ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-archway-

AA1 R CH W EY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: archway, *archway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archway(n) ทางลอดซุ้ม, Syn. arch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archway(อาร์ค'เวย์) n. ทางเข้าหรือทางเดินมีส่วนโค้งบังอยู่ข้างบน,ส่วนโค้งปิด, Syn. covering arch

English-Thai: Nontri Dictionary
archway(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archway(n) อุโมงค์ทางเดิน
archwayทางลอด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โขลนทวาร(n) archway of victory, See also: opening or way of entrance into a forest or jungle, Syn. ประตูป่า, Example: เหล่าทหารพากันลอดโขลนทวารก่อนออกรบครั้งสำคัญ, Thai Definition: ประตูป่าที่ทำตามตำราพราหมณ์เป็นประตูซุ้มประดับด้วยใบไม้และต้นไม้สำหรับให้กองทัพลอดเพื่อเป็นมงคล
ประตูป่า(n) archway adorn with branches of trees, See also: arch made of leaves under which a funeral procession passes, Example: เมื่อจะยกศพออกจากเรือนต้องทำประตูป่า, Thai Definition: ประตูที่สะด้วยใบไม้กิ่งไม้สำหรับพิธีเทศน์มหาชาติ, ประตูเรือนที่ปักกิ่งไม้ไว้เวลานำศพออกจากบ้าน

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHWAY AA1 R CH W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archway (n) ˈaːtʃwɛɪ (aa1 ch w ei)
archways (n) ˈaːtʃwɛɪz (aa1 ch w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拱道[gǒng dào, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄠˋ, ] archway [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
瓦灯口[がとうぐち, gatouguchi] (n) low entrance (usually, but not always, to a teahouse) with a tiled archway overhead [Add to Longdo]
鳥居[とりい, torii] (n) torii (Shinto shrine archway); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archway
   n 1: a passageway under a curved masonry construction; "they
      built a triumphal arch to memorialize their victory" [syn:
      {arch}, {archway}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top