ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-阴天-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 阴天, *阴天*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴天[yīn tiān, ㄧㄣ ㄊㄧㄢ, / ] cloudy day; overcast sky, #15,525 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# I've got sunshine # # on a cloudy day #[CN] ##我有阳光 在阴天## Eric's POV (2002)
Cloudy.[CN] 阴天 Only Yesterday (1991)
Rainy day or cloudy or sunny day.[CN] 如果把雨天 阴天和晴天相比的话 Only Yesterday (1991)
Unless it is cloudy, of course.[CN] 当然, 除非是阴天 Young Andersen (2005)
Is it overcast or not?[CN] 还是阴天 Il Posto (1961)
Cloudy today, wasn't it?[CN] 今天阴天,是吧? Small Time Crooks (2000)
'My days have turned cloudy'[CN] 我的晴天变成阴天 Gen-X Cops 2: Metal Mayhem (2000)
If the weather turns, you let them go early.[CN] 阴天刮风的时候 你要提前点儿放. Not One Less (1999)
Then, one cloudy day, Harry Pebbel assigned us a horror called The Doom of the Cat Men.[CN] 之后在一个阴天里,哈利派伯 指派我们制作一部恐怖片 片名叫"猫人的末日" The Bad and the Beautiful (1952)
So, how are things?[CN] 这边阴天 Scenes from a Marriage (1973)
Right, this is precisely... doing a lot for nothing[CN] 是啊,这叫做阴天打孩子 没事找事做嘛 Heung gong chat sup sam (1974)
Rainy day or... cloudy or sunny day... which do you like?[CN] 下雨天和... 晴天和阴天比起来的话 你喜欢什么天气啊? Only Yesterday (1991)

Are you satisfied with the result?Discussions