ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-endless-

EH1 N D L AH0 S   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: endless, *endless*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endless[ADJ] ซึ่งไม่สิ้นสุด, See also: ไม่มีขอบเขต, ชั่วกาลนาน, Syn. illimitable, limitless, unceasing, unending
endless[ADJ] ทำให้ต่อเนื่องโดยนำปลายมาต่อกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endlessadj. ไม่มีขอบเขต,ไม่สิ้นสุด, See also: endlessness n. ดูendless, Syn. eternal,

English-Thai: Nontri Dictionary
endless(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่สุดสิ้น,ไม่รู้จบ,ชั่วกัลปาวสาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Endless, uninterrupted fear.ความกลัวที่ไม่มีวันหยุดยั้ง ไม่มีที่สิ้นสุด Night and Fog (1956)
5:00 a.m. - Endless assembly on the inspection ground.5 นาฬิกาเช้า เวลาของการตรวจนับ Night and Fog (1956)
Heavy industry takes an interest in this endlessly renewable labour force.เหล่าอุตสาหกรรมหนักต่างก็สนใจ ในแรงงานใหม่ชนิดนี้ Night and Fog (1956)
They've all blurred Into an endless day.พวกเขาได้เบลอทั้งหมดเ- ป็นวันที่ไม่มีที่สิ้นสุด Idemo dalje (1982)
Through an endless diamond skyผ่านท้องฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด Aladdin (1992)
The potentials for human advancement are endless!การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นอันจบสิ้นกันแล้ว! The Lawnmower Man (1992)
An endless parade of parties and cotillions... yachts and polo matches.มีงานเลี้ยงงานเต้นรำไม่รู้จบ เล่าเรื่องแล่นเรือยอร์ชกับดูโปโล Titanic (1997)
Especially if I kept walking and then you and Valentino could call all your friends and maybe even " mummy" if she' ll take the call, and you let them know that bastard with his endless mood swings and depressions is gone once and for all;โดยเฉพาะขณะที่ผมเดินออก ทิ้งคุณไว้กับพ่อหนุ่มนักรัก จะได้โทรหาเพื่อนๆของคุณ ไม่ก็อาจจะ "แม่" ของคุณ ถ้าพวกหล่อนรับสาย คุณจะเล่าถึงไอ้คนเลวคนนี้ Dark Harbor (1998)
We see the simplicity of the circle, we see the maddening complexity of the endless numbers,เราเห็นความเรียบง่ายของวงกลม, ความซับซ้อนของตัวเลข Pi (1998)
Although, when it's empty, it appears simple and ordered, the possibilities of gameplay are endless.แม้แต่ยามว่างเปล่า ก็ยังดูเรียบง่าย เป็นระเบียบแบบแผน ความเป็นไปได้ของเกม ไม่มีที่สิ้นสุด Pi (1998)
-For you, time is endless.สำหรับนาย เวลาไม่มีที่สิ้นสุด Bicentennial Man (1999)
For you, time is endless.กับนาย.. เวลาไม่มีที่สิ้นสุด Bicentennial Man (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endlessAn endless flow of tears fell from her eyes.
endlessEndless winter of our time.
endlessHe bored me with his endless tales.
endlessHe has an endless store of good jokes.
endlessIt will only mean an endless debate.
endlessI was bored with his endless sermon.
endlessKozue thought the teacher's lecture was dull, boring and endless.
endlessSocial unrest may come about as a result of the endless rising of prices.
endlessThe girls' chatter was endless.
endlessTheir argument seemed endless.
endlessThe schoolboys teased each other endlessly.
endlessThe work of art, I decided, was the final product of human activity, and the final justification for all the misery, the endless toil and the frustrated strivings of humanity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ็ดชั่วโคตร[ADJ] endless, See also: everlasting, Syn. นาน, ยาวนาน, Example: เราต้องหาทางสานต่อให้เสร็จจะปล่อยให้เป็นงานที่กินเวลาเจ็ดชั่วโคตรไม่ได้, Notes: (แสลง)
สุดลูกหูลูกตา[ADV] endless, See also: far far away, furthest, out of sight, outermost, Syn. สุดสายตา, Example: ทุ่งกว้างใหญ่มองดูสุดลูกหูลูกตา, Thai definition: ไกลมาก
ยาวนาน[ADJ] endless, See also: everlasting, Syn. นาน, Ant. ชั่วครู่, ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: การทดสอบครั้งนี้นับว่าเป็นการทดสอบที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะพัด[X] (saphat) EN: endless   FR: sans fin ; partout

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDLESS    EH1 N D L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endless    (j) ˈɛndlɪs (e1 n d l i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endlosformular {n}endless form [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endless
   adj 1: tiresomely long; seemingly without end; "endless
       debates"; "an endless conversation"; "the wait seemed
       eternal"; "eternal quarreling"; "an interminable sermon"
       [syn: {endless}, {eternal}, {interminable}]
   2: infinitely great in number; "endless waves"
   3: having no known beginning and presumably no end; "the
     dateless rise and fall of the tides"; "time is endless";
     "sempiternal truth" [syn: {dateless}, {endless},
     {sempiternal}]
   4: having the ends united so as to form a continuous whole; "an
     endless chain"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top