ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-electoral-

IH0 L EH1 K T ER0 AH0 L   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: electoral, *electoral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electoral[ADJ] เกี่ยวกับการเลือกตั้ง, Syn. elective

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electoraladj. เกี่ยวกับผู้เลือก,เกี่ยวกับการเลือก

English-Thai: Nontri Dictionary
electoral(adj) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง,เกี่ยวกับผู้เลือก
electoral(n) สิ่งที่ให้เลือกได้,ผู้มีสิทธิเลือกได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As he thought he would someday take over his electoral base.ท่านหวังว่าวันหนึ่งเขาจะมารับช่วงต่อฐานเสียงของเขาน่ะค่ะ The After-Dinner Mysteries (2013)
shall take over your father's electoral base.ผม,คาซามะซึริ คโยอิจิโระ, จะเข้าไปแทนที่ในการเลือกตั้งเอง The After-Dinner Mysteries (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง[adj.] (kīokap kān leūaktang) EN: electoral   FR: électotal

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTORAL    IH0 L EH1 K T ER0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electoral    (j) ˈɪlˈɛktərəl (i1 l e1 k t @ r @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wählerverzeichnis {n}electoral register; electoral roll [Add to Longdo]
Wahlgesetz {n}electoral law [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  electoral
      adj 1: of or relating to elections; "electoral process"
      2: relating to or composed of electors; "electoral college"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top