ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-colorful-

K AH1 L ER0 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: colorful, *colorful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colorful(adj) ที่มีชีวิตชีวา, See also: มีรสชาติ, สนุกสนาน, Syn. colourful, vivid, lively, cheerful, eventful, bright
colorful(adj) ที่มีสีสันสดใส, See also: หลากสี, ฉูดฉาด, Syn. colourful, picturesque, multicolored, multicoloured, flamboyant, parti-colored, parti-coloured

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colorfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colorfulCan you match this coat with something a little more colorful?
colorfulI love looking at everyone's colorful kimono on Jan. 15, Adults Day.
colorfulMy grandfather likes looking at colorful carp in the pond on a fine day.
colorfulSince PlayStation 2 came out the game software store shelves have bloomed riotously with colorful new titles.
colorfulThe peacock has colorful tail feathers.
colorfulThe picture is colorful in contrast with this one.
colorfulYour colorful shirt really stands out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีสีสัน(adj) colorful, See also: lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างมีสีสัน
สีฉูดฉาด(adj) colorful, See also: gay, vivid, Syn. ฉูดฉาด, สีจัดจ้าน, Ant. สีซีด, Example: เธอชอบใส่เสื้อใส่กระโปรงสีฉูดฉาดมากมองแล้วแสบตา, Thai Definition: ที่มีสีต่างๆ มากมาย, ที่มีสีจ้ากว่าปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สีฉูดฉาด[sī chutchāt] (adj) EN: colourful = colorful (Am.)
สีจัดจ้าน[sī jatjān] (adj) EN: colourful = colorful (Am.)

CMU English Pronouncing Dictionary
COLORFUL K AH1 L ER0 F AH0 L
COLORFULLY K AH1 L ER0 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colorful (n) kˈʌlərfəl (k uh1 l @ r f @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五彩宾纷[wǔ cǎi bīn fēn, ㄨˇ ㄘㄞˇ ㄅㄧㄣ ㄈㄣ, / ] colorful [Add to Longdo]
富色彩[fù sè cǎi, ㄈㄨˋ ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ, ] colorful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラフル[karafuru] (adj-na,n) colorful; colourful; (P) [Add to Longdo]
絢文[けんぶん, kenbun] (n) colorful pattern; colourful pattern [Add to Longdo]
奇談;綺談[きだん, kidan] (n) romantic story; colorful story; colourful story; highly embellished story [Add to Longdo]
上生菓子[じょうなまがし, jounamagashi] (n) high-grade Japanese fresh confections (usu. colorful sculpted mochi in seasonal designs around bean paste) [Add to Longdo]
色打掛[いろうちかけ, irouchikake] (n) colorful wedding kimono [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colorful
   adj 1: having striking color; "colorful autumn leaves" [syn:
       {colorful}, {colourful}] [ant: {colorless}, {colourless}]
   2: striking in variety and interest; "a colorful period of
     history"; "a colorful character"; "colorful language" [syn:
     {colorful}, {colourful}] [ant: {colorless}, {colourless}]
   3: having color or a certain color; sometimes used in
     combination; "colored crepe paper"; "the film was in color";
     "amber-colored heads of grain" [syn: {colored}, {coloured},
     {colorful}] [ant: {uncolored}, {uncoloured}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top