ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-蠹-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *蠹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蠹, dù, ㄉㄨˋ] moth, bookworm; moth-eaten, worm-eaten
Radical: , Decomposition:   橐 [tuó, ㄊㄨㄛˊ]    虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]  虫 [chóng, ㄔㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] insect, Rank: 4607

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dù, ㄉㄨˋ, ] bookworm; Lepisma saccharina, #21,201 [Add to Longdo]
户枢不[hù shū bù dù, ㄏㄨˋ ㄕㄨ ㄅㄨˋ ㄉㄨˋ, / ] lit. a door hinge never rusts (成语 saw); constant activity prevents decay, #293,226 [Add to Longdo]
苹果[píng guǒ dù é, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨˋ ㄜˊ, / ] Codling moth, #307,025 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But there are some who are led. The story of how my father lost his leg to the demon bear Mor'du became legend.[CN] 但也有人能被天命引导 父亲跟熊怪貊战斗时 Brave (2012)
Well, he should. Because it's true. Mor'du![CN] 唔,他应该相信,因为那是真的 熊怪貊 Brave (2012)
There was a witch and she gave me a spell. It's not Mor'du.[CN] 一个巫婆给了我一个咒语,那不是貊 Brave (2012)
Yeah, that dopey fuck.[CN] 是啊,那个 The Narrows (2008)
You should be on the lookout for a patch of woods that's infested with Dendroctonus brevicomis LeConte.[CN] 你需要的是去看护那片 滋生西部松大小的树林. The Man in the Bear (2005)
I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.[CN] 我把他的肝配豆吃了,还有美味的红酒 The Silence of the Lambs (1991)
Mor'du has never been seen since, and is roaming the wilds waiting his chance of revenge.[CN] 从那以后,再也没人见过貊 据说它在荒野游荡寻找复仇机会 Brave (2012)
- I'll get it right away, ma'am.[CN] 我专门消灭老鼠和鱼的 很高兴认识你 The Purple Rose of Cairo (1985)
It's Mor'du![CN] 是貊 Brave (2012)
If we don't hurry, you'll become like Mor'du.[CN] 如果我们不快点,你就会变成像貊一样 Brave (2012)
Mor'du, Mor'du... - Merida.[CN] ,貊... Brave (2012)
Mor'du, Mor'du, now the time has come for all of us to slaughter you[CN] ,貊,现在正是我们去杀掉你的好时候 Brave (2012)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top