ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-appreciative-

AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: appreciative, *appreciative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciative(adj) รู้สึกขอบคุณ, Syn. thankful, appreciatory, grateful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciative(อะพรี'ชีเอทิฟว) adj. รู้สึกขอบคุณ,เห็นคุณค่า,สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้. -appreciativeness n., Syn. pleased

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า,รู้สึกขอบคุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appreciativeHe isn't appreciative of my little jokes.
appreciativeMy eyes have become less appreciative of colors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาบซึ้งใจ(adj) appreciative, See also: impressive, admiring, Syn. จับใจ, Example: คำขวัญนี้มีความหมายที่ซาบซึ้งใจ จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ, Thai Definition: ที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, ที่รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม
สุดซึ้ง(adv) gratefully, See also: appreciatively, Syn. ซาบซึ้ง, Example: รัฐบาลของข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิได้ต้อนรับให้สมเกียรติ, Thai Definition: อย่างซาบซึ้งเป็นที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กตเวที[katawēthī] (n) EN: grateful person ; appreciative person
สำนึกบุญคุณ[samneuk bunkhun] (v, exp) EN: appreciate ; be appreciative ; thank ; welcome

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRECIATIVE AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T IH0 V
APPRECIATIVE AH0 P R IY1 SH Y AH0 T IH0 V
APPRECIATIVELY AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T IH0 V L IY0
APPRECIATIVELY AH0 P R IY1 SH Y AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appreciative (j) ˈəprˈiːʃətɪv (@1 p r ii1 sh @ t i v)
appreciatively (a) ˈəprˈiːʃətɪvliː (@1 p r ii1 sh @ t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anerkennend; dankbar {adj} | Sinn für etw. haben; etw. zu schätzen wissenappreciative | to be appreciative of sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
幸甚[こうじん, koujin] (adj-na,n) pleased; obliged; appreciative [Add to Longdo]
知己[ちき, chiki] (n) acquaintance; appreciative friend; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appreciative
   adj 1: feeling or expressive of gratitude; "was appreciative of
       his efforts"; "an appreciative word"
   2: having or showing appreciation or a favorable critical
     judgment or opinion; "appreciative of a beautiful landscape";
     "an appreciative laugh from the audience"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top