ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-astray-

AH0 S T R EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: astray, *astray*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astray(adv) พลัด, See also: หลง, หลงทาง, Syn. off the track, amiss, in the wrong way
astray(adv) อย่างหลงผิด, See also: อย่างใจแตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astray(แอสเทร') adv.,adj. หลงทาง,หลงผิด, ในทางที่ผิด, Syn. wandering, lost, amiss

English-Thai: Nontri Dictionary
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
astray(adv) อย่างหลงผิด,อย่างออกนอกลู่นอกทาง,อย่างเหลวไหล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
astrayI have gone astray somewhere in my calculation.
astrayI have gone astray somewhere in my calculations.
astrayMy letter must have gone astray in the mail.
astrayShe went astray in the woods.
astrayThe little girl will go astray if no one cares much about her.
astrayWe went astray in the woods.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[kē] (v) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent  FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTRAY AH0 S T R EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astray (j) ˈəstrˈɛɪ (@1 s t r ei1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走错[zǒu cuò, ㄗㄡˇ ㄘㄨㄛˋ, / ] astray; misstep [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪の道へ誘う[あくのみちへいざなう, akunomichiheizanau] (exp,v5u) (obsc) to lead astray; to lure a person to evil ways [Add to Longdo]
逸れる[それる(P);はぐれる(P), soreru (P); hagureru (P)] (v1,vi) to stray (turn) from subject; to get lost; to go astray; (P) [Add to Longdo]
欺き惑わす[あざむきまどわす, azamukimadowasu] (v5s) to deceive and lead astray [Add to Longdo]
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P) [Add to Longdo]
行き違いになる[いきちがいになる;ゆきちがいになる, ikichigaininaru ; yukichigaininaru] (exp,v5r) to miss each other; to cross (in the post); to go astray; to go wrong [Add to Longdo]
身を誤る[みをあやまる, miwoayamaru] (exp,v5r) to err; to take the wrong path; to go astray [Add to Longdo]
他の言に惑わされる[たのげんにまどわされる, tanogennimadowasareru] (exp,v1) to be led astray by others opinion [Add to Longdo]
踏み迷う[ふみまよう, fumimayou] (v5u,vi) to lose one's way; to go astray [Add to Longdo]
聞くは一時の恥聞かぬは末代の恥[きくはいっときのはじきかぬはまつだいのはじ, kikuhaittokinohajikikanuhamatsudainohaji] (exp) (id) Better ask than go astray [Add to Longdo]
迷い込む[まよいこむ, mayoikomu] (v5m) to go astray; to lose one's way [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astray
   adv 1: away from the right path or direction; "he was led
       astray"
   2: far from the intended target; "the arrow went wide of the
     mark"; "a bullet went astray and killed a bystander" [syn:
     {wide}, {astray}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top