ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-裁-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *裁*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[cái féng, ㄘㄞˊ ㄈㄥˊ, ] (n) ช่างตัดเสื้อ
[cái féng, ㄘㄞˊ ㄈㄥˊ, ] (vt) ตัดเย็บ(เสื้อผ้า)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[裁, cái, ㄘㄞˊ] to trim, to reduce, to cut; judgment
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  戈 [, ㄍㄜ]  衣 [, ]
Etymology: [ideographic] To cut 戈 cloth 衣, Rank: 1203

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, ] cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment, #8,720 [Add to Longdo]
[zǒng cái, ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ, / ] chairman; director-general (of a company etc), #3,591 [Add to Longdo]
[cái pàn, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ, ] judgment; act as referee; referee; umpire; judge, #4,138 [Add to Longdo]
副总[fù zǒng cái, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ, / ] vice-chairman; deputy director (of a company etc), #6,852 [Add to Longdo]
[zhì cái, ㄓˋ ㄘㄞˊ, ] to punish; punishment; sanctions (incl. economic), #7,280 [Add to Longdo]
[zhòng cái, ㄓㄨㄥˋ ㄘㄞˊ, ] arbitration, #8,709 [Add to Longdo]
[cái dìng, ㄘㄞˊ ㄉㄧㄥˋ, ] ruling, #10,907 [Add to Longdo]
[cái jué, ㄘㄞˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] ruling; adjudication, #11,046 [Add to Longdo]
[cái yuán, ㄘㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] to cut staff; to lay off employees, #14,746 [Add to Longdo]
[jiǎn cái, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄞˊ, ] to tailor (clothes); to trim (expenditure), #18,229 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さいばん, saiban] (n) การฟ้องร้อง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さい, sai] (n-suf) judge [Add to Longdo]
き;捌き[さばき, sabaki] (n) judgment; judgement; decision; verdict [Add to Longdo]
きの庭[さばきのにわ, sabakinoniwa] (n) law court [Add to Longdo]
[さばく, sabaku] (v5k,vt) to judge; (P) [Add to Longdo]
[たち, tachi] (n) cutting; cut [Add to Longdo]
ち掛ける;ちかける[たちかける, tachikakeru] (v1) to begin to cut [Add to Longdo]
ち屑[たちくず, tachikuzu] (n) cuttings; scraps [Add to Longdo]
ち出す[たちだす, tachidasu] (v5s) to cut out (a dress) from cloth [Add to Longdo]
ち上がり[たちあがり, tachiagari] (n) (tailor's) cutting; styling [Add to Longdo]
ち板[たちいた, tachiita] (n) tailor's cutting board [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have to give a testimony in the courtroom tomorrow.あした判所で証言しなければならない。
You're a magician with a needle and thread.あなたは本当に縫が上手ですね。
In the justice system of the United States, there are twelve people on a jury.アメリカの法システムでは、判官は12人です。
These poor people were at the mercy of the cruel dictator.これらの気の毒な人々は非情な独者のなすがままになっていた。
The verdict at issue in these discussions is the one brought in the Lander's trial in 1994.これらの議論で問題になっている評決は、1994年のランダー判で下されたものである。
Such a judge should retire from his job before retirement age.こんな判官は、定年より前に引退する方がよい。
Such an act will be judged at the bar of public opinion.そういう行為は世論のきを受けるだろう。
The poor people were at the mercy of the cruel dictator.そのかわいそうな人々は残忍な独者のなすがままだった。
This is the verdict;そのきというのはこうである。
The trial is not open to the public.その判は公開されていない。
The judge reversed the final decision.その判官は、最終判決をひるがえした。
The judge was grave and forbidding.その判官は厳粛な顔をして、怖そうに見えた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dictator of the World![CN] 整个世界的独者! The Great Dictator (1940)
Don't stand hopping about like a referee. Cooperate.[CN] 别像个判那样愣在那 合作点 踢他 The Lady Vanishes (1938)
In the case of Warriner v. Warriner, the court grants... an interlocutory decree of divorce in favor of the plaintiff, Lucy Warriner.[CN] 在华尔纳夫妇离婚案中 法院决定... 中间决有利于原告 露西 华尔纳 The Awful Truth (1937)
Do you believe in justice, Judge?[JP] 判事は判を信じている? And Then There Were None (1945)
Imagine that we have a tribunal right here judge, jury and executioner.[JP] 心の中に 法廷があるんです 判官も陪審員も 処刑人もいる Scarlet Street (1945)
I prefer the judge to dictate my it sentences before to make it me.[JP] 自ら課す罰より 判が課す罰は楽ですよ Scarlet Street (1945)
He won another blue ribbon and bit the judge.[CN] 它又赢得了一项最高的 荣誉并且咬了 Ninotchka (1939)
- And a brunette dictator.[CN] 一个独者。 The Great Dictator (1940)
Was a fair trial, not?[JP] 公正な判だったろ Scarlet Street (1945)
He was an innocent man on trial for his life.[JP] 無実の彼は生死に関わる判に かけられていました And Then There Were None (1945)
In addition to the arguments above enumerated for lifting this injunction... we wish to cite the decision of the High Court of Paris rendered in the case... of Princess Marishka against the Government of Montenegro... on the fifth day of August, 1897.[CN] 除了以上列举的有关 要求禁令的争议 我们希望引用巴黎最高法院 在这个案件中的决 也就是1897年8月5日 Ninotchka (1939)
What you say to me now means much more to me than any other verdict... my dear.[CN] 你此刻说出的话在我心中 比任何决都重要 亲爱的女儿 Foreign Correspondent (1940)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さばく, sabaku] ein_Urteil_faellen [Add to Longdo]
[たつ, tatsu] (Kleider) zuschneiden [Add to Longdo]
[さいばん, saiban] Gericht [Add to Longdo]
[さいけつ, saiketsu] Gerichtsurteil, Urteil [Add to Longdo]
[さいほう, saihou] das_Naehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top