ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-engraft-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: engraft, *engraft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engraft[VT] ทาบกิ่ง, See also: ต่อกิ่ง, Syn. graft
engraft[VT] ทำให้เนื้อเยื่อติดกันถาวร
engraft[VT] ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อของสัตว์
engraft[VT] ฝังลงไปอย่างถาวร, Syn. implant, imbue

English-Thai: Nontri Dictionary
engraft(vt) ผสมกัน,ต่อ,นำมาปะ,ตอน,ทาบกิ่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engraft    (v) ˈɪngrˈaːft (i1 n g r aa1 f t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engraft
   v 1: cause to grow together parts from different plants; "graft
      the cherry tree branch onto the plum tree" [syn: {graft},
      {engraft}, {ingraft}]
   2: fix or set securely or deeply; "He planted a knee in the back
     of his opponent"; "The dentist implanted a tooth in the gum"
     [syn: {implant}, {engraft}, {embed}, {imbed}, {plant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top