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enkindle[VT] กระตุ้นอารมณ์, See also: กระตุ้นความคิด, Syn. arouse, incite, stimulate
enkindle[VI] ลุกไหม้, See also: ไหม้, Syn. light
enkindle[VT] ลุกไหม้, See also: ไหม้, Syn. ignite, kindle, light

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enkindle(เอนคิน'เดิล) vt.,vi. จุดไฟ,กระตุ้นให้เร่าร้อน,กระตุ้นให้กระฉับกระเฉง., See also: enkindler n. ดูenkindle, Syn. light

English-Thai: Nontri Dictionary
enkindle(vt) กระตุ้น,จุดไฟ,ติดไฟ,ทำให้กระฉับกระเฉง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enkindle    (v) ˈɪnkˈɪndl (i1 n k i1 n d l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enkindle
   v 1: cause to start burning; "The setting sun kindled the sky
      with oranges and reds" [syn: {kindle}, {enkindle},
      {conflagrate}, {inflame}]
   2: call forth (emotions, feelings, and responses); "arouse
     pity"; "raise a smile"; "evoke sympathy" [syn: {arouse},
     {elicit}, {enkindle}, {kindle}, {evoke}, {fire}, {raise},
     {provoke}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top