ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-軟-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *軟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[軟, ruǎn, ㄖㄨㄢˇ] soft, pliable, flexible; weak
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 6007

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, / ] soft; flexible, #2,610 [Add to Longdo]
软件[ruǎn jiàn, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] (computer) software, #1,349 [Add to Longdo]
微软[Wēi ruǎn, ㄨㄟ ㄖㄨㄢˇ, / ] Microsoft corporation, #3,766 [Add to Longdo]
柔软[róu ruǎn, ㄖㄡˊ ㄖㄨㄢˇ, / ] soft, #7,562 [Add to Longdo]
软弱[ruǎn ruò, ㄖㄨㄢˇ ㄖㄨㄛˋ, / ] weak; feeble; flabby, #11,679 [Add to Longdo]
疲软[pí ruǎn, ㄆㄧˊ ㄖㄨㄢˇ, / ] tired and feeble, #12,925 [Add to Longdo]
软骨[ruǎn gǔ, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ, / ] cartilage, #12,945 [Add to Longdo]
软件开发[ruǎn jiàn kāi fā, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] software development, #18,878 [Add to Longdo]
软化[ruǎn huà, ㄖㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] soften, #19,538 [Add to Longdo]
应用软件[yìng yòng ruǎn jiàn, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] application software, #20,204 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[なんこつ, nankotsu] (n) กระดูกอ่อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なん, nan] (adj-t,adv-to) soft [Add to Longdo]
X線[なんエックスせん, nan ekkusu sen] (n) soft X-rays [Add to Longdo]
らか(P);柔らか(P)[やわらか, yawaraka] (adj-na,n) soft; tender; limp; subdued (colour or light) (color); gentle; meek; (P) [Add to Longdo]
らかく話す[やわらかくはなす, yawarakakuhanasu] (v5s) to speak gently [Add to Longdo]
らかな土[やわらかなつち, yawarakanatsuchi] (n) soft earth [Add to Longdo]
マンガン鉱[なんマンガンこう, nan mangan kou] (n) pyrolusite [Add to Longdo]
[なんか, nanka] (n,vs) (1) (ant [Add to Longdo]
化症[なんかしょう, nankashou] (n) malacia; abnormal softening of tissues [Add to Longdo]
[なんか, nanka] (n) (1) banknote; (2) (See 硬貨・こうか・2) soft currency [Add to Longdo]
[なんきゅう, nankyuu] (n) (ant [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The cartilage has slipped out here.ここの骨が飛び出しています。
Be more flexible.もっと柔な態度をとりなさい。
Your tap water is too hard. Get a water softener.貴殿宅の水道水は硬水過ぎます。水を使用しましょう。
You must be flexible in your thinking.考え方は柔でなければならない。
My body is not so flexible as it used to be.私の身体は以前ほど柔ではない。
Our thinking is flexible.私達の考えには柔性がある。
Lack of flexibility is an obstacle to one's progress.性の欠如は進歩の障害となる。
I suggest we adopt flexible tactics for the moment.当分の間は柔な戦術を取ってみてはどうでしょう。
We should adopt flexible tactics for the moment.当分の間は柔な戦術を取るべきだ。
She is flexible in her opinions.彼女は柔な頭をしている。
Because the ice became soft, we had to call off the ice-skating party.氷がらかくなってきたので、アイススケートの会を中止せざるをえなかった。
Anyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.何しろ朝から夕方まで、校舎の中で禁状態だからな。釈放されれば元気にもなるってもんだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らか[やわらか, yawaraka] -weich, -sanft [Add to Longdo]
らかい[やわらかい, yawarakai] -weich, -sanft [Add to Longdo]
[なんか, nanka] weich_werden, versoehnlich_werden [Add to Longdo]
[なんじゃく, nanjaku] weichlich, nachgiebig [Add to Longdo]
着陸[なんちゃくりく, nanchakuriku] weiche_Landung [Add to Longdo]
[なんこつ, nankotsu] Knorpel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top