ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-destine-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: destine, *destine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destine(vt) กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว (คำทางการ), See also: กำหนดอนาคตของ, Syn. predestine, doom, preordain
destined(adj) ซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว, Syn. predestined, ordained
destined(adj) ซึ่งมุ่งหน้าไปทาง, See also: ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง, Syn. intended, bound
destine for(phrv) ส่งไปยัง
destine for(phrv) (โชคชะตา) กำหนดเพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destine(เดส'ทิน) vt. กำหนด,กำหนดล่วงหน้า, See also: destinedadj., Syn. design
clandestine(แคลนเดส'ทิน) adj. ลับ ๆ ,ลี้ลับ,ส่วนตัว,ไม่เปิดเผย., See also: clandestineness n., Syn. hidden

English-Thai: Nontri Dictionary
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว
predestine(vt) เป็นพรหมลิขิต,กำหนดโชคชะตา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The thought gave him solace until he realized that same immortality would destine you to suffer with no escape, forever.ความคิดนี้ปลอบประโลมเขา จนกระทั่งเขาตระหนักได้ว่า ความเป็นอมตะนี้ จะทำให้เธอ ต้องทรมาน The Bicameral Mind (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destineHe was destined never to meet her again.
destineHe was destined never to see his wife again.
destineHe was destined to become a great musician.
destineHe was destined to become a simultaneous interpreter.
destineThey were destined never to meet.
destineWe were destined to get married from the time we were born - Not!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันดาล[bandān] (v) EN: ordain ; predestine ; destine
เบิกไม้[boēkmāi] (v, exp) EN: perform rites to appease the spirits of the forest  FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
โชคชะตา[chōkchatā] (n) EN: destiny  FR: destinée [f]
ความลับ[khwāmlap] (n) EN: secret ; covertness ; clandestineness  FR: secret [m]
กระติบ[kratip] (n) EN: bamboo container for holding cooked glutinous rice  FR: récipient en bambou destiné à contenir du riz glutineux
ลอบ[løp] (v) EN: act clandestinely ; act surreptitiously ; go stealthily ; steal  FR: agir subrepticement
ลอบ[løp] (adv) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily  FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
มุ่ง[mung] (v) EN: be bound for ; intend ; aim at ; advance towards ; go to ; target  FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
ออกแบบมา[økbaēp mā] (v, exp) EN: be designed  FR: être conçu (pour) ; être destiné (à)
พาน[phān] (n, prop) EN: offering dish ; footed tray  FR: coupe destinée aux offrandes [f] ; plateau sur pied [m] ; grande coupe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTINED D EH1 S T IH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destine (v) dˈɛstɪn (d e1 s t i n)
destined (v) dˈɛstɪnd (d e1 s t i n d)
destines (v) dˈɛstɪnz (d e1 s t i n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠れキリシタン;隠れ切支丹(ateji)[かくれキリシタン, kakure kirishitan] (n) clandestine Christian (during the Tokugawa period); secret Christian [Add to Longdo]
運命的[うんめいてき, unmeiteki] (adj-na) (pre)destined [Add to Longdo]
宿命的[しゅくめいてき, shukumeiteki] (adj-na) fateful; predestined [Add to Longdo]
出合い宿;出合宿[であいやど, deaiyado] (n) (arch) inn used for clandestine encounters between lovers [Add to Longdo]
人目を忍ぶ[ひとめをしのぶ, hitomewoshinobu] (exp,v5b) to avoid being seen; to be clandestine [Add to Longdo]
生まれつく;生まれ付く;生れ付く[うまれつく, umaretsuku] (v5k,vi) (See 生まれつき) to be born (with); to be born (to be); to be destined [Add to Longdo]
定命[じょうみょう;ていめい, joumyou ; teimei] (n) (1) {Buddh} (See 寿命) one's predestined length of life; (2) (ていめい only) destiny; fate [Add to Longdo]
忍び逢い;忍び会い;忍会(io)[しのびあい, shinobiai] (n) (See 密会) clandestine meeting; rendezvous; tryst; secret meeting (e.g. for lovers) [Add to Longdo]
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax) [Add to Longdo]
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 destine
   v 1: decree or designate beforehand; "She was destined to become
      a great pianist" [syn: {destine}, {fate}, {doom},
      {designate}]
   2: design or destine; "She was intended to become the director"
     [syn: {intend}, {destine}, {designate}, {specify}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top