ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-anxiously-

AE1 NG K SH AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anxiously, *anxiously*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anxiously(adv) อย่างร้อนรนใจ, See also: อย่างทุกข์ร้อนใจ, Syn. concernedly, carefully

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Families and relatives of those who are missing are still anxiously waiting for more news.ขณะที่ครอบครัวและญาติผู้ที่ยังสูญหาย ยังคงรอฟังข่าวอย่างกระวนกระวายใจ If in Love... Like Them (2007)
I will be anxiously waiting for yaฉันจะคอยเป็นห่วงแกแล้วกัน Bobby Z (2007)
We have anxiously awaited your return, my liege.เรารอคอยท่านมานานมา มายลอร์ด... The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
The finance minister's anxiously awaiting your arrival.รัฐมนตรีคลังรอการไปถึงของคุณอย่างตื่นเต้น Safe and Sound (2008)
You don't know how anxiously Madame Shin is waiting for it.เธอไม่รู้หรอก คุณซิมเขาตั้งตารอของสิ่งนี้มากเลยนะ Episode #1.4 (2010)
I know I'm going to be a bridesmaid at Mike and Tina's wedding, and I'm gonna be anxiously awaiting, just like everyone else, to see if their babies are Asian, too.ชั้นรู้ว่าชั้นจะเป็นเพื่อนเจ้าสาว ของงานแต่งทีน่ากับไมค์ ชั้นรู้ว่า ชั้นแทบทนไม่ไหวเหมือนทุกๆคน New York (2011)
Imagine an audience anxiously awaiting your arrival.ใช่ มันคือเครื่องยนต์เก่าๆ Glease (2012)
This week, you showed us what it feels like to wait anxiously by the phone that never rings.อาทิตย์นี้ เธอทำให้เราเข้าใจว่า ความรู้สึกที่ต้องรอโทรศัพท์แต่มันไม่เคยดังเป็นยังไง Sadie Hawkins (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anxiouslyThe dog regarded his master anxiously.

CMU English Pronouncing Dictionary
ANXIOUSLY AE1 NG K SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anxiously (a) ˈæŋkʃəsliː (a1 ng k sh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
案じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1,vt) (1) (案じる only) (See 案ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案ずる・2,一計を案じる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
案ずる;按ずる[あんずる, anzuru] (vz,vt) (1) (案ずる only) (See 案じる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案じる・2) to investigate; to consider; to plan; (3) (按ずる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
気遣わしい[きづかわしい, kidukawashii] (adj-i) anxiously; with anxious looks; with anxiety [Add to Longdo]
待ち遠しい(P);待遠しい[まちどおしい, machidooshii] (adj-i) looking forward to; anxiously awaited; (P) [Add to Longdo]
待ち望む[まちのぞむ, machinozomu] (v5m,vt) to look anxiously for; to wait eagerly for; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  anxiously
      adv 1: with anxiety or apprehension; "we watched anxiously"
             [syn: {anxiously}, {uneasily}, {apprehensively}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top