ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cowardice-

K AW1 ER0 D AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cowardice, *cowardice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cowardice(n) ความขี้ขลาด, Syn. cowardliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon, Ant. daredevil

English-Thai: Nontri Dictionary
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cowardiceHe always shows cowardice.
cowardiceHe was accused of cowardice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขี้ขลาด(n) cowardice, See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness, Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า, Ant. ความองอาจ, ความกล้าหาญ

CMU English Pronouncing Dictionary
COWARDICE K AW1 ER0 D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cowardice (n) kˈauədɪs (k au1 @ d i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胆小[dǎn xiǎo, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, / ] cowardice; timid, #18,318 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
臆病(P);憶病;おく病[おくびょう, okubyou] (adj-na,n) cowardice; timidity; (P) [Add to Longdo]
怯懦[きょうだ, kyouda] (adj-na,n) cowardice [Add to Longdo]
剛臆[ごうおく, gouoku] (n) bravery and cowardice [Add to Longdo]
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P) [Add to Longdo]
物怖じ;物おじ[ものおじ, monooji] (n,vs) cowardice; timidity; bashfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cowardice
   n 1: the trait of lacking courage [syn: {cowardice},
      {cowardliness}] [ant: {braveness}, {bravery}, {courage},
      {courageousness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top