ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-锻炼-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 锻炼, *锻炼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锻炼[duàn liàn, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] to engage in physical exercise; to toughen; to temper, #3,226 [Add to Longdo]
体育锻炼[tǐ yù duàn liàn, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] physical exercise [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, what I need is a little exercise and fresh air.[CN] 我需要的是些许锻炼, 和新鲜空气 The Hidden Room (1949)
Getting in shape to defend myself for the fall term.[CN] 为了在秋季学期能保护好我自己, 我得好好锻炼 Blackboard Jungle (1955)
- Thought you developed their muscles.[CN] - 这沙袋是用来锻炼学生们的肌肉的吗? Blackboard Jungle (1955)
I'm going to the A.C. and take a workout.[CN] C. 锻炼一下 T-Men (1947)
- No. Developing my own.[CN] - 不,只是为了锻炼我的肌肉 Blackboard Jungle (1955)
We practically run a hotel. This will give the servants some exercise.[CN] 实际上,我们经营着一家酒店 好让仆人们锻炼一下 The Palm Beach Story (1942)
He'd grown very fat from lack of exercise, and his health gave out.[CN] 他因为久未锻炼,长胖了 身体变差了 Le Plaisir (1952)
Oh, well, I only play for exercise.[CN] 我打台球只是为了锻炼 Separate Tables (1958)
Plus a healthy life and exercise.[CN] 再加上健康的生活和锻炼 Nazarin (1959)
CPAs never get enough exercise.[CN] CPA会计是永远也不会得到足够锻炼 The Damned Don't Cry (1950)
- Exercise?[CN] - 锻炼 The Damned Don't Cry (1950)
Don't mind me. I'm just havin' a little workout.[CN] 不用管我 我只是在锻炼身体 The Naked City (1948)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top