ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dew-

D UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dew, *dew*
English-Thai: Longdo Dictionary
sidewall(n) ผนังยาง (ล้อรถยนต์), แก้มยางรถ (ล้อรถยนต์) ผนังด้านข้าง (สิ่งก่อสร้าง), Syn. side-walls

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dew(vt) ทำให้เปียกด้วยน้ำค้าง, See also: ทำให้ชุ่มด้วยน้ำค้าง
dew(n) น้ำค้าง, See also: สิ่งที่เหมือนหยดน้ำค้าง
dew(n) หยดเล็กๆ (ทางวรรณคดี), See also: หยดเหงื่อ, หยาดน้ำตา
dewy(adj) ซึ่งชุ่มด้วยน้ำค้าง, See also: ซึ่งชื้นด้วยน้ำค้าง, Syn. bedewed
dewlap(n) เหนียงซึ่งห้อยลงมาจากใต้คอสัตว์บางชนิด
dewdrop(n) หยดน้ำค้าง, Syn. drop, droplet
dewfall(n) ช่วงน้ำค้างตก, Syn. candlelight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dew(ดิว) {dewed,dewing,dews} n. น้ำค้าง,สิ่งที่คล้ายน้ำค้าง,น้ำตา vt. เปียกชุ่มด้วยน้ำค้าง, Syn. moisture
dewdrop(ดิว'ดรอพ) n. หยดน้ำค้าง
dewily(ดิว'อิลี) adv. เหมือนน้ำค้าง,อย่างสดชื่น
dewy(ดิว'อี) adj. มีน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น, See also: dewily adv. ดูdewy dewiness n. ดูdewy, Syn. moist
dewy-eyed(ดิว'อิไอด) adj. ไร้เดียงสา,น่าไว้วางใจ
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก
mildew(มิล'ดิว) n. โรคเชื้อราชนิดหนึ่ง
sidewalk(ไซดฺ'วอล์ค) n. การเดินริมถนน,การเดินข้างถนน,การเดินเท้า,บาทวิถี,ทางข้างถนน
sideward(ไซดฺ'เวิร์ด) adj. ไปทางด้านข้าง. adv. ไปทางด้านข้าง
sidewards(ไซดฺ'เวิร์ดซฺ) adj. ไปทางด้านข้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
dew(n) น้ำค้าง
dewdrop(n) หยาดน้ำค้าง,หยดน้ำค้าง
dewy(adj) เปียกน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น
bedew(vt) เปียกน้ำค้าง
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน
honeydew(n) น้ำหวานของดอกไม้,แตงชนิดหนึ่ง
mildew(n) เห็ดรา,โรคเชื้อรา
sidewalk(n) บาทวิถี,ทางเท้า,ทางข้างถนน
sideways(adv) ข้างทาง,ทางข้าง,ไปด้านข้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dew pointจุดน้ำค้าง มีความหมายเหมือนกับ dew-point temperature [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dew-point riseการเพิ่มจุดน้ำค้าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dew-point temperatureอุณหภูมิจุดน้ำค้าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dewน้ำค้าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dewน้ำค้าง [อุตุนิยมวิทยา]
Dew - point bygrometerไฮกรอมิเตอร์จุดน้ำ ค้าง [อุตุนิยมวิทยา]
dew pointdew point, จุดน้ำค้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
dew pointอุณหภูมิจุดน้ำค้าง, อุณหภูมิ ที่ไอน้ำในอากาศเริ่มอิ่มตัว ถ้าอากาศเย็นลงโดยไอน้ำและความดันไม่เปลี่ยนแปลง จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dew Point Control Unitหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัว, หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวเพื่อควบคุมคุณภาพของก๊าซธรรมชาติซึ่งนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ลูกค้า, Example: โดยควบคุมอุณหภูมิจุดกลั่นตัว และควบคุมค่าความร้อนของ sale gas (ดูคำ sale gas) ที่ส่งให้กลุ่มลูกค้าให้เท่ากันตลอดทั้งระบบ [ปิโตรเลี่ยม]
Dewaterการลดน้ำ หรือ การรีดน้ำ, Example: การดึงส่วนที่เป็นน้ำออกจากสลัดจ์ / การระบายน้ำออกจากบริเวณที่ปิดกั้นไว้ เพื่อให้สามารถสร้างเขื่อนได้ในบริเวณที่แห้ง [สิ่งแวดล้อม]
dewateringdewatering, การลดระดับน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dewey Decimal Classificationการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dewey Decimal Classificationการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dewC++ Common Knowledge: Essential Intermediate Programming by Stephen C. Dewhurst, trans: Quipu
dewFrost is frozen dew.
dewI was wet with dew.
dewThe dew evaporated when the sun rose.
dewThe dew falls in early morning.
dewThe dew fell this morning.
dewThe dew has fallen on the lawn.
dewThe dew is on the leaves of grass.
dewThe hut kept the rain and dew out after a fashion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำค้าง(n) dew, Example: ในตอนเช้าจะเห็นน้ำค้างเกาะอยู่บนใบหญ้าเต็มไปทั่วบริเวณ, Count Unit: หยด, Thai Definition: ไอน้ำในอากาศที่ถูกความเย็นแล้วหยาดลงมาค้างบนใบไม้ใบหญ้าเป็นต้นในเวลากลางคืนหรือเช้ามืด
จุดน้ำค้าง(n) dew point, Thai Definition: อุณหภูมิที่ไอน้ำในอากาศเกิดการอิ่มตัวและเริ่มควบแน่นเป็นหยดน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทวิถี[bātwithī] (n) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)  FR: trottoir [m]
ชำเลือง[chamleūang] (v) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[chamleūang tā] (v, exp) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye  FR: lorgner ; reluquer
ชม้อย[chamøi] (v) EN: coy ; glance sideways ; cast sidelong glances  FR: faire les yeux doux
ฟุตปาท[futpāt] (n) EN: pavement ; sidewalk (am.) ; footpath  FR: trottoir [m] ; sentier [m]
จุดน้ำค้าง[jut nāmdāng] (n, exp) EN: dew point
ข้างทาง[khāngthāng] (n) EN: sideways ; sidelong ; edgeways
ค้อน[khøn] (v) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain  FR: porter un regard désapprobateur
ค้อนควัก[khønkhwak] (n) EN: glance sideways
ค้อนขวับ[khøn khwap] (n, exp) EN: glance sideways

