ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-amass-

AH0 M AE1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: amass, *amass*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amass(vt) รวบรวม, See also: สะสม, Syn. gather, store up, collect together
amass(vi) รวบรวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amass(อะแมส') vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เข้าด้วยกัน. amassable adj. -amasser ,

English-Thai: Nontri Dictionary
amass(vt) รวบรวม,รวมเป็นก้อน,สะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amassHe amassed a fortune in stock trading during the last boom.
amassHe amassed a large fortune before he died.
amassHer ability to amass a fortune is due to luck and hard work.
amassNo one knows how he has amassed his enormous fortune.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บ[kep] (v) EN: collect ; pick ; gather  FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บเงิน[kep ngoen] (v, exp) EN: save ; hoard  FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
ขนขยะ[khon khaya] (v, exp) EN: collect garbage  FR: ramasser les ordures
พูน[phūn] (v) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack  FR: amasser ; entasser ; empiler
ผู้รวบรวม[phū rūaprūam] (n, exp) FR: amasseur [m]
ร่น[ron] (v) EN: move back ; retract ; retreat ; contract  FR: se rétracter ; se ramasser
รถนักเรียน[rot nakrīen] (n, exp) FR: car de ramassage scolaire [m]
รวบ[rūap] (v) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate  FR: rassembler ; réunir ; ramasser
รวบรวม[rūaprūam] (v) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise  FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
สะสม[sasom] (v) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit  FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler

CMU English Pronouncing Dictionary
AMASS AH0 M AE1 S
AMASSED AH0 M AE1 S T
AMASSES AH0 M AE1 S IH0 Z
AMASSING AH0 M AE1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amass (v) ˈəmˈæs (@1 m a1 s)
amassed (v) ˈəmˈæst (@1 m a1 s t)
amasses (v) ˈəmˈæsɪz (@1 m a1 s i z)
amassing (v) ˈəmˈæsɪŋ (@1 m a1 s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カマシア[kamashia] (n) (See ヒナユリ) camassia; wild hyacinth [Add to Longdo]
ヒナユリ[hinayuri] (n) (See カマシア) camassia; wild hyacinth [Add to Longdo]
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime [Add to Longdo]
群肝の;村肝の[むらぎもの;むらきもの, muragimono ; murakimono] (n) (arch) (pillow word for 心) (See 群肝・むらぎも) amassed feeling; build-up (of thoughts) [Add to Longdo]
産を成す[さんをなす, sanwonasu] (exp,v5s) to amass a fortune [Add to Longdo]
剰え;剰(io)[あまつさえ;あまっさえ, amatsusae ; amassae] (adv) besides (usu. negative nuance); moreover; in addition [Add to Longdo]
築く[きずく, kizuku] (v5k,vt) to build; to pile up; to amass; (P) [Add to Longdo]
蓄財[ちくざい, chikuzai] (n,vs) amassing of wealth; (P) [Add to Longdo]
頭が真っ白になる[あたまがまっしろになる, atamagamasshironinaru] (exp,v5r) to blank out; to panic [Add to Longdo]
溜める[ためる, tameru] (v1,vt) (1) to amass; to accumulate; to store; (2) to leave unpaid; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amass
   v 1: collect or gather; "Journals are accumulating in my
      office"; "The work keeps piling up" [syn: {accumulate},
      {cumulate}, {conglomerate}, {pile up}, {gather}, {amass}]
   2: get or gather together; "I am accumulating evidence for the
     man's unfaithfulness to his wife"; "She is amassing a lot of
     data for her thesis"; "She rolled up a small fortune" [syn:
     {roll up}, {collect}, {accumulate}, {pile up}, {amass},
     {compile}, {hoard}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top