ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bleak-

B L IY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bleak, *bleak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bleak(adj) โดยสิ้นหวัง, See also: โดยหมดหวัง, Syn. cheerless, depressing
bleak(adj) ยะเยือก, See also: อ้างว้าง, เปล่าเปลี่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare

English-Thai: Nontri Dictionary
bleak(adj) เยือกเย็น,เปล่าเปลี่ยว,มืดมัว
bleakness(n) ความเยือกเย็น,ความเปล่าเปลี่ยว,ความหนาวเย็น

CMU English Pronouncing Dictionary
BLEAK B L IY1 K
BLEAKER B L IY1 K ER0
BLEAKEST B L IY1 K AH0 S T
BLEAKLEY B L IY1 K L IY0
BLEAKNEY B L IY1 K N IY0
BLEAKNESS B L IY1 K N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bleak (j) blˈiːk (b l ii1 k)
bleaker (j) blˈiːkər (b l ii1 k @ r)
bleakly (a) blˈiːkliː (b l ii1 k l ii)
bleakest (j) blˈiːkɪst (b l ii1 k i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄苦[qī kǔ, ㄑㄧ ㄎㄨˇ, ] bleak; miserable, #57,255 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先真っ暗;御先真っ暗[おさきまっくら, osakimakkura] (adj-na,adj-no,n) (of the future) very bleak; dim [Add to Longdo]
寒々しい;寒寒しい[さむざむしい, samuzamushii] (adj-i) bleak; chilly; dreary [Add to Longdo]
荒涼;荒寥[こうりょう, kouryou] (adj-t,adv-to) desolate; dreary; bleak [Add to Longdo]
索莫;索漠;索寞[さくばく, sakubaku] (adj-t,adv-to) dreary; bleak; desolate [Add to Longdo]
真っ暗(P);真暗[まっくら, makkura] (adj-na,n) (1) total darkness; pitch dark; (2) bleak future; poor prospects; (P) [Add to Longdo]
雛諸子[ひなもろこ;ヒナモロコ, hinamoroko ; hinamoroko] (n) (uk) Chinese bleak (Aphyocypris chinensis) [Add to Longdo]
浅茅[あさじ;あさぢ, asaji ; asadi] (n) (often used in literature as an example of a bleak landscape) (See 茅・ちがや) sparsely growing cogon grass; short cogon grass [Add to Longdo]
霜枯れ[しもがれ, shimogare] (n) nipped by frost; bleak [Add to Longdo]
満目荒涼[まんもくこうりょう, manmokukouryou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see [Add to Longdo]
満目蕭条[まんもくしょうじょう, manmokushoujou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bleak
   adj 1: offering little or no hope; "the future looked black";
       "prospects were bleak"; "Life in the Aran Islands has
       always been bleak and difficult"- J.M.Synge; "took a dim
       view of things" [syn: {black}, {bleak}, {dim}]
   2: providing no shelter or sustenance; "bare rocky hills";
     "barren lands"; "the bleak treeless regions of the high
     Andes"; "the desolate surface of the moon"; "a stark
     landscape" [syn: {bare}, {barren}, {bleak}, {desolate},
     {stark}]
   3: unpleasantly cold and damp; "bleak winds of the North
     Atlantic" [syn: {bleak}, {cutting}, {raw}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top