CMU English Pronouncing Dictionary
DEW D UW1
DEWS D UW1 Z
DEWY D UW1 IY0
DEWIT D EH0 W IH1 T
DEWEY D UW1 IY0
DEWAN D UW1 AH0 N
DEWAR D UW1 ER0
DEWARE D UW1 EH0 R
DEWBRE D UW1 B ER0
DEWALT D UW1 AH0 L T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dew (n) djˈuː (d y uu1)
dewy (j) djˈuːiː (d y uu1 ii)
DeWitt (n) dəwˈɪt (d @ w i1 t)
dewier (j) djˈuːɪəʳr (d y uu1 i@ r)
dewlap (n) djˈuːlæp (d y uu1 l a p)
dewiest (j) djˈuːɪɪst (d y uu1 i i s t)
dewlaps (n) djˈuːlæps (d y uu1 l a p s)
Dewsbury (n) djˈuːzbəriː (d y uu1 z b @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lù, ㄌㄨˋ, ] dew; syrup; nectar; outdoors (not under cover); to show; to reveal; to betray; to expose, #3,332 [Add to Longdo]
露点[lù diǎn, ㄌㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] dew point, #38,181 [Add to Longdo]
露水[lù shuǐ, ㄌㄨˋ ㄕㄨㄟˇ, ] dew; fig. short-lasting; ephemeral, #39,959 [Add to Longdo]
[ráng, ㄖㄤˊ, ] dewy, #289,369 [Add to Longdo]
带露[dài lù, ㄉㄞˋ ㄌㄨˋ, / ] dewy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taupunkt {m}dew point [Add to Longdo]
Tautropfen {m}dew drop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うどんこ病;ウドンコ病;饂飩粉病[うどんこびょう(うどんこ病;饂飩粉病);ウドンコびょう(ウドンコ病), udonkobyou ( udonko byou ; udon kona byou ); udonko byou ( udonko byou )] (n) powdery mildew [Add to Longdo]
のど袋;喉袋[のどぶくろ, nodobukuro] (n) dewlap; gular pouch [Add to Longdo]
べと病;露菌病[べとびょう;ろきんびょう(露菌病), betobyou ; rokinbyou ( tsuyu kin byou )] (n) downy mildew (disease) [Add to Longdo]
アウロノクラヌスデウィンドティ[auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa) [Add to Longdo]
ウェブデュー[uebudeyu-] (n) {comp} WebdeW [Add to Longdo]
カフェテラス[kafeterasu] (n) sidewalk cafe (fre [Add to Longdo]
サイドウォーク[saidouo-ku] (n) side walk; sidewalk; footpath; pavement [Add to Longdo]
サイドワインダー[saidowainda-] (n) (1) sidewinder (species of rattlesnake, Crotalus cerastes); (2) sidewinder (missile) [Add to Longdo]
ジベタリアン[jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath) [Add to Longdo]
デュワー瓶[デュワーびん, deyuwa-bin] (n) Dewar vessel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウェブデュー[うえぶでゆー, uebudeyu-] WebdeW [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仁王門[におうもん, nioumon] Dewa-Tor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dew
   n 1: water that has condensed on a cool surface overnight from
      water vapor in the air; "in the morning the grass was wet
      with dew"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top