ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-breakdown-

B R EY1 K D AW2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: breakdown, *breakdown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breakdown(n) การหยุดลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breakdownการเสีย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
breakdownชำรุดเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breakdown of marriageการเลิกล้มการสมรส (โดยเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Breakdown Truck(n) รถลาก, See also: Tow Truck American Language, Syn. Breakdown LorryBritish Language

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breakdownA breakdown in the negotiations will mean war.
breakdownHe suffered a nervous breakdown.
breakdownIf Jane does not rest more, she may have a nervous breakdown.
breakdownI think you're partly to blame for the negotiation breakdown.
breakdownKaneko was so stressed out at her new job that she had a nervous breakdown.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาย(v) breakdown, See also: be out of order, Example: นาฬิกาปลุกในห้องนอนเขาตาย จึงทำให้เขาไปทำงานสาย, Thai Definition: ไม่เดินเพราะเครื่องเสียหรือหยุดเป็นต้น เช่น รถยนต์ตาย นาฬิกาตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถลาก[rotlāk] (n, exp) EN: recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck  FR: dépanneuse [f]
ตาย[tāi] (v) EN: breakdown ; be out of order

CMU English Pronouncing Dictionary
BREAKDOWN B R EY1 K D AW2 N
BREAKDOWNS B R EY1 K D AW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breakdown (n) brˈɛɪkdaun (b r ei1 k d au n)
breakdowns (n) brˈɛɪkdaunz (b r ei1 k d au n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschleppwagen {m}breakdown vehicle; breakdown lorry; breakdown van [Add to Longdo]
Aufschlüsselung {f} | Aufschlüsselung des Vertragspreisesbreakdown | contract price breakdown [Add to Longdo]
Aufspaltung von Aktivitätenbreakdown of activities [Add to Longdo]
Durchbruchsbereich {m}breakdown region [Add to Longdo]
Durchschlagsspannung {f} [electr.]breakdown voltage [Add to Longdo]
Kippmoment {n}breakdown torque [Add to Longdo]
Panne {f}; Motorschaden {m} | eine Panne habenbreakdown | to break down [Add to Longdo]
Pannendienst {m}; Pannenhilfe {f}breakdown service [Add to Longdo]
Zusammenbruch {m}; Versagen {n} | Zusammenbrüche {pl}breakdown | breakdowns [Add to Longdo]
Pannenhilfe {f}breakdown service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレークダウン[bure-kudaun] (n) breakdown [Add to Longdo]
気の病[きのやまい, kinoyamai] (n) nervous breakdown; neurosis; sickness from anxiety [Add to Longdo]
決裂[けつれつ, ketsuretsu] (n,vs) breakdown; rupture; (P) [Add to Longdo]
交渉決裂[こうしょうけつれつ, koushouketsuretsu] (n) breakdown of negotiations [Add to Longdo]
細胞崩壊[さいぼうほうかい, saibouhoukai] (n) cytolysis; breakdown of cells by the destruction of their outer membrane [Add to Longdo]
神経衰弱[しんけいすいじゃく, shinkeisuijaku] (n) (1) neurasthenia; nervous breakdown; (2) concentration (card game involving turning over face-down cards to find identical pairs) [Add to Longdo]
衰弱[すいじゃく, suijaku] (n,vs,adj-no) weakness; debility; breakdown; prostration; (P) [Add to Longdo]
内訳[うちわけ, uchiwake] (n) itemization (of expenses); the items; breakdown; classification; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breakdown
   n 1: the act of disrupting an established order so it fails to
      continue; "the social dislocations resulting from
      government policies"; "his warning came after the breakdown
      of talks in London" [syn: {dislocation}, {breakdown}]
   2: a mental or physical breakdown [syn: {breakdown}, {crack-up}]
   3: a cessation of normal operation; "there was a power
     breakdown" [syn: {breakdown}, {equipment failure}]
   4: an analysis into mutually exclusive categories [syn:
     {breakdown}, {partitioning}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top