ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-end-

EH1 N D   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: end, *end*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
end[N] ขอบเขต, See also: เขตจำกัด, Syn. border, boundary, limit
end[N] ความตาย, Syn. death, demise, doom
end[N] ตอนจบ, See also: อวสาน, บทสรุป, ตอนสุดท้าย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์), ปลายสาย, การจบ, การสิ้นสุด, , Syn. conclusion, ending, finate, Ant. beginning, start
end[VT] ทำให้สิ้นสุด, See also: ทำให้จบ, ทำให้เลิก, Syn. finish, quit, stop
end[VI] ทำให้สิ้นสุด, See also: ทำให้จบ, ทำให้เลิก, Syn. finish, quit, stop
end[N] เป้าหมาย, See also: วัตถุประสงค์, Syn. aim, object, purpose
end[VI] มีผลสรุป, Syn. result
end[N] ส่วนที่เหลือ, See also: ส่วนที่ตกค้าง, ซาก, เศษ
end[N] ส่วนปลายของวัตถุ, Syn. butt, tail, tip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก

English-Thai: Nontri Dictionary
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
end(vt) ทำให้จบ,ลงเอย,ลงท้าย,ยุติ,ทำลาย,ฆ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endจบ, สิ้นสุด, สุดท้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
endจุดหมายปลายทาง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endA comparison of carotid endarterectomy performed under local anaesthetic vs general anaesthetic.
endAfter much effort, he ended up with a contract.
endAfter tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.
endA fund was set up to preserve endangered marine life.
endA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
endA good beginning makes a good ending.
endA good beginning makes a good ending. [Proverb]
endAll his endeavors ended in failure.
endAll his endeavors proved unsuccessful.
endAll is well that ends well.
endAll our effort ended in failure.
endAll subscriptions must be paid before the end of this year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดดับ[N] end, See also: result, outcome, upshot, ending, death, Example: เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดดับทางการเมืองของเขาเลยทีเดียว, Thai definition: จุดสิ้นสุดของเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคล, Notes: (ปาก)
สิ้นสุด[V] end, See also: finish, stop, Syn. จบ, หมด, ถึงที่สุด, Ant. เริ่มต้น, แรกเริ่ใ
จบบริบูรณ์[V] end, See also: come to an end, finish, complete, Example: บัดนี้งานของเขาจบบริบูรณ์แล้ว, Thai definition: เสร็จโดยสมบูรณ์
สุด[V] end, See also: come to an end, finish, terminate, Syn. หมด, จบ, สิ้น, สิ้นสุด
สุดสิ้น[V] end, See also: come to an end, finish, be over, be completed, conclude, Syn. เสร็จสิ้น, จบลง, จบสิ้น, สิ้นสุด, จบ, Example: งานของเราสุดสิ้นลงแล้ว
เสร็จสิ้น[V] end, See also: finish, come to an end, terminate, be completed, be done, be over, conclude, Syn. เสร็จ, สำเร็จ, จบสิ้น, Example: พนักงานสอบสวนจะพยายามสรุปสำนวนคดีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้
สิ้นสุด[V] end, See also: come to an end, terminate, be over, Syn. จบสิ้น, Ant. เริ่มต้น, Example: เรื่องราวระหว่างผมกับคุณสิ้นสุดลงแล้ว
ยุติ[V] end, See also: terminate, cease, finish, stop, come to an end, wind up, culminate, Syn. ตกลง, จบ, เลิก, Ant. เริ่มต้น, Example: สภาตำบลลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติการปลูกยูคาลิปตัส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปลายมือ[N] end, See also: later period, late stage, later life, Example: สมชายตั้งความหวังไว้ว่าตอนปลายมือเขาจะมีชีวิตอย่างสงบสุข, Thai definition: บั้นปลายของชีวิต
ลงท้าย[V] end up, See also: end, Syn. จบ, Ant. ขึ้น, เริ่มต้น, Example: เขาลงท้ายปาฐกถาด้วยการอ้อนวอนให้ทุกคนตั้งอยู่ในความสุจริต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงท้าย[n. exp.] (chūang thāi) EN: end   
สุด[n.] (sut) EN: end   FR: fin [f] ; conclusion [f]
ตอนปลาย[n.] (tønplāi) EN: end   FR: fin [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
END    EH1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
end    (v) ˈɛnd (e1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终结[zhōng jié, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˊ, / ] end, #9,542 [Add to Longdo]
