ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-elude-

IH0 L UW1 D   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: elude, *elude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elude[VT] หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, escape, shun

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elude(อิลิวดฺ') vt. หลบหลีก, See also: eluder n. ดูelude, Syn. shun

English-Thai: Nontri Dictionary
elude(vt) หลบหลีกไป,หลีกหนี,หลีกเลี่ยง,เลี่ยง,พลิกแพลง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eludeHis name eludes me.
eludeIn order to elude her eager public, the movie star checked into the hotel under a false name.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สับหลีก[V] evade, See also: elude, Syn. หลีกเลี่ยง, เลี่ยง, หลบฉาก, หลบหลีก, หลีก, Example: เขาสับหลีกกับพวกเราตลอด ไม่ยอมเจอหน้าพวกเราเลย, Thai definition: หลบหน้าเพราะไม่อยากพบปะเจอะเจอ

CMU English Pronouncing Dictionary
ELUDE    IH0 L UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elude    (v) ˈɪlˈuːd (i1 l uu1 d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elude
   v 1: escape, either physically or mentally; "The thief eluded
      the police"; "This difficult idea seems to evade her"; "The
      event evades explanation" [syn: {elude}, {evade}, {bilk}]
   2: be incomprehensible to; escape understanding by; "What you
     are seeing in him eludes me" [syn: {elude}, {escape}]
   3: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
     (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
     skirted the problem"; "They tend to evade their
     responsibilities"; "he evaded the questions skillfully" [syn:
     {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent}, {parry},
     {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top