ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bristly-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bristly, *bristly*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bristly(adj) มีหนามแหลม, Syn. stubbly, Ant. glabrous
bristly(adj) ฉุนเฉียว, See also: โกรธเร็ว, โกรธง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bristly(บริสทฺ'ลี) adj. มีขนแข็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bristly(adj) มีขนแข็ง,ปกคลุมด้วยขน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bristly; setaceous; setiferous; setigerousมีขนแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
God, I had six months of bristly kisses for me and then his nibs turns up...ตั้ง 6 เดือนที่คุณให้ฉันทนถูกเจ้าหนวดนั่นทิ่ม แต่คุณจะโกนมันทิ้งเพราะเพื่อนคุณ... The Empty Hearse (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุนเฉียว(adj) bristly, See also: easily angered, irascible, Example: อาการฉุนเฉียวของเขาเป็นที่ประจักษ์สายตาแก่ลูกน้องของเขาเป็นอย่างดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุนเฉียว[chunchīo] (v, exp) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious  FR: être fâché ; être offensé
ฉุนเฉียว[chunchīo] (adj) EN: bristly ; easily angered ; irascible
สาก[sāk] (adj) EN: rough ; coarse ; bristly   FR: rugueux

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bristly (j) brˈɪsliː (b r i1 s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
虎髭;虎鬚[とらひげ, torahige] (n) bristly beard or mustache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bristly
   adj 1: very irritable; "bristly exchanges between the White
       House and the press"; "he became prickly and spiteful";
       "witty and waspish about his colleagues" [syn: {bristly},
       {prickly}, {splenetic}, {waspish}]
   2: having or covered with protective barbs or quills or spines
     or thorns or setae etc.; "a horse with a short bristly mane";
     "bristly shrubs"; "burred fruits"; "setaceous whiskers" [syn:
     {barbed}, {barbellate}, {briary}, {briery}, {bristled},
     {bristly}, {burred}, {burry}, {prickly}, {setose},
     {setaceous}, {spiny}, {thorny}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top