终局[zhōng jú, ㄓㄨㄥ ㄐㄩˊ, / ] end, #61,486 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlusskappe {f}; Endkappe {f}end cap [Add to Longdo]
Abschlussteil {n}end part [Add to Longdo]
Bandende {n}end of tape (EOT) [Add to Longdo]
Betriebsschluss {m}end of business hours; end of working hours [Add to Longdo]
Blockende {n}end of block [Add to Longdo]
Endverbraucher {pl}ultimate consumers [Add to Longdo]
End...; Anschluss...; Abschluss...terminal [Add to Longdo]
End...terminative [Add to Longdo]
Endabdeckung {f}; Abschlussdeckel {m}; Abschlusshaube {f}end cover [Add to Longdo]
Endabrechnung {f}final account [Add to Longdo]
Endabstellstange {f}; Endschalterstange {f} [techn.]limit switch bar [Add to Longdo]
Endalter {n}age at expiry [Add to Longdo]
Endanschlag {m}end stop; limit stop [Add to Longdo]
Endbenutzer {m}end-user [Add to Longdo]
Endbetätigungskraft {f}total over-travel force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 end
   n 1: either extremity of something that has length; "the end of
      the pier"; "she knotted the end of the thread"; "they rode
      to the end of the line"; "the terminals of the anterior
      arches of the fornix" [syn: {end}, {terminal}]
   2: the point in time at which something ends; "the end of the
     year"; "the ending of warranty period" [syn: {end}, {ending}]
     [ant: {beginning}, {commencement}, {first}, {get-go},
     {kickoff}, {middle}, {offset}, {outset}, {showtime}, {start},
     {starting time}]
   3: the concluding parts of an event or occurrence; "the end was
     exciting"; "I had to miss the last of the movie" [syn: {end},
     {last}, {final stage}]
   4: the state of affairs that a plan is intended to achieve and
     that (when achieved) terminates behavior intended to achieve
     it; "the ends justify the means" [syn: {goal}, {end}]
   5: a final part or section; "we have given it at the end of the
     section since it involves the calculus"; "Start at the
     beginning and go on until you come to the end" [ant:
     {beginning}, {middle}]
   6: a final state; "he came to a bad end"; "the so-called
     glorious experiment came to an inglorious end" [syn: {end},
     {destruction}, {death}]
   7: the surface at either extremity of a three-dimensional
     object; "one end of the box was marked `This side up'"
   8: (football) the person who plays at one end of the line of
     scrimmage; "the end managed to hold onto the pass"
   9: a boundary marking the extremities of something; "the end of
     town"
   10: one of two places from which people are communicating to
     each other; "the phone rang at the other end"; "both ends
     wrote at the same time"
   11: the part you are expected to play; "he held up his end"
   12: the last section of a communication; "in conclusion I want
     to say..." [syn: {conclusion}, {end}, {close}, {closing},
     {ending}]
   13: a piece of cloth that is left over after the rest has been
     used or sold [syn: {end}, {remainder}, {remnant}, {oddment}]
   14: (American football) a position on the line of scrimmage; "no
     one wanted to play end"
   v 1: have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense;
      either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate
      in a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe
      upon the rights of other"; "My property ends by the
      bushes"; "The symphony ends in a pianissimo" [syn: {end},
      {stop}, {finish}, {terminate}, {cease}] [ant: {begin},
      {start}]
   2: bring to an end or halt; "She ended their friendship when she
     found out that he had once been convicted of a crime"; "The
     attack on Poland terminated the relatively peaceful period
     after WW I" [syn: {end}, {terminate}] [ant: {begin},
     {commence}, {get}, {get down}, {lead off}, {set about}, {set
     out}, {start}, {start out}]
   3: be the end of; be the last or concluding part of; "This sad
     scene ended the movie" [syn: {end}, {terminate}]
   4: put an end to; "The terrible news ended our hopes that he had
     survived"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top