ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-adversary-

AE1 D V ER0 S EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adversary, *adversary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adversary(n) คู่ต่อสู้, See also: อมิตร, ข้าศึก, คู่ปรปักษ์, คู่อาฆาต, ปรปักษ์, ศัตรู, Syn. enemy, opponent
adversary(adj) ซึ่งเป็นปรปักษ์, See also: ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adversary(แอด' เวอซารี) n. ปรปักษ์, คู่ต่อสู้.

English-Thai: Nontri Dictionary
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adversary procedureวิธีพิจารณาระบบกล่าวหา [ดู accusatorial procedure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adversary system (Law)ระบบกล่าวหา (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่กัด(n) rival, See also: adversary, match, opponent, Syn. คู่ปรับ, Example: เขาทั้งสองคนเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็กๆ, Count Unit: คู่
คู่รักคู่แค้น(n) adversary, See also: opponent, rival, Count Unit: คู่, Thai Definition: คู่แข่งที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ
ปฏิปักษ์(n) antagonist, See also: adversary, opponent, enemy, foe, Syn. ฝ่ายตรงกันข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, ปรปักษ์, Example: ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกนายทุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าศึก[khāseuk] (n) EN: enemy ; foe ; adversary ; opponent  FR: ennemi [m] ; adversaire [m]
คู่ปรปักษ์[khūpørapak] (n) EN: adversary ; enemy ; foe  FR: adversaire [m]
คู่ปรับ[khūprap] (n) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival  FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]
ลองเชิง[løngchoēng] (v) EN: test one's ability ; test (one's adversary) ; check somebody's ability ; spar with
ปฏิปักษ์[patipak] (n) EN: antagonist ; opponent ; adversary ; enemy  FR: adversaire [m] ; ennemi [m] ; opposant [m] ; antagoniste [m]
ปรปักษ์[pørapak] (n) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist  FR: ennemi [m] ; opposant [m] ; adversaire [m]
ศัตรู[sattrū] (n) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist  FR: rival [m] ; ennemi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVERSARY AE1 D V ER0 S EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adversary (n) ˈædvəsəriː (a1 d v @ s @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对抗者[duì kàng zhě, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄓㄜˇ, / ] adversary; opponent, #277,147 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegner {m}; Feind {m} | Gegner {pl}adversary | adversaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
相手方当事者[あいてがたとうじしゃ, aitegatatoujisha] (n) adversary party; opposing party [Add to Longdo]
対戦相手[たいせんあいて, taisen'aite] (n,adj-no) opponent; adversary; the competition; the other side; an (the) enemy [Add to Longdo]
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe [Add to Longdo]
[てき, teki] (n) (1) opponent; rival; adversary; (2) menace; danger; threat; enemy; (P) [Add to Longdo]
敵;仇[かたき, kataki] (n,n-suf) (1) (usu. pronounced がたき when used as a suffix) rival; opponent; adversary; (2) foe; enemy [Add to Longdo]
敵に後ろを見せる[てきにうしろをみせる, tekiniushirowomiseru] (exp,v1) (1) to flee from one's enemy; to turn tail; (2) to expose one's weakness to an adversary [Add to Longdo]
反対者[はんたいしゃ, hantaisha] (n) foe; opponent; adversary; dissenter [Add to Longdo]
揺さぶり[ゆさぶり, yusaburi] (n) shaking; shaking up (one's adversary); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adversary
   n 1: someone who offers opposition [syn: {adversary},
      {antagonist}, {opponent}, {opposer}, {resister}] [ant:
      {agonist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top