ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-activist-

AE1 K T IH0 V IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: activist, *activist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
activist(n) นักกิจกรรม, See also: นักทำกิจกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
activistนักปฏิบัติการหัวรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
activistActivists are stepping up their protest drive.
activistOnly a handful of activists are articulate our union.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกิจกรรม[nakkitjakam] (n) EN: activist  FR: activiste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTIVIST AE1 K T IH0 V IH0 S T
ACTIVISTS AE1 K T IH0 V IH0 S T S
ACTIVISTS' AE1 K T IH0 V IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
activist (n) ˈæktɪvɪst (a1 k t i v i s t)
activists (n) ˈæktɪvɪsts (a1 k t i v i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活动人士[huó dòng rén shì, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, / ] activist [Add to Longdo]
活跃分子[huó yuè fèn zǐ, ㄏㄨㄛˊ ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] activist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivist {m}; Aktivistin {f} | Aktivisten {pl}activist | activists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運動家[うんどうか, undouka] (n) (1) activist (in a political movement); crusader (e.g. for women's rights); (2) athlete [Add to Longdo]
運動者[うんどうしゃ, undousha] (n) activist (in a political movement); crusader (e.g. for women's rights) [Add to Longdo]
活動家[かつどうか, katsudouka] (n) (anti-war) activist; (P) [Add to Longdo]
活動者[かつどうしゃ, katsudousha] (n) activist [Add to Longdo]
環境活動家[かんきょうかつどうか, kankyoukatsudouka] (n) environmental activist; environmentalist [Add to Longdo]
嫌煙活動家[けんえんかつどうか, ken'enkatsudouka] (n) antismoking activist [Add to Longdo]
女性運動家[じょせいうんどうか, joseiundouka] (n) women's movement activist; feminist activist [Add to Longdo]
政治活動家[せいじかつどうか, seijikatsudouka] (n) political activist [Add to Longdo]
積極行動主義者[せっきょくこうどうしゅぎしゃ, sekkyokukoudoushugisha] (n) activist [Add to Longdo]
大陸浪人[たいりくろうにん, tairikurounin] (n) prewar Japanese adventurer (political activist) in mainland China [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 activist
   adj 1: advocating or engaged in activism [syn: {activist},
       {activistic}]
   n 1: a militant reformer [syn: {militant}, {activist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top