ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-downstairs-

D AW1 N S T EH1 R Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: downstairs, *downstairs*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
downstairs(adv) ข้างล่าง, See also: ด้านล่าง, ชั้นล่าง
downstairs(n) ชั้นล่าง, Syn. first floor, ground floor
downstairs(adj) ลงข้างล่าง, See also: ชั้นล่าง, Syn. underneath
downstairs(adv) ลงข้างล่าง, See also: ชั้นล่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
downstairs(ดาว'สแทร์ซ) adv. ลงบันได,ลงชั้นล่างไป,ไปทางชั้นล่าง-adj. เกี่ยวกับชั้นล่าง. n. ชั้นล่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
downstairs(adv) ลงบันได,ลงชั้นล่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
downstairsAnn came downstairs.
downstairsCome downstairs as soon as possible.
downstairsGet dressed and come downstairs.
downstairsGo downstairs and have a wash.
downstairsHe came downstairs.
downstairsHe came downstairs out of the bedroom for breakfast.
downstairsI heard him coming downstairs.
downstairsI left my dictionary downstairs.
downstairsI saw them leave the coffee shop downstairs.
downstairsJimmy, breakfast is ready. Come downstairs.
downstairsLet's go downstairs for dinner.
downstairsOur guest is waiting for us downstairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างล่าง(n) downstairs, Syn. ด้านล่าง, Example: การซ่อมแซมบ้านต้องเริ่มจากข้างล่างก่อน, Thai Definition: อยู่ในที่หรือฐานะต่ำกว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้
ชั้นล่าง(n) downstairs, Syn. พื้นล่าง, ข้างใต้, ข้างล่าง, ชั้นต่ำสุด, Ant. ชั้นบน, Example: ชั้นล่างของหอพักมีร้านอาหาร และร้านขายของชำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นล่าง[chan lāng] (n) EN: downstairs ; ground floor ; first floor  FR: rez-de-chaussée [m]
ข้างล่าง[khāng-lāng] (x) EN: downstairs ; below ; beneath  FR: en bas ; dessous
ลงบันได[long bandai] (x) EN: downstairs  FR: en bas

CMU English Pronouncing Dictionary
DOWNSTAIRS D AW1 N S T EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
downstairs (j) dˌaunstˈɛəʳz (d au2 n s t e@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
楼下[lóu xià, ㄌㄡˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] downstairs, #5,522 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下の部屋[したのへや, shitanoheya] (n) downstairs room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 downstairs
   adv 1: on a floor below; "the tenants live downstairs" [syn:
       {downstairs}, {down the stairs}, {on a lower floor},
       {below}] [ant: {on a higher floor}, {up the stairs},
       {upstairs}]
   adj 1: on or of lower floors of a building; "the downstairs (or
       downstair) phone" [syn: {downstairs}, {downstair}] [ant:
       {upstair}, {upstairs}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top