ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-discontinue-

D IH0 S K AH0 N T IH1 N Y UW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: discontinue, *discontinue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discontinue(vt) ทำให้หยุด, See also: ทำให้ไม่ต่อเนื่อง, ทำให้ชะงัก, หยุด, Syn. end, stop, terminate, Ant. begin, start
discontinue(vi) หยุด, See also: ไม่ต่อเนื่อง, ชะงัก, Syn. end, stop, Ant. begin, start

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discontinue(ดิสคันทิน'นิว) {discontinued,discontinuing,discontinues} vt. ทำให้หยุด,หยุดยั้ง,เลิก,ถอนฟ้อง. vi. หยุด,ชะงัก., See also: discontinuer n. ดูdiscontinue, Syn. cease, stop, drop

English-Thai: Nontri Dictionary
discontinue(vi, vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,ชะงัก,หยุด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะดุด(v) discontinue, See also: cease, stop, Syn. หยุด, ชะงัก, ติดขัด, Ant. ราบรื่น
ขาดตอน(v) discontinue, See also: be disconnected, Syn. ชะงัก, หยุด, ขาดช่วง, Ant. ดำเนินต่อไป, ต่อเนื่องกันไป, Example: เป็นเพราะไฟดับ หนังก็เลยขาดตอนไป, Thai Definition: เกิดการหยุดชะงักกลางคันทำให้ไม่ปะติดปะต่อกัน
เจ๊า(v) discontinue, See also: draw, be finished, be equal, Syn. หายกัน, Example: เรื่องนี้เจ๊ากันไป, Thai Definition: เลิกแล้วต่อกัน ไม่มีอะไรติดค้าง
ทิ้งฟ้อง(v) discontinue, See also: abandon a legal case, Example: เขาจำเป็นต้องทิ้งฟ้องคดีนี้, Thai Definition: การที่โจทก์เพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลย และไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้น ภายในกำหนด 7 วันภายหลังที่ได้เสนอคำฟ้องแล้ว, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่อง[fangchan mai tøneūang] (n, exp) EN: discontinuous function   FR: fonction discontinue [f]
ระงับ[ra-ngap] (v) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate  FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer
สิ้นสุดลง[sinsut long] (v, exp) EN: terminate ; end ; stop ; cease ; expire ; discontinue
ยั้ง[yang] (v) EN: halt ; cease ; pause ; restrain ; stop ; discontinue ; withhold ; curb  FR: retenir ; arrêter
หยุด[yut] (v) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate  FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCONTINUE D IH0 S K AH0 N T IH1 N Y UW0
DISCONTINUED D IH0 S K AH0 N T IH1 N Y UW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discontinue (v) dˌɪskəntˈɪnjuː (d i2 s k @ n t i1 n y uu)
discontinued (v) dˌɪskəntˈɪnjuːd (d i2 s k @ n t i1 n y uu d)
discontinues (v) dˌɪskəntˈɪnjuːz (d i2 s k @ n t i1 n y uu z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトレット(P);アウトゥレット[autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P) [Add to Longdo]
ディスコン[deisukon] (n) (1) discontinue(d); (2) (abbr) disk controller [Add to Longdo]
止めになる[やめになる, yameninaru] (exp) to be given up; to be discontinued [Add to Longdo]
絶える(P);断える[たえる, taeru] (v1,vi) (1) to die out; to peter out; to become extinct; (2) to cease; to be stopped; to be discontinued; to be cut off; (P) [Add to Longdo]
打ち切る(P);打切る[うちきる, uchikiru] (v5r,vt) to stop; to abort; to discontinue; to close; (P) [Add to Longdo]
廃す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 廃する) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]
廃する;廢する(oK)[はいする, haisuru] (vs-s) (1) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]
廃線[はいせん, haisen] (n) abandoned railway line; closed railway line; discontinued line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discontinue
   v 1: put an end to a state or an activity; "Quit teasing your
      little brother" [syn: {discontinue}, {stop}, {cease}, {give
      up}, {quit}, {lay off}] [ant: {bear on}, {carry on},
      {continue}, {preserve}, {uphold}]
   2: come to or be at an end; "the support from our sponsoring
     agency will discontinue after March 31" [ant: {continue}, {go
     along}, {go on}, {keep}, {proceed}]
   3: prevent completion; "stop the project"; "break off the
     negotiations" [syn: {break}, {break off}, {discontinue},
     {stop}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top