ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-鼓-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *鼓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鼓, gǔ, ㄍㄨˇ] drum; to beat, to strike; to rouse
Radical: , Decomposition:   壴 [zhù, ㄓㄨˋ]  支 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] drum, Rank: 1123
[鼙, pí, ㄆㄧˊ] drum carried on horseback
Radical: , Decomposition:   鼓 [, ㄍㄨˇ]  卑 [bēi, ㄅㄟ]
Etymology: [pictophonetic] drum, Rank: 5677
[鼗, táo, ㄊㄠˊ] small revolving drum with knobs
Radical: , Decomposition:   兆 [zhào, ㄓㄠˋ]  鼓 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] drum, Rank: 5729
[鼕, dōng, ㄉㄨㄥ] the sound of drums
Radical: , Decomposition:   鼓 [, ㄍㄨˇ]  冬 [dōng, ㄉㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] drum

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] convex; drum; to rouse; to beat, #6,353 [Add to Longdo]
[gǔ lì, ㄍㄨˇ ㄌㄧˋ, / ] to encourage, #1,905 [Add to Longdo]
[gǔ wǔ, ㄍㄨˇ ㄨˇ, ] heartening (news); boost (morale), #6,268 [Add to Longdo]
[gǔ zhǎng, ㄍㄨˇ ㄓㄤˇ, ] to applaud, #9,570 [Add to Longdo]
[gǔ chuī, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ, ] to agitate for; to enthusiastically promote, #15,100 [Add to Longdo]
[gǔ lóu, ㄍㄨˇ ㄌㄡˊ, / ] a drum tower; Drum Tower, historic attraction in Xian, Beijing etc, #18,184 [Add to Longdo]
[gǔ dòng, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to agitate; to arouse; to instigate; to encite, #19,676 [Add to Longdo]
[luó gǔ, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄨˇ, / ] a gong; traditional Chinese percussion instruments, #21,056 [Add to Longdo]
大张旗[dà zhāng qí gǔ, ㄉㄚˋ ㄓㄤ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ, / ] fanfare, #23,022 [Add to Longdo]
欢欣[huān xīn gǔ wǔ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨˇ, / ] elated and excited (成语 saw); overjoyed, #27,144 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こどう, kodou] (n) จังหวะ, เต้นเป็นจังหวะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つづみ, tsudumi] (n) hand drum; (P) [Add to Longdo]
[こす, kosu] (v5s) (1) to beat (a drum); (2) to pluck up courage [Add to Longdo]
する[こする, kosuru] (vs-s) (1) to beat (a drum); (2) to pluck up courage [Add to Longdo]
[こさく, kosaku] (n) chorda tympani [Add to Longdo]
[こしつ, koshitsu] (n,adj-no) (See 膜) tympanic cavity [Add to Longdo]
[こしゅ, koshu] (n) drummer [Add to Longdo]
手長[こしゅちょう, koshuchou] (n) drum major [Add to Longdo]
[こすい, kosui] (n,vs) inspiration; advocacy; encouragement [Add to Longdo]
吹者[こすいしゃ, kosuisha] (n) advocate; propagator [Add to Longdo]
腸;[こちょう, kochou] (n,adj-no) flatulence; meteorism; tympanites; bloat; bloating [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We banqueted on lobster that night.その夜我々は大エビに舌を打った。
All love and sadness melt in my heart.愛も悲しみも入り乱れた胸の動が聞こえてくる。
The doctor monitored the patient's heartbeat and blood pressure.医師は患者の心臓の動と血圧をモニターで監視した。
When you exercise your heart beats faster.運動すると心臓の動が速くなる。
With a weak beat, it continues to bleed.臆病な動とともに血はにじみ続ける。
I felt my heart beating violently.私は心臓が激しく動するのを感じた。
The officer inspired his men to be brave.将校は部下を舞して勇気を出させた。
A boy was beating the drum.少年がその太を叩いていた。
He turned out to be a real disappointment after we went through hell and high water to find him.鉦や太で探しあてた割には、あいつ期待はずれだったよな。
I felt my heart beating rapidly.心臓が速く動しているのを感じた。
My heart is beating fast.心臓の動が速く打っている。
My heart quickened.心臓の動が速まった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つづみ, tsudumi] Handtrommel [Add to Longdo]
[こどう, kodou] Herzschlag [Add to Longdo]
[こすい, kosui] anregen, beeinflussen, einfloessen [Add to Longdo]
[こしゅ, koshu] Trommler [Add to Longdo]
[こまく, komaku] Trommelfell [Add to Longdo]
[こぶ, kobu] Ermunterung, Aufmunterung, Ansporn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top