ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-beech-

B IY1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beech, *beech*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beech(บีชฺ) n. พืชจำพวก Fagus มีผลเปลือกรูปสามเหลี่ยมที่กินได้, See also: beechen, beechy adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beechบีช [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEECH B IY1 CH
BEECHY B IY1 CH IY0
BEECHAM B IY1 CH AH0 M
BEECHER B IY1 CH ER0
BEECHLER B IY1 CH L ER0
BEECHAM'S B IY1 CH AH0 M Z
BEECHWOOD B IY1 CH W UH2 D
BEECHCRAFT B IY1 CH K R AE2 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beech (n) bˈiːtʃ (b ii1 ch)
beeches (n) bˈiːtʃɪz (b ii1 ch i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
榉木[jǔ mù, ㄐㄩˇ ㄇㄨˋ, / ] beech [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buche {f} | Buchen {pl} | aus Buchenholzbeech | beeches | beechen [Add to Longdo]
Steinmarder {m} [zool.] | Steinmarder {pl}beech marten | beech martens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶなの木;椈の木;橅の木(oK)[ぶなのき, bunanoki] (n) (See 椈) Japanese beech tree [Add to Longdo]
ブナ科[ブナか, buna ka] (n) (See ぶなの木) Fagaceae (plant family); beech [Add to Longdo]
胸白貂[むなじろてん;ムナジロテン, munajiroten ; munajiroten] (n) (uk) stone marten; beech marten (Martes foina) [Add to Longdo]
犬椈[いぬぶな;イヌブナ, inubuna ; inubuna] (n) (uk) (See ブナ) Japanese beech (Fagus japonica) [Add to Longdo]
錫杖草[しゃくじょうそう;シャクジョウソウ, shakujousou ; shakujousou] (n) (uk) yellow bird's-nest (Monotropa hypopitys); pinesap; false beechdrops [Add to Longdo]
正露丸;征露丸[せいろがん, seirogan] (n) seirogan - beechwood extract popular as a herbal treatment for diarrhoea (diarrhea), etc. [Add to Longdo]
[しい;シイ, shii ; shii] (n) (uk) any beech tree of genus Castanopsis [Add to Longdo]
椎の木[しいのき;シイノキ, shiinoki ; shiinoki] (n) (uk) (See 椎) any beech tree of genus Castanopsis [Add to Longdo]
椈;山毛欅;橅[ぶな;ブナ, buna ; buna] (n) (uk) Japanese beech (Fagus crenata); Siebold's beech [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beech
   n 1: any of several large deciduous trees with rounded spreading
      crowns and smooth grey bark and small sweet edible
      triangular nuts enclosed in burs; north temperate regions
      [syn: {beech}, {beech tree}]
   2: wood of any of various beech trees; used for flooring and
     containers and plywood and tool handles [syn: {beech},
     {beechwood}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top