ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-decal-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: decal, *decal*
Longdo Dictionary ภาษา สเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
décalage[(เด-คะ-ลาจ)] (n) ระยะทิ้งช่วง, See also: R. EVS, ear-voice-span

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decaliter(เดค'คะลีเทอะ) n. หน่วยปริมาตร 10 ลิตร

English-Thai: Nontri Dictionary
Decalogue(n บัญญัติ 10) ประการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decal; decalcomaniaภาพทาบสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decalcomania; decalภาพทาบสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decalcificationการเสื่อมสลายของกระดูก,มีการละลายของแคลเซี่ยมมาก,ขบวนการดึงแคลเซียมออกจากฟัน [การแพทย์]
Decalcifiedเดแคลซิไฟด์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decal[dee kaal] (n) สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because they don't have decals on their vehicles or their clothing.เพราะพวกนั้นไม่มีรูปบนพาหนะหรือบนเสื้อผ้า Kill Jill (2010)
I designed the flame decals myself, so if you don't like them, they're totally removable.แม่ออกแบบรูปเปลวไฟเอง ดังนั้น ถ้าลูกไม่ชอบ มันสามารถลบออกได้นะ Lost My Power (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดคาลิตร(clas) decaliter, See also: decalitre, Syn. ด.ค.ล., Example: เดคาลิตรเป็นหน่วยหนึ่งของมาตราตวง, Thai Definition: ชื่อมาตราตวงตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 10 ลิตร, Notes: (อังกฤษ)
รูปลอก(n) decal, See also: transfer, sticker, Count Unit: แผ่น, รูป, Thai Definition: แผ่นภาพบนกระดาษ ซึ่งเมื่อนำมาปิดลงบนพื้นแล้วลอกกระดาษออก จะทำให้รูปติดอยู่บนพื้นนั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปลอก[rūpløk] (n) EN: decal ; transfer ; sticker
ถอก[thøk] (v) EN: have the foreskin drawn back ; draw back the foreskin  FR: décalotter

CMU English Pronouncing Dictionary
DECALS D IY1 K AE2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Decalogue (n) dˈɛkəlɒg (d e1 k @ l o g)
Decalogues (n) dˈɛkəlɒgz (d e1 k @ l o g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǒu, ㄉㄡˇ, ] decaliter; peck; dry measure for grain equal to ten sheng 升 or one-tenth dan 石, #3,161 [Add to Longdo]
公斗[gōng dǒu, ㄍㄨㄥ ㄉㄡˇ, ] decaliter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abziehbild {n}; Aufkleber {m} | Abziehbilder {pl}; Aufkleber {pl}decal [Am.] | decals [Add to Longdo]
Hinweisschild {n}decal information [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デカリットル[dekarittoru] (n) (prev. 竍) decaliter; decalitre [Add to Longdo]
デカログ[dekarogu] (n) (See 十戒) Decalogue (i.e. the Ten Commandments) [Add to Longdo]
十戒;十誡[じっかい, jikkai] (n) (1) (十戒 only) {Buddh} the 10 precepts; (2) Ten Commandments; Decalogue; Decalog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decal
   n 1: either a design that is fixed to some surface or a paper
      bearing the design which is to be transferred to the
      surface [syn: {decal}, {decalcomania}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top