ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-麦-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *麦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[麦, mài, ㄇㄞˋ] wheat, barley, oats
Radical: , Decomposition:     夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 麦; grains 來 ready to be harvested 夂, Rank: 1171
[麸, fū, ㄈㄨ] bran
Radical: , Decomposition:   麦 [mài, ㄇㄞˋ]  夫 [, ㄈㄨ]
Etymology: [pictophonetic] wheat, Rank: 5774
[麴, qū, ㄑㄩ] yeast; to leaven; surname
Radical: , Decomposition:   麥 [mài, ㄇㄞˋ]  匊 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] wheat, Rank: 6204

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mài, ㄇㄞˋ, / ] wheat; barley; oats; surname Mai; transliteration of Mac-, #3,883 [Add to Longdo]
[xiǎo mài, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄞˋ, / ] wheat, #5,821 [Add to Longdo]
当劳[Mài dāng láo, ㄇㄞˋ ㄉㄤ ㄌㄠˊ, / ] MacDonald or McDonald (name); McDonald’s (fast food company), #8,326 [Add to Longdo]
[Dān mài, ㄉㄢ ㄇㄞˋ, / ] Denmark, #9,234 [Add to Longdo]
克风[mài kè fēng, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄈㄥ, / ] microphone (loan word), #18,972 [Add to Longdo]
[dà mài, ㄉㄚˋ ㄇㄞˋ, / ] barley, #18,979 [Add to Longdo]
[yàn mài, ㄧㄢˋ ㄇㄞˋ, / ] oat, #23,640 [Add to Longdo]
[Kā mài lóng, ㄎㄚ ㄇㄞˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Cameroon, #24,067 [Add to Longdo]
[mài zi, ㄇㄞˋ ㄗ˙, / ] wheat, #24,466 [Add to Longdo]
[mài piàn, ㄇㄞˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] oatmeal; rolled oats, #29,436 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むぎ, mugi] (n) wheat; barley; oat (oats); (P) [Add to Longdo]
の秋[むぎのあき, muginoaki] (n) wheat harvest [Add to Longdo]
わら;藁;[むぎわら;ばっかん(麦稈), mugiwara ; bakkan ( mugi kan )] (n) wheat straw; barley straw [Add to Longdo]
扱き[むぎこき, mugikoki] (n,vs) wheat threshing [Add to Longdo]
[ばくか, bakuka] (n) price of wheat [Add to Longdo]
[ばくが, bakuga] (n,adj-no) malt; (P) [Add to Longdo]
芽糖[ばくがとう, bakugatou] (n) maltose; malt sugar [Add to Longdo]
[ばっかく, bakkaku] (n) ergot [Add to Longdo]
刈り[むぎかり, mugikari] (n) wheat harvest [Add to Longdo]
[むぎきゅう, mugikyuu] (n) wheat bulb; wheat grain light bulb [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Americans eat lots of wheat, rye and other grains.アメリカは小・オート・ライや他の穀物を食べる。
When will you harvest your wheat?いつ小の取り入れをするのですか。
Canada produces good wheat.カナダは良質の小を生産する。
Blend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.ケーキの他の材料を加える前にバターと小粉を混ぜて下さい。
We need flour, sugar and eggs to make this cake.このケーキを作るには小粉、砂糖、卵が必要だ。
This wheat will made be into flour.この小は粉にされる。
The farmer regretted having wasted some wheat.その農民は小を無駄にしたことを後悔した。
The farmer sowed his field with wheat.その農民は畑にの種をまいた。
How much wheat does each field yield?それぞれの畑はどのくらいの小を産出しますか。
Bread is made from flour.パンは小粉で作られる。
Bread is made from flour, water, and often yeast.パンは小粉と水と、それにしばしばイーストを加えてから作られる。
Beer is brewed from malt.ビールは芽から醸造される。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mike?[CN] 克? The Roommates (1973)
Michael?[CN] 可? Confidence Man (2004)
Max?[CN] 斯? The Score (2001)
They pick the corn, harvest the oats or whatever needs to be done.[JP] トウモロコシやオーツの収穫まで 何でもしてくれるわ The Bridges of Madison County (1995)
Have some tea.[JP] おいしいわよ Umizaru (2004)
There is a wheat shortage. The Pharaoh has hemorrhoids.[JP] は不作 王様は痔を患ってる Mannequin (1987)
Shit.[CN] 莲? Play Misty for Me (1971)
~ And if you're beautiful ~ What then? ~ With yellow hair like wheat[JP] ♪ あなたは素敵な素材だよ ♪ 小のような黄色い髪 Jersey Girl (2004)
Michael.[CN] Ordinary Decent Criminal (2000)
Mac.[CN] Kinsey (2004)
There was an accident and I had to catch a ride.[JP] それでは「ライ畑で〜」の続きを Speak (2004)
Lots of beef broth with barley.[JP] を入れた牛肉の スープが効くから Rough Night in Jericho (1967)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[むぎ, mugi] Weizen, Gerste, Roggen, Hafer [Add to Longdo]
ワラ[むぎわら, mugiwara] (Weizen)Stroh [Add to Longdo]
[むぎばたけ, mugibatake] Weizenfeld, Getreidefeld [Add to Longdo]
[ばくが, bakuga] -Malz [Add to Longdo]
[むぎちゃ, mugicha] Gerstentee [